امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (15) مراجع فارسی (10) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيش گفتار ناشر 5
فصل 1: انواع ريسک در بانک ها و موسسات اعتباري 7
مقدمه 9
مفهوم ريسک در معاملات 10
ضرورت مديريت ريسک در نظام بانک داري 11
عناصر ايجاد ارزش افزوده در بانک 13
انواع ريسک هاي بانکي 14
ريسک بازار محصول 16
ريسک بازار سرمايه 17
ريسک اعتباري 17
ريسک عملياتي 18
ريسک بازار 19
ريسک نرخ بهره 19
ريسک نرخ ارز 20
ريسک نقدينگي 20
ريسک قانو ني 21
ريسک منابع انساني 21
ريسک محصول 21
ساختار ترازنامه و انواع ريسک مرتبط با ساختار 21
تصميمات مديريت ريسک 23
افزايش سرمايه واقعي 24
انتخاب پروژه ها بر اساس تاثير آنها بر ريسک کلي 24
استفاده از ابزارهاي مديريت ريسک 25
رويکردها و ابزارهاي مديريت ريسک در بانک 26
حذف و اجتناب 26
انتقال ريسک 27
نگهداري و اداره نمودن ريسک 28
افزايش تنوع 29
بيمه کردن 30
نگهداري سرمايه 30
تجربيات چند بانک خارجي در زمينه مديريت ريسک 30
توکايي بانک 30
بانک توکيو- ميتسوبيشي 37
فصل 2: مباني مديريت ريسک اعتباري 37
مقدمه 39
سيستم رتبه بندي به عنوان ابزار مديريت ريسک 39
اهداف مديريت ريسک اعتباري 41
اجزاي تشکيل دهنده ريسک اعتباري 41
مديريت پرتفوي اعتباري 43
محدوديت بر وام هاي بازپرداخت نشده 43
محدوديت هاي جغرافيايي 44
بررسي ميزان تنوع اعتبار 44
توزيع وام ها از طريق طبقه بندي انواع وام 45
سر رسيدها 45
قيمت گذاري وام 45
حوزه اختيارات وام دهي 45
فرآيند بررسي 46
نسبت ميزان وام به ارزش بازاري وثايق 46
سياست هاي برآورد حداکثر زيان هاي ناشي از نکول 47
وصول 47
اطلاعات مالي 47
بررسي عملکرد جاري و فرآيند اعطاي وام 48
بررسي فرآيند اعطاي وام 48
تجزيه و تحليل منابع انساني 49
چرخش اطلاعات 49
بررسي کيفيت پرتفوي اعتباري 50
مشخص نمودن پرتفوهاي با عملکرد ضعيف 51
سياست هاي مديريت ريسک اعتباري 52
طبقه بندي دارايي ها 53
فرآيند تجزيه و تحليل اعتبار 54
فصل 3: سياست ها و رو يه هاي اعتباري 59
مقدمه 61
رو يه ها و خط مشي اعتباري 62
خط مشي هاي کاهش ريسک تمرکز اعتباري 66
تفويض اختيار تصويب وام 67
سياست هاي پوشش ريسک در پرتفوي اعتباري بانک 67
سياست هاي نظارت بر تسهيلات و وصول معوقات 68
سياست هاي قيمت گذاري وام ها با توجه به ريسک آنها 69
سياست هاي حقوقي و قراردادي اعطاي وام 70
اقدامات اصلاحي در زمان ضعف عملکرد وام گيرنده 71
ساختار سازماني واحد اعتبارات و وظايف اعضاء 72
وظايف هيات مديره بانک در رابطه با مديريت ريسک 72
وظايف کميته مديريت ريسک اعتباري 73
وظايف اداره مديريت ريسک 74
وظايف اداره مديريت اعتباري 75
چارچوب سازماني پيشنهادي براي وظايف مديريت اعتبارات و مديريت ريسک 75
فصل 4: مدل هاي اندازه گيري ريسک اعتباري 77
مقدمه 79
ارتباط مدل هاي ريسک اعتباري با تصميمات اعتباري 79
کاربرد مدل هاي ريسک اعتباري 80
تصويب اعتبار 80
تعيين رتبه اعتباري 80
قيمت گذاري وام 81
هشدار دهنده به موقع مالي 81
ايجاد ادبيات اعتباري مشترک 81
تدوين استراتزي وصول مطالبات 81
چالش هاي کليدي در کاربرد مدل 82
فنون اندازه گيري ريسک اعتباري 82
فنون اقتصاد سنجي 82
مدل هاي شبکه هاي عصبي 82
تکنيک هاي بهينه سازي 83
سيستم هاي خبره يا سيستم هاي مبتني بر قواعد 83
سيستم هاي ترکيبي 83
بررسي کلي مفاهيم مدل هاي ريسک اعتباري 83
محدوده زماني 84
تابع چگالي احتمال زيان هاي اعتباري 85
الگوي متوجه نکول 88
سيستم هاي داخلي رتبه بندي ريسک و ماتريس هاي انتقال رتبه بندي 89
مدل هاي شرطي و مدل هاي غير شرطي 97
دسته بندي مدل هاي ريسک اعتباري 98
همبستگي هاي بين رخدادهاي اعتباري 99
فصل5: مدل هاي اعتبار سنجي مشتريان مبتني بر اطلاعات حسابداري 101
مقدمه 103
رويکردهاي کلاسيک اندازه گيري ريسک اعتباري 103
سيستم هاي خبره و تحليل هاي قضاوتي 104
سيستم پنج C اعتباري 104
شبکه هاي عصبي مصنوعي 107
سيستم نمره دهي اعتباري بر مبناي اطلاعات حسابداري 112
مدل احتمالي خطي 114
مدل رگرسيون لاجيت 115
مدل رگرسيون پروبيت 116
مدل نمره z آلتمن 118
سيستم هاي رتبه بندي داخلي 121
فصل 6: مدل هاي پيشرفته ريسک اعتباري 129
مقدمه 131
اولين نسل مدل هاي ساختاري 132
مدل مرتون 132
مدل سنجش اعتباري 136
دومين نسل مدل هاي ساختاري 143
مدل هاي تعديل شده 144
مدل CREDIT RISK 146
مدل هاي ارزش در معرض ريسک اعتباري 150
جمع بندي 152
فصل 7: مديريت پرتفوي اعتباري 153
مقدمه 155
تئوري مدرن پرتفوي و ريسک سيستماتيک 157
تحليل کلان اقتصادي وام 158
تئوري قيمت گذاري آربيتراژ 158
تنوع پذيري ريسک 161
گام هاي مديريت پرتفوي وام 161
گام اول: محاسبه ريسک سيستماتيک شرکت 161
گام دوم: محاسبه ريسک سيستماتيک پرتفوي 162
گام سوم: حذف ريسک عوامل ناخواسته 164
تحليل ريسک صنعت هر وام 165
تحليل صنعت توسط بازرسان و ناظران بانکي 167
مرحله نخست) مشخص نمودن وام هاي صنعت 167
مرحله دوم) تحليل بنيادي صنعت 167
مرحله سوم) ارائه گزارش تمرکز صنعت 168
مرحله چهارم) برآورد عددي ريسک صنعت 168
مرحله پنجم) مد نظر قراردادن تحليل صنعت در پرتفوي وام 170
جدول ويژگي هاي صنعت 170
رهنمودهايي جهت آزمون آسيب پذيري پرتفوي وام 172
پوشش دارايي هاي در معرض ريسک 173
روش هاي مرسوم فروش وام 173
اعطاي تسهيلات به صورت سنديکايي 174
انتقال تعهدات 176
اعطاي تسهيلات به صورت مشارکتي 176
کارمزد 177
تبديل وام به اوراق بهادار 177
تلاقي ريسک هاي موسسات مالي 181
قوانين موجود در فرآيند تبديل وام به اوراق بهادار 182
نقش موجود در فرآيند تبديل وام به اوراق بهادار 182
نقش مشتقات اعتباري در مديريت ريسک 183
جمع بندي 184
فصل 8: مديريت ريسک نکول پرتفوي 185
مقدمه 187
مدل ريسک نکول 189
نوسان پذيري ارزش دارايي هاي يک شرکت 191
اندازه گيري تنوع پرتفوي 194
مدل همبستگي نکول 198
مدل همبستگي ارزش 201
احتمال زيان هاي بزرگ 206
ارزش گذاري وام 208
سرمايه اقتصادي و مديريت وجوه 212
تسهيم ريسک 215
تسهيم ريسک و سرمايه اقتصادي 219
تعهد پرداخت و دارايي در معرض ريسک 221
جمع بندي 223
فصل 9: اندازه گيري ريسک نکول 225
مقدمه 227
عناصر مورد نياز جهت اندازه گيري احتمال نکول 229
اندازه گيري احتمال نکول با استفاده از رويکردهاي عملي 236
مراحل اندازه گيري احتمال نکول 237
برآورد ارزش دارايي و نوسان پذيري آن 237
محاسبه فاصله تا نکول 241
محاسبه احتمال نکول 243
نگاهي دقيق تر به محاسبه معيار اعتباري ريسک نکول 244
محاسبه ريسک نکول در بلند مدت 249
سئوالات متداول درباره محاسبه احتمال نکول 251
آزمون معيار ريسک نکول 258
جمع بندي 261
فصل 10: نرخ بازيافت وام 265
مقدمه 267
اهميت نرخ بازيافت در مدل هاي ريسک اعتباري 268
پيشينه مطالعات درباره نرخ بازيافت وام 268
متوسط نرخ بازيافت وام ها و اوراق قرضه 269
عوامل تاثير گذار بر نرخ بازيافت 270
مفروضات نرخ هاي بازيافت در مدل هاي ريسک اعتباري 272
بررسي عوامل اثر گذار بر نرخ بازيافت 273
نرخ بازيافت در انواع مدل هاي ريسک اعتباري 276
نرخ بازيافت در نسل اول مدل هاي ساختاري 277
نرخ بازيافت در مدل هاي ساختاري نسل دوم 277
نرخ بازيافت در مدل هاي تعديل شده 278
نرخ بازيافت در در مدل ارزش در معرض ريسک 278
جمع بندي 279
فصل 11: مديريت سرمايه و تعيين کفايت سرمايه 281
مقدمه 283
مفهوم سرمايه مقرراتي و اقتصادي 284
چالش هاي تعيين سرمايه اقتصادي بانک 285
چارچوب مفهومي سرمايه اقتصادي در بانک ها و موسسات اعتباري 287
بيانيه اول کميته بال در تعيين کفايت سرمايه بانک ها 288
دومين بيانيه کميته بال در تعيين کفايت سرمايه بانک ها 290
تغييرات ساختاري در امور اعتباري 290
فرصت هاي حذف ناکارآمدي در امر وام دهي و اعتبارات 291
افزايش سطح بدهي هاي شرکت ها و افزايش ريسک درماندگي مالي آنها طي دهه گذشته 291
مدل هاي تعيين سرمايه اقتصادي بانک ها بر اساس بيانيه دوم کميته بال 291
مدل پايه اي استاندارد 292
مدل پايه اي استاندارد براي ريسک اعتباري 293
ارزيابي مدل پايه اي استاندارد 295
مدل هاي مبتني بر رتبه بندي داخلي ريسک اعتباري 296
رويکرد پايه اي مدل هاي مبتني بر رتبه بندي داخلي ريسک اعتباري 297
رويکرد پيشرفته مدل هاي مبتني بر رتبه بندي داخلي در تعيين کفايت سرمايه 302
جمع بندي و نتايج 303
منابع و مآخذ 305


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com