امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (3) مراجع فارسی (31) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار مولف 1
پيشگفتار چاپ دوازدهم 1
فصل1: کلياتي درباره سازمان ها 1
ضرورت ايجاد سازمان ها 1
علل و گسترش سازمان ها 2
ضرورت آگاهي از دانش سازمان 2
تعاريف سازمان 2
اشکال رسمي سازمان 3
هدف يا هدف هاي قابل ملاحظه در سازمان 4
خصايص هدف هاي اصلي سازمان 4
هدف هاي ديگر سازمان 5
هدف هاي گروهي اعضاي سازمان 5
هدف هاي شخصي(فردي) 5
سازمان هاي رسمي و غيررسمي 6
سازمان هاي رسمي 6
صف و ستاد در سازمان هاي رسمي 7
واحدهاي ستادي 7
سازمان هاي غيررسمي 8
اصول سازمان ها 8
نمودار سازمان و انواع آن 19
اشکال مختلف ارتباط در سازمان هاي رسمي 19
انواع نمودار سازماني 19
نمودار ساده 19
نمودار وظايف 20
نمودار کارگزيني 20
انواع سازمان ها 20
سازمان هاي دولتي و انواع آن در ايران 21
وزارتخانه ها 21
موسسه دولتي 21
شرکت هاي دولتي 22
سازمان هاي تابعه 22
تشکيلات وزارتخانه ها و وظايف عمومي و اختصاصي 23
معاونت 23
اداره کل 23
دفتر 24
مديريت 24
مرکز 24
اداره 24
گروه-قسمت 25
وظايف عمومي و اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي 25
وظايف عمومي 25
وظايف اصلي(اجرايي) 25
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 25
فصل2: کلياتي درباره مديريت 26
مفهوم و تعريف مديريت 27
تاريخچه مديريت 28
فراگرد مديريت 30
مديريت علم است يا هنر 31
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 32
فصل3: سازمان آموزش و پرورش(اهميت، انواع و شيوه هاي اداره آن) 33
اهميت سازمان يا نظام آموزش و پرورش 33
دستگاه تعليم و تربيت خصوصي 34
دستگاه تعليم و تربيت عمومي 35
شيوه هاي اداره سازمان آموزش و پرورش 35
محاسن سازمان آموزش و پرورش به شيوه مرکزي 37
معايب اداره سازمان آموزش و پرورش به شيوه مرکزي 37
محاسن شيوه غيرمرکزي 38
معايب شيوه غيرمرکزي 38
نتيجه آنکه 39
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 39
فصل4: مديريت و رهبري در موسسات آموزش و پرورش 40
تفاوت مديريت و رهبري 41
اهميت مديريت در آموزش و پرورش 42
تعريف مديريت آموزشي 42
اهداف مديريت آموزشي 43
رسيدن به اهداف کلي آموزش و پرورش 43
سير تاريخي و تکويني مديريت آموزشي(به اختصار) 44
توانايي ها و ويژگي هاي مديران آموزشي 44
راه هاي جذب مديران آموزشي 47
شيوه هاي انتخاب مديران آموزشي 48
تربيت و تأمين مديران آموزشي و اهميت آن 49
رضايت شغلي مديران آموزشي، راهبردهاي افزايش آن 50
شيوه هاي مديريت و رهبري آموزشي 52
شيوه مستبدانه 52
شيوه کنترل و داوري 52
شيوه آزادمنشانه 53
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 54
فصل5: نظريه بوروکراسي و کاربرد آن در مديريت آموزشي 55
مفهوم جديد بوروکراسي 55
کاربرد نظريه بوروکراسي در مديريت آموزشي 58
سلسله مراتب اختيارات و مسئوليت ها 60
اصل ديگر بوروکراسي 60
طبق اصل ديگر بوروکراسي 61
نتيجه آنکه 62
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 63
فصل6: نظريه هاي روابط انساني و کاربرد آن ها در سازمان هاي آموزش و پرورش 65
نظريه هاي روابط انساني 66
نظريه X و نظريه Y 66
نظريه روابط انساني مايلز 68
نظريه رفتار سازماني 68
انگيزه ها و نقش آن ها در مديريت و مديريت آموزشي 69
مفهوم انگيزه يا انگيزش 69
طبقه بندي انگيزه ها 69
نيازها و سلسله مراتب آن ها 71
طبقه بندي مازلو 71
نيازهاي فيزيولوزيکي 71
نيازهاي مربوط به ايمني و تأمين 71
نيازهاي مربوط به محبت، عشق و تعلق 71
نيازهاي مربوط به قدر و منزلت و احترام 71
نيازهاي مربوط به شناخت شخصي، خوديابي، خودگرايانه و تکامل 71
مفهوم روحيه و اهميت توجه به آن در مديريت و مديريت آموزشي 72
تعاريف روحيه 73
انواع روحيه 73
علايم ضعف روحيه در يک سازمان اداري و آموزشي 73
عوامل موثر در ايجاد روحيه مثبت و مناسب 75
شرايط مطلوب و مناسب کار 75
خاطرجمعي و آسايش و توجه به رفاه نسبي 76
آگاه ساختن اعضاي هر سازمان با اهداف و خط مشي هاي سازمان و شرکت موثر در تعيين خط مشي فعاليت ها 76
احساس علاقه و دلبستگي به سازمان 77
تقويت اعتماد به نفس و حفظ احترام به خود 77
عدم تبعيض و رفتار از روي عدل و انصاف 78
احساس توفيق در کار و توجه به آن توسط ديگران 78
احساس اهميت داشتن کار يا وظايف محوله به هر فرد در سازمان 79
روش هاي تعيين ميزان روحيه کارکنان 79
نتيجه آنکه 80
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 81
فصل7: نظريه سيستمي و کاربرد آن در سازمان هاي آموزش و پرورش 83
تعاريفي از سيستم 84
سيستم باز و بسته 84
سيستم اصلي و فرعي 85
خصايص مشترک و کلي سيستم ها 85
داده ها، درونداد، يا وارده 85
فرآيند(جريان گردش کار) 85
بازداده ها(بازده، برونداد، صادره) 86
بازخورد 86
نگاه سيستمي در داستان مولوي 86
کاربرد نظريه سيستمي در آموزش و پرورش 87
نگرش سيستمي و اهداف آموزش و پرورش 87
نگرش سيستمي در يک واحد آموزشي 89
نقش و شخصيت مديران در يک سيستم اجتماعي(مدرسه) 91
در بعد شخصي 91
مديران آموزشي فردمدار و سازمان مدار 92
عوامل مهم بروني و دروني موثر در سيستم يا نظام آموزش و پرورش با نگرش سيستمي 92
عوامل بروني 92
اهم عوامل دروني 93
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 94
فصل8: نظريه تصميم گيري و کاربرد آن در سازمان هاي آموزشي و پرورشي 95
مفهوم و تعاريف تصميم گيري 95
اهميت تصميم گيري در مديريت 96
انواع تصميمات 97
تصميمات فردي 97
تصميمات سازماني 97
تصميم گيري در سازمان هاي آموزشي 99
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 100
فصل9: وظايف عمده مديران آموزشي 101
برنامه ريزي 101
سازماندهي 102
رهبري يا هدايت سازماني 102
هماهنگي 103
نظارت و ارزشيابي 103
طبقه بندي وظايف مديران آموزشي 104
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 104
فصل10: مهارت هاي مديران آموزشي 105
مهارت انساني 105
مهارت فني 105
مهارت ادراکي 105
مهارت در برقراري روابط صحيح انساني 106
مهارت در هدايت و رهبري گروهي 107
مهارت در امور سازماندهي و انتخاب همکاران مناسب آموزشي 108
مهارت در امور آموزشي و پرورشي(فني) 109
مهارت در امور اداري و مالي و تدارکاتي 110
مهارت در نظارت و ارزشيابي 111
تعريف کنترل(نظارت) 112
مراحل کنترل(نظارت) 112
ارزشيابي(اهداف، انواع و نکات مورد توجه در آن) 113
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 113
فصل11: سازمان و قوانين آموزش و پرورش در ايران 114
سازمان اداري آموزشي و پرورش ايران(تحول مختصر تاريخي) 115
اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش 117
تشکيلات وزارت آموزش و پرورش 118
تشکيلات ستادي وزارت آموزش و پرورش 118
وزير و دفاتر و ادارات کل زير نظر 119
شورايعالي آموزش و پرورش 119
اهم وظايف و اختيارات شورا 121
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 122
اهم وظايف پژوهشگاه 124
ساختار و تشکيلات 124
شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش 124
کميته هاي پژوهشي در معاونت ها 126
شوراي تحقيقات استان ها 126
سازمان هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش 126
سازمان پژوهش و برنامه ريزي 126
سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس 127
سازمان انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران 127
نهضت سوادآموزي 127
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 127
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان 128
سازمان آموزش و پرورش استثنايي 128
دانشگاه شهيد رجايي 129
معاونان وزير 129
تشکيلات اداري آموزش و پرورش در سطح استان ها و مناطق آموزشي 129
سازمان اداري آموزش و پرورش استان ها 129
سازمان هاي اداري آموزش و پرورش شهرستان، منطقه 130
سازمان آموزشي آموزش و پرورش ايران و مباني قانوني آن 130
قوانين آموزشي 131
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 131
فصل12: مديريت و سازماندهي مدارس در ايران 132
تعريف مدرسه 133
انواع مدارس 133
سازمان و درجه بندي مدارس 134
سازمان و درجه بندي مدارس ابتدايي 134
سازمان و درجه بندي مدارس راهنمايي تحصيلي 135
سازمان درجه بندي دبيرستان هاي دولتي مناطق شهري 135
وظايف مديران مدارس ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه 136
ضوابط انتخاب و انتصاب مديران و معاونان مدارس 138
شرايط احراز مديريت مدارس 138
شرايط عمومي 138
شرايط اختصاصي 139
نحوه انتصاب و عزل مديران مدارس ابتدايي، آمادگي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه 139
ملاحظات کلي در مورد انتخاب، انتصاب و عزل مديران و معاونان مدارس 140
ويژگي هاي مديران مدارس ايران از نظر مدرک تحصيلي در سال تحصيلي 1385-86 140
تربيت و بازآموزي مديران مدارس 141
تحصيل در دانشگاه هاي دولتي کشور 141
تحصيل در مراکز عالي ضمن خدمت فرهنگيان 141
تحصيل در مراکز مديريت دولتي 141
تحصيل در دانشگاه هاي آزاد اسلامي 141
شرکت در دوره هاي بازآموزي قبل از انتصاب به مديريت 141
شرکت در دوره هاي بازآموزي مديريت 142
راه هاي بهسازي توانمندي و مهارت مديران مدارس 143
مشکلات مديران مدارس 144
راه هاي رفع مشکلات مديران مدارس و افزايش منزلت آنان 145
آيين نامه هاي مدارس و نقش مديران مدارس در اين زمينه 146
آيين نامه اجرايي مدارس 146
آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنماي تحصيلي 147
وضعيت کمي آموزش و پرورش و توزيع دانش آموزان و کارکنان 148
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 149
فصل13: راه هاي ايجاد تحول در نظام اداري آموزش و پرورش و اداره مدارس 150
تحول در نظام اداري کشور 151
تحول در نظام آموزشي کشور(وزارت آموزش و پرورش) 152
تحول در اداره مدارس و تأکيد بر مدرسه محوري 154
تعريف مديريت مدرسه محوري 154
شرايط و لوازم تحقق مديريت مدرسه محوري 155
سياست مدرسه محوري در ايران و زمينه سازي اجراي آن 155
خودآزمايي و چند سوال براي بحث و بازنگري 157
سوال هاي کلي و موردها در مديريت آموزشي در ارتباط با فصول مختلف کتاب 158
منابع انگليسي و کتاب هاي پيشنهادي براي مطالعه 158
منابع و مآخذ 161
منابع فارسي 161
منابع انگليسي و کتاب هاي پيشنهادي براي مطالعه 162
ضمايم 163
لايحه قانوني راجع به تشکيل شوراي عالي آموزش و پرورش 164
مقدمه 164
شرايط احراز مديريت مدارس 171
وضعيت کلاس ها و دانش آموزان کشور در سال تحصيلي 85-1384 175


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com