امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (11) مراجع فارسی (7) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 17
بخش اول: پول -
فصل1: تحولات3000 ساله نظام پولي جهان 21
نظام پول کالا 21
مبداله پاياپاي مستقيم 22
اشکالات نظام پول کالا 22
نظام پول فلزي 23
کشورهاي داري سيستم پولي تک فلزي(نقره) 24
کشورهاي داراي سيستم پولي دو فلزي(طلا و نقره) 24
کشورهاي داراي سيستم پولي تک فلزي(پايه طلا) 25
سيستم پولي استاندارد کلاسيک طلا(1870-1914) 26
سيستم پولي استاندارد پوشش طلا(1918-1924) 27
سيستم پولي استاندارد ذخيره طلا(1938-1925) 27
سيستم پولي برتن وودز(1973-1944) 28
سيستم ارز شناور(2010-1973) 30
تحولات نظام پولي ايران 31
دريک 31
دينار و درهم 32
ريال 32
تومان 32
نمونه سوالات فصل اول 34
فصل2: ارزش اقتصادي پول 35
تعريف پول 35
پول معيار ارزش 35
پول وسيله مبادله 36
پول ذخيره ارزش 36
مفاهيم پولي 36
حجم پول در گردش 36
درجه نقدينگي 37
سرعت گردش پول 37
مجموعه هاي کلان پولي 38
پايه پولي 39
بازار مالي 40
بازار پول 40
بازار سرمايه 40
قدرت خريد پول 41
تورم 43
تورم خزنده 43
تورم معتدل 43
تورم افسار گسيخته 44
تورم پولي 44
تورم ناشي از کشش تقاضا 46
تورم ناشي از فشار هزينه 49
آثار تورم 51
تورم و اشتغال (از فيليپس تا فريدمن) 51
ديدگاه ميلتون فريدمن در مورد تورم و اشتغال 53
تورم و تخصيص منابع اقتصادي 54
تورم و توزيع درآمد 55
تورم و نرخ ارز 55
نقش اقتصادي پول 56
تثبيت سطح عمومي قيمت ها(کنترل تورم) 57
رشد بدون تورمي اقتصاد 57
افزايش سطح اشتغال 58
موازنه تراز پرداخت ها 58
نمونه سوالات فصل دوم 60
فصل3: تقاضاي پول 61
نظريه مقداري پول(ديدگاه کلاسيک ها) 61
انتقادات وارد بر نظريه مقداري پول 63
نظريه پولي کينز(تئوري رجحان نقدينگي) 64
تقاضاي معاملاتي پول 65
تقاضاي احتياطي پول 67
تقاضاي سوداگرانه براي پول 67
انتقادات وارده بر نظريه پولي کينز 69
نظريه پولي نئوکلاسيک ها(ميلتون فريدمن) 70
عوامل موثر بر تقاضاي پول از ديدگاه فريدمن 70
نتيجه گيري فريدمن 71
ساير نظريه هاي پولي 71
نظريه پولي کمبريج(تئوري توازن نقدينگي) 72
فرمول پيکو 73
فرمول فيشر 73
نظريه پولي ويکسل 73
نظريه درآمد و رواني پولي 76
پيش بيني و انتظارات 78
عوامل اجتماعي و سياسي 78
سياست اقتصادي و نظريه هاي پولي 78
ديدگاه اول: پيروان نئوکلاسيک ها يا پوليون 79
ديدگاه دوم: پيروان کينز يا ماليون 80
ديدگاه سوم: پيروان نئوليبرال ها 81
نمونه سوالات فصل سوم 82
فصل4: عرضه پول 83
پايه پولي 84
ضريب فزاينده پولي 87
عرضه کل پول در اقتصاد 92
در کوتاه مدت 94
در بلندمدت 94
رابطه بين عرضه پول و بازار اعتبارات 94
نمونه سوالات فصل چهارم 97
فصل5: تعيين نرخ بهره 99
تعريف بهره 100
تعادل در بازار پول(عرضه پول=تقاضاي پول) 101
سيستم بانکي(اقتصاد بازار رقابتي) 101
ارزش پول(قدرت خريد) 101
توزيع ثروت 102
نظريه هاي تعيين نرخ بهره 102
نظريه وجوه قابل استقراض(نظريه اقتصاد کلاسيک) 102
نظريه رجحان نقدينگي(نظريه کينز) 104
رابطه بين نرخ بهره و بهاي اوراق قرضه(کينز) 107
نظريه اقتصاد اسلامي(نظريه مشارکت) 108
نمونه سوالات فصل پنجم 111
فصل6: سياست هاي پولي و مالي 113
اهداف سياست هاي پولي و مالي 114
اهداف سياست پولي 114
حفظ ارزش پول ملي 114
ثبات سطح عمومي قيمت ها، به منظور حفظ قدرت خريد سرمايه هاي نقدي 115
کنترل و نظارت سيستم بانکي جهت ثبات بازارهاي مالي 115
اهداف سياست مالي 115
افزايش توان ظرفيت توليد کشور، براي ايجاد رشد مداوم اقتصادي 115
افزايش سطح اشتغال در جامعه، به منظور کاهش نرخ بيکاري 116
حفظ تعادل اقتصادي و عدالت اجتماعي از طريق توزيع مناسب درآمد ملي 116
اهداف مشترک سياست پولي و سياست مالي 116
ايجاد تعادل در تراز پرداخت هاي کشور 116
تلاش براي افزايش اعتبار و کارآيي سياست هاي پولي و مالي 117
تلاش براي رشد بازار مالي و بازار محصول 117
استقلال بانک مرکزي 117
دلايل استفاده بانک مرکزي 118
افزايش اعتبار و کارآيي سياست پولي 118
حفظ چهره اقتصادي پول 119
شاخص هاي استقلال بانک مرکزي 120
استقلال در سياست گذاري پولي(استقلال حقوقي) 120
استقلال در انتخاب پرسنل 120
استقلال در امور مالي 120
استراتژي سياست پولي 121
کنترل و هدايت حجم پول در گردش 123
رشد نقدينگي 124
ثبات تقاضاي پول 126
کنترل مستقيم تورم 127
اعلام سالانه نرخ تورم 128
انتظارات تورمي مردم 130
تثبيت نرخ ارز 131
تنظيم و هماهنگي سياست پولي دو يا چند کشور با يکديگر 132
توافق براي تعيين طيف ارزي به منظور نوسان محدود نرخ ارز 134
ابزارهاي سياست پولي 137
عمليات بازار باز 137
سياست انبساط پولي 138
سياست انقباض پولي 139
عمليات دريچه تنزيل(تنزيل مجدد) 140
ذخاير قانوني(نسبت سپرده قانوني) 143
سياست پولي بانک مرکزي ايران 144
ابزارهاي غيرمستقيم 144
ابزارهاي مستقيم 146
رابطه بين سياستگذاري پولي و سياستگذاري مالي 149
تشريح سياست انبساط مالي 149
تشريح سياست انقباض مالي 150
تشريح رابطه بين سياست پولي و سياست مالي 151
نمونه سوالات فصل ششم 155
بخش دوم: ارز -
فصل7: ارز 159
تعريف ارز 159
بازار ارز 163
آربيتراژ بهره(بحث تئوري) 164
آربيتراژ بهره با پوشش 167
هجينگ ارز 169
سوداگري يا سفته بازي 170
سوآپ 171
نظام هاي ارزي(سياست ارزي) 173
نظام ارز ثابت 173
امکانات و امتيازات نظام ثابت ارزي 175
مشکلات و ضعف هاي نظام ثابت ارزي 176
نظام ارز شناور 177
امکانات و امتيازات نظام شناور ارزي 180
مشکلات و ضعف هاي نظام شناور ارزي 180
نظام ارز شناور مديريت شده 181
فصل8: اتحاديه اروپا(اقتصاد بين الملل) 187
پديده جهاني اقتصاد 188
آثار اقتصادي 189
تقسيم بين المللي کار 189
گردش سرمايه در سطح بين الملل 190
ادغام شرکت ها(شرکت هاي چندمليتي) 190
درجه باز بودن اقتصاد 191
گسترش خدمات جهاني 191
آثار سياسي 191
آثار اجتماعي 192
اتحاديه اروپا 192
دلايل ظهور يورو 193
ارزش يورو 199
رقابت يورو اروپا با دلار آمريکا 203
وزن آمريکا و اروپا در اقتصاد بين الملل 205
نقش دلار و يورو در بازارهاي مالي جهان 211
نقش دلار و يورو در معاملات تجاري جهان 216
نقش دلار و يورو در ترکيب ذخاير ارزي جهان 218
معرفي سازمان هاي جهاني 221
سازمان تجارت جهاني 221
اهداف سازمان تجارت جهاني 221
وظايف سازمان تجارت جهاني 222
مبناي سياست گذاري سازمان تجارت جهاني 222
نقش سازمان تجارت جهاني در اقتصاد بين الملل 222
پيروي از سياست شفاف در اطلاع رساني به اعضاي خود 223
مرکز تجارت جهاني 223
صندوق بين المللي پول(IMF) 228
اهداف صندوق بين المللي پول 229
تنظيم و تدوين مقررات نظام پولي بين المللي 229
اعطاي تسهيلات به کشورهاي عضو جهت رفع کسري تراز پرداخت ها 229
همکاري هاي اقتصادي و پولي براي تثبيت بازارهاي مالي بين الملل 230
آزادي معاملات ارزي براي تسهيل تجارت جهاني 231
عملکرد صندوق بين المللي پول 231
عملکرد صندوق بين الملل پول بين سال هاي 1945-1979 231
عملکرد صندوق بين المللي پول بين سال هاي 1994-1980 232
عملکرد صندوق بين المللي پول بين سال هاي 1995-2007 232
حق برداشت مخصوص(SDR) 234
بانک جهاني(WB) 235
بانک تسويه بين الملل(BIS) 236
اهداف بانک تسويه بين المللي 236
گسترش همکاري بين بانک هاي مرکزي 236
شفاف کردن عمليات بانکي 237
آنکتاد(UNCTAD) 238
وظايف آنکتاد 238
اهداف آنکتاد 239
سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه(OECD) 240
اهداف سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه 240
عملکرد سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه 241
اتحاديه جنوب شرقي آسيا(ASEAN) 243
اهداف و عملکرد 244
ديگر مجامع غيررسمي بين المللي 245
نتيجه گيري 246
نمونه سوالات فصل هشتم 248
بخش سوم: بانکداري -
فصل9: اصول بانکداري در ايران 251
تأسيس بانک مرکزي ايران 252
بانک هاي تجاري 254
وظايف بانک هاي تجاري 255
پذيرش وجوه اشخاص تحت عنوان سپرده 255
حفاظت از دارايي هاي مشتريان 255
اعطاي وام بانکي 255
ارائه خدمات بانکي به مشتريان 256
خط مشي اعتباري بانک هاي تجاري 256
اسناد بانکي و تجاري 258
چک 258
برات 258
سفته 258
بانکداري اسلامي 259
انواع وام ها 259
چهارده عقد اسلامي 260
نمونه سوالات فصل نهم 263
فصل10: بازار سهام 265
نمونه سوالات فصل نهم 263
فصل10: بازار سهام 265
تعريف بازار اوراق بهادار(بورس) 265
انواع بازار اوراق بهادار 268
بازار اوليه 268
بازار ثانويه 269
بازار بورس و سيستم مالي 270
بزرگي بازار سرمايه 273
اطلاعات شفاف و ارتباطات 273
مديريت 274
نظم و ثبات سيستم مالي 275
رقابت اقتصادي 275
نمونه سوالات فصل دهم 277
منابع 279


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com