امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل1: تابع -
تعاريف مقدماتي 9
معرفي برخي توابع خاص 13
تابع جزء صحيح 13
توابع نمايي 14
توابع لگاريتمي 14
توابع معکوس مثلثاتي 16
توابع هيپربوليک 18
خودآزمايي1 22
فصل2: حد و پيوستگي -
قضاياي حدي 23
حدهاي بي نهايت و حد در بي نهايت 26
هم ارزي ها 29
قواعد هم ارزي در x0=0 29
تکميل قواعد هم ارزي در x0=0 30
هم ارزي در بي نهايت 31
حالت هاي مبهم(صور مبهم) 34
مجانبها 38
پيوستگي 39
خودآزمايي2 45
فصل3: مشتق -
فرمول هاي مشتق گيري 48
تعبيرهاي مشتق 57
مشتق ضمني و تابع معکوس 60
انواع نقاطي که تابع در آن ها مشتق ندارد 63
مشتق مراتب بالا 66
کاربردهاي مشتق 71
اکسترم هاي نسبي 71
تقعر و عطف 79
هوپيتال، اکسترمم مطلق، قضيه رل، مقدار ميانگين و بهينه سازي 86
تقريب خطي(خطي سازي) 93
خودآزمايي3 96
فصل4: انتگرال -
فرمول هاي انتگرال گيري 101
روش هاي انتگرال گيري 103
تعويض متغير 103
انتگرال از توابع سينوس و کسينوس 105
جانشيني مثلثاتي 107
روش جز به جز 108
روش تجزيه به کسرهاي جزئي 109
انتگرال معين 110
انتگرال ناسره 117
کاربردهاي انتگرال معين 119
خودآزمايي4 122
فصل5: دنباله و سري -
آزمون هاي همگرايي سري ها 127
سري هاي تواني 131
خودآزمايي5 137
فصل6: مختصات قطبي، اعداد مختلط -
مختصات قطبي 141
اعداد مختلط 145
خودآزمايي6 153
فصل7: جبر خطي و هندسه تحليلي -
ماتريس و دترمينان 155
دترمينان يک ماتريس 155
وارون يک ماتريس 157
هندسه تحليلي 159
انواع ضرب برداري 160
معادله خط و صفحه 165
خودآزمايي7 170
فصل8: حد پيوستگي و مشتق توابع چندمتغيره -
استفاده از مختصات قطبي براي تعيين حد 174
مشتقات جزئي(پاره اي) 177
مشتق سويي(جهتي)، گراديان و صفحه مماس 181
قاعده مشتق زنجيره اي 185
ديفرانسيل و تقريب خطي 187
يافتن مشتقات f با استفاده از مجموعه هاي تراز 189
خودآزمايي8 199
فصل9: کاربرد مشتق -
اکسترمم هاي نسبي 203
اکسترمم هاي مقيد و مطلق 207
خودآزمايي9 214
فصل10: انتگرال دوگانه و سه گانه -
انتگرال دوگانه 217
روش محاسبه در مختصات دکارتي 217
مختصات قطبي 223
تغيير متغير 229
انتگرال سه گانه 232
روش محاسبه در مختصات دکارتي 232
مختصات استوانه اي 236
مختصات کروي 238
خودآزمايي10 242
فصل11: خم پارامتري -
کنج فرنه 243
انحنا، تاب، دايره انحنا 245
خودآزمايي11 251
فصل12: انتگرال روي خم و رويه -
انتگرال روي خم 253
انتگرال منحني الخط 253
انتگرال کار 255
شاربرونسو 258
قضيه گرين 263
انتگرال سطح 268
انتگرال تابع اسکالر 268
انتگرال شاربرونسو 269
قضيه استوکس 273
قضيه واگرايي(ديورژانس) 276
خودآزمايي12 280
سوالات آزمون MBA 80-81 282
پاسخ آزمون MBA 80-81 287
سوالات آزمون MBA 81-82 293
پاسخ آزمون MBA 81-82 301
سوالات آزمون MBA 82-83 308
پاسخ آزمون MBA 82-83 312
سوالات آزمون MBA 83-84 321
پاسخ آزمون MBA 83-84 325
سوالات آزمون MBA 84-85 337
پاسخ آزمون MBA 84-85 341
سوالات آزمون MBA 85-86 351
پاسخ آزمون MBA 85-86 356
سوالات آزمون MBA 86-87 367
پاسخ آزمون MBA 86-87 372
سوالات آزمون MBA 87-88 383
پاسخ آزمون MBA 87-88 388
پاسخ خودآزمايي ها 396
غلطنامه 397


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com