امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (3) مراجع فارسی (2) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول ـ کليات 1
تعريف مديريت مالي 2
هدفهاي مديريت مالي 2
وظيفه مديران مالي 5
تصمطمات مال و تعادل بين ريسک و بازده 8
انواع مؤسسات تجاري 8
مؤسسات و بازارهاي مالي 9
چارچوب مالياتي شرکت 10
تئوري نمايندگي 11
سؤالات 14
فصل دوم ـ تجزيه و تحليل مالي 15
هدف تجزيه و تحليل مالي 16
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي 17
تجزيه و تحليل افقي (روند) 17
تجزيه و تحليل عمودي (دروني) 21
نجزيه و تحليل نسبتها 23
نسبتهاي نقدينگي 23
نسبتهاي فعاليت 25
نسبتهاي اهرمي 31
نسبتهاي سودآوري 31
نسبتهاي ارزش بازار 35
استنباط کلي از مجموع نسبتها 38
محدوديت هاي تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي 39
تجزيه و تحليل صورت جريانهاي نقدي 40
مسائل حل شده 48
سؤالات و مسائل 81
فصل سوم ـ پيش بيني مالي، برنامه ريزي و بودجه بندي 85
پيش بيني مالي 86
پيش بيني مالي به روش درصد فروش 86
پيش بيني مالي به روش رگرسيون 90
بودجه يا برنامه مالي 92
چارچوب بودجه 92
بودجه فروش 93
بودجه توليد 94
بودجه مواد اوليه مستقيم 95
بودجه دستمزد مستقيم 96
بودجه سربار کارخانه 97
بودجه موجودي کالاي پايان دوره 98
بودجه هزينه هاي فروش و اداري 99
بودجة نقدي 100
صورت سود و زيان بودجه شده 102
ترازنامه بودجه شده 102
روش سريع تهيه بودجه 105
مسائل حل شده 106
سؤالات و مسائل 122
فصل چهارم ـ ارزش زماني پول 127
مقدمه 128
ارزش آتي ـ مرکب کردن 129
سوددهي ميان دوره اي 132
ارزش آتي چند رقم 133
ارزش آتي مبالغ مساوي 134
ارزش فعلي 135
ارزش فعلي ميان دوره اي 137
ارزش فعلي چند رقم 137
ارزش فعلي مبالغ مساوي 139
ارزش فعلي مبالغ مساوي دائمي 140
موارد کاربرد ارزش آتي و ارزش فعلي 140
سپرده گذاري براي دستيابي به يک مبلغ مشخص در آينده 140
بازپرداخت وام 141
نرخ مؤثر سالانه (نرخ سالانه به درصد) 142
محاسبه نرخ 143
محاسبه دوره 144
ارزش اوراق قرضه 145
مسائل حل شده 147
سؤالات و مسائل 153
فصل پنجم ـ بودجه بندي سرمايه اي (شامل اجاره بلند مدت) 157
تعريف تصميمات بودجه بندي سرمايه اي 158
سرمايه گذاري اوليه 159
جريانهاي نقدي ورودي 161
جريان نقدي نهايي 163
نرخ هزينه سرماه / نرخ بازده مورد انتظار 163
روشهاي ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي 163
دوره برگشت سرمايه 164
معکوس دوره برگشت سرمايه 166
نرخ بازده حسابدار (متوسط نرخ بازده) 167
ارزش فعلي خالص 168
شاخص سودآوري 170
نرخ بازده داخلي 173
سرمايه گذاريهاي مانعه الجمع 176
سهميه بندي سرمايه 179
اجاره بلند مدت 181
تصميم اجاره ـ خريد 185
مسائل حل شده 190
سؤالات و مسائل 211
فصل ششم ـ مديريت سرمايه در گردش 215
سرمايه در گردش 216
مديريت سرمايه در گردش و تعادل بين ريسک و بازده 217
مديريت داراييهاي جاري 218
مديريت موجودي نقد 218
تسريع در جريان نقدي ورودي 221
عقب انداختن جريان نقدي خروجي 224
هزينة فرصت عدم استفاده از تخفيف نقدي 225
تعيين مانده معا ملاتي بهينه 226
مديريت حسابهاي دريافتني 227
مديريت موجودي کالا 235
تعيين ميزان مطلوب سفارش موجودي کالا 238
کمبود موجودي کالا 241
نقطه تجديد سفارش 242
مديريت موجودي کالا و سيستم بهنگام 244
مقايسه سيستم بهنگام و مديريت سنتي موجودي کالا 244
مسائل حل شده 245
سؤالات و مسائل 257
فصل هفتم ـ تأمين مالي کوتاه مدت 262
مقدمه 263
اعتبار تجاري 264
وامهاي بانکي 265
وام بدون وثيقه 266
اعتبار بانکي 266
وام اقساطي 267
محاسبه بهره 267
وام مؤسسات مالي تجاري 269
اوراق تجاري 270
تأمين مالي از طريق حسابهاي دريافتني 272
تأمين مال از طريق موجودي کالا 277
تأمين مالي از طريق ساير داراييها 278
مسائل حل شده 279
سؤالات و مسائل 290
ضمائم 295
ضميمه الف ـ جدول ارزش آتي 296
ضميمه ب ـ جدول ارزش آتي اقساط مساوي 298
ضميمه ج ـ جدول ارزش فعلي 300
ضميمه د ـ جدول ارزش فعلي اقساط مساوي 302
ضميمه هـ ـ راهنماي نرم افزار مديريت مالي 304
ضميمه و ـ فرمولهاي مديريت مالي 311
واژه نامه ـ انگليسي به فارسي 315
واژه نامه ـ فارسي به انگليسي 325
فهرست منابع 334


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com