امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (115) مراجع فارسی (13) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار ويرايش سوم 6
پيشگفتار ويرايش دوم 8
پيشگفتار ويرايش اول 9
راهنماي مطالعه و يادگيري مطالب کتاب 25
هدفهاي کلي کتاب 27
فصل اول: تعريف اصطلاحات 29
تعريف اندازه گيري 30
تعريف آزمون 31
تعريف آزمودن 33
تعريف سنجش 34
تعريف ارزشيابي 35
مقايسه اندازه گيري، آزمودن، سنجش و ارزشيابي با يکديگر 37
ارزشيابي آموزشي و پژوهشي آموزشي 38
خلاصه فصل 40
سؤالها و تمرينهايي براي يادگرفتن مطالب فصل 41
فصل دوم: مقياسهاي اندازه گيري 43
تعريف و انواع مقياسهاي اندازه گيري 44
مقياس اسمي 44
مقياس ترتيبي 45
مقياس فاصله اي 47
مقايسه مقياس ترتيبي با مقياس فاصله اي 47
مقياس نسبي 48
مقايسه مقياسهاي اندازه گيري با يکديگر 49
مقياس پيوسته و مقياس گسسته 51
مقياس گسسته 51
مقياس پيوسته 52
حدود واقعي اعداد 53
گردکردن 53
خلاصه فصل 55
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 55
فصل سوم: دسته بندي آزمونهاي مورد استفاده در روانشناسي و آموزش 57
دسته بندي آزمونها با توجه به ويژگيهاي مورد اندازه‌گيري 58
آزمونهاي توانايي 58
آزمونهاي عاطفي 60
آزمونهاي شخصيت 61
آزمونهاي علاقه و نگرش 62
دسته بندي آزمونها با توجه به چگونگي تهيه آنها 63
آزمونهاي ميزان شده 63
آزمونهاي معلم ساخته 64
ويژگيهاي آزمونهاي ميزان شده و معلم ساخته 64
استفاده از آزمونهاي ميزان شده و معلم ساخته در تصميم گيريهاي 65
خلاصه فصل 66
سوالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 67
فصل چهارم: دسته بندي ارزشيابي آموزشي 69
دسته بندي ارزشيابيهاي آموزشي در قالب رويکردهاي مختلف 70
دسته بندي ارزشيابيهاي آموزشي در قالب الگوهاي مختلف 73
الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويکرد مبتني بر هدف 73
الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويکرد مبتني بر مديريت 75
الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويکرد مبتني بر مصرف کننده 77
الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويکرد مبتني بر نظر متخصصان 80
الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويکرد مبتني بر اختلاف نظرهاي 81
الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويکرد طبيعت گرايانه و مبتني بر مشارکت 82
دسته بندي ارزشيابيهاي آموزشي با توجه به موضوع ارزشيابي 87
ارزشيابي از دانشجويان و دانش آموزان 87
ارزشيابي از برنامه‌هاي درسي و مواد آموزشي 87
ارزشيابي از پروژه‌ها و برنامه هاي آموزشي 88
ارزشيابي از آموزشگاه 89
ارزشيابي از کارکنان آموزشگاه 90
دسته بندي ارزشيابيهاي آموزشي با توجه به ملاک مورد استفاده 90
ارزشيابي وابسته به ملاک 90
ارزشيابي وابسته به هنجار 91
مقايسه ارزشيابي وابسته به ملاک با ارزشيابي وابسته به هنجار 92
دسته بندي ارزشيابيهاي آموزشي با توجه به زمان و هدف استفاده از 94
ارزشيابي آغازين يا سنجش آغازين 94
ارزشيابي تکويني 95
ارزشيابي تشخيصي 97
ارزشيابي تراکمي 99
دسته بندي ارزشيابي‌هاي آموزشي با توجه به ارزشيابان 101
خلاصه فصل 104
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 106
فصل پنجم مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي 109
مراحل ارزشيابي آموزشي 111
مرحله طراحي 111
تحليل موقعيت 111
تعيين و توصيف هدفها 112
توصيف پيش نيازها يا رفتارهاي ورودي 113
انتخاب و توليد و سايل اندازه گيري 114
توصيف راهبردها يا استراتژيها 114
انتخاب طرح پژوهشي 115
تدارک يک برنامه زمان بندي 116
مرحله فرايندي يا اجرايي 117
مرحله فرآورده اي 118
فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي 120
خلاصه فصل 122
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 123
فصل ششم: تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 125
تعريف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 126
هدفهاي آموزشي يا هدفهاي يادگيري 126
روش تهيه هدفهاي دقيق آموزشي 127
طبقه بندي هدفهاي آموزشي 128
حوزه شناختي 129
طبقه بندي تجديد نظر شده حوزه شناختي 131
بعد دانش 132
بعد فرآيند 133
حوزه عاطفي 135
حوزه رواني- حرکتي 137
جدول مشخصات 139
نقش جدول مشخصات آزمون 140
چگونگي توزيع سؤالها به بخشهاي مختلف 141
انواع جدولهاي مشخصات 143
روش پوفام براي تهيه طرح آزمون وابسته به ملاک 146
تعيين انديشه هاي اصلي 147
اطلاعاتي درباره سرماخوردگي 147
انتخاب هدفهاي مناسب براي گنجانيدن در آزمون 150
وسايل کتبي اندزه گيري پيشرفت تحصيلي 151
خلاصه فصل 153
سؤالهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 153
فصل هفتم: آزمونهاي تشريحي 159
انواع آزمونهاي تشريحي 160
آزمون گسترده پاسخ 160
آزمون محدوده پاسخ 161
محاسن و معايب آزمونهاي تشريحي 161
قواعد تهيه سؤالهاي تشريحي 163
قواعد تصحيح پاسخ سؤالهاي تشريحي 167
روش تحليلي 169
روش کلي 170
روش ويژگيهاي اصلي 171
پرسش شفاهي 172
خلاصه فصل 173
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 173
فصل هشتم: آزمونهاي کوته پاسخ 177
تعريف آزمون کوته پاسخ 178
انواع آزمونهاي کوته پاسخ 178
کاربرد آزمونهاي کوته پاسخ 179
محاسن و معايب آزمونهاي کوته پاسخ 180
قواعد تهيه سؤالهاي کوته پاسخ 181
آزمونهاي کوته پاسخ که از مسائل ساده عددي تشکيل مي شوند 186
قواعد تهيه سؤالهاي مسائل عددي 186
خلاصه فصل 187
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 188
فصل نهم: آزمونهاي صحيح- غلط و جور کردني 191
تعريف آزمون عيني 192
آزمونهاي صحيح- غلط 193
انواع سؤالهاي صحيح- غلط 193
نوع صحيح- غلط 193
نوع درست- نادرست 193
نوع بله- نه 193
نوع اصلاحي 193
نوع خوشه اي 194
محاسن و معايب آزمونهاي صحيح- غلط 194
دسته بندي سؤالهاي صحيح- غلط براي مقاصد مختلف ارزشيابي 196
قواعد تهيه سؤالهاي صحيح- غلط 198
آزمونهاي جورکردني 201
محاسن و معايب آزمونهاي جورکردني 203
قواعد تهيه سؤالهاي جورکردني 204
خلاصه فصل 210
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 211
فصل دهم: آزمونهاي چند گزينه اي 215
تعريف آزمون چندگزينه اي 216
قسمتهاي مختلف سؤال چندگزينه اي 216
نوع تنها گزينه درست 218
نوع بهترين گزينه 218
نوع منفي 218
محاسن آزمونهاي چندگزينه اي 220
معايب آزمونهاي چندگزينه اي 221
قواعد تهيه سؤالهاي چندگزينه اي 222
خلاصه فصل 238
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 239
فصل يازدهم: روشهاي سنجش فرآيندها و فراورده هاي يادگيري غير 241
آزمونهاي عملکردي 242
تعريف آزمون عملکردي 244
فرآيند در مقايسه با فرآورده 245
انواع آزمونهاي عملکردي 246
آزمون کتبي عملکردي 247
آزمون شناسايي 248
انجام عملکرد در موقعيتهاي شبيه سازي شده 249
نمونه کار 250
مراحل تهيه آزمونهاي عملکردي 250
کار پوشه 253
رهنمودهايي براي ايجاد و استفاده از کارپوشه 256
نمره گذاري کارپوشه 257
اعتماد پذيري کارپوشه 258
روشهاي سنجش مشاهده اي 259
روش فهرست وارسي 259
استفاده از روش فهرست وارسي براي سنجش فرآيند و فرآورده عملکرد 260
چگونگي تهيه فهرست وارسي 261
روش مقياس درجه بندي 263
چگونگي تهيه مقياس درجه بندي 264
انواع مقياسهاي درجه بندي 265
مقياس درجه بندي عددي 265
مقياس درجه بندي نگاره اي 266
مقياس درجه بندي نگاره اي توصيفي 266
عوامل مؤثر بر بهبود روش مقياس درجه بندي 267
روش واقعه نگاري 269
موارد استفاده روش واقعه نگاري 270
عوامل مؤثر در استفاده بهينه از روش واقعه نگاري 271
سنجش هدفهاي حوزه عاطفي 274
پرسشنامه هاي بسته پاسخ يا گزينه بايست 275
پرسشنامه‌هاي بازپاسخ 277
روش تفکيک معنايي 278
روش يادداشتهاي روزانه 280
خلاصه فصل 280
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 281
فصل دوازدهم: روشهاي سنجش مستقيم رفتار 285
رابطه اجتماعي صميمانه 286
بعدهاي رفتار 287
انواع روشهاي سنجش مستقيم رفتار 288
سنجش رويدادهاي گذاري رفتار يا سنجش ‌فرايند ‌رفتار 291
ثبت فراواني يا ثبت رويداد رفتار 292
ثبت طول مدت رفتار 296
ثبت دوره نهفتگي يا درنگ رفتار 297
ثبت فاصله زمان يا روش ثبت فاصله اي 297
ثبت نمونه گيري زمان 298
انتخاب روشهاي سنجش متناسب با رفتارهاي مختلف 303
خلاصه فصل 304
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 305
فصل سيزدهم: اجرا، نمره گذاري ، و تحليل آزمون 307
شرايط اجراي آزمونهاي کتبي 308
ترتيب قراردادن سؤالهاي آزمون به دنبال يکديگر 308
نوشتن دستورالعمل يا راهنماي آزمون 310
اجراي آزمون 311
نمره گذاري 312
تحليل سؤالهاي آزمون 313
مراحل تحليل سؤال 313
محاسبه ضريب دشواري سؤال 314
تفسير ضريب دشواري 316
محاسبه ضريب تميز سؤال 318
تفسير ضريب تميز 319
همبستگي سؤال با کل آزمون 319
همبستگي ميان سؤالهاي آزمون 320
رابطه بين ضريب دشواري و ضريب تميز 321
تحليل گزينه هاي انحرافي 322
تحليل سؤالهاي آزمونهاي تشريحي و آزمونهاي عملکردي 322
تجديد نظر و اصلاح آزمون 325
تحليل سؤالهاي آزمونهاي وابسته به ملاک 325
تميز بين پيش و پس از آموزش 326
تميز بين حد تسلط و غير ‌حد تسلط 329
مثالي براي تحليل سؤال يک آزمون وابسته به ملاک 330
تحليل آزمون به کمک نظريه سؤال- پاسخ 332
منحني ويژگي سؤال و استفاده از آن براي تحليل سؤال آزمون 334
برازنده کردن منحني ويژگي سؤال 339
تحليل گزينه هاي انحرافي به کمک منحني ويژگي سؤال 341
خلاصه فصل 342
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 343
فصل چهاردهم: استفاده از روشهاي آماري براي تفسير نمره هاي آزمون 347
تعريف متغير، فراواني، و توزيع فراواني 348
تهيه توزيع فراواني نمرات 348
نمايش نمرات به صورت نمودار 350
نمودار هيستوگرام 351
نمودار چند ضلعي 352
نمودار تراکمي 354
نمودار ستوني 355
نمودار دايره اي 357
نمودار تصويري 358
اندازه هاي گرايش مرکزي 358
نما 359
ميانگين 359
ويژگيهاي ميانگين 361
ميانه 362
اندازه هاي تغيير پذيري 366
دامنه تغيير 366
واريانس و انحراف معيار 366
محاسبه انحراف معيار نموره هاي طبقه بندي شده 369
همبستگي بين نمرات 371
روش محاسبه ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون 372
روش محاسبه ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن 374
تفسير ضريب همبستگي 375
ساير همبستگي‌ها 376
همبستگي دو رشته اي نقطه اي 376
همبتسگي دو رشته اي 379
همبستگي في 381
همبستگي چهارخانه اي ياتتراکوريک 383
خلاصه فصل 386
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 387
فصل پانزدهم: هنجارها و نيمرخها 391
تعريف هنجار 392
انواع هنجار 393
هنجار سني 394
هنجار کلاسي 395
هنجار سني نمايي 396
هنجار سن ذهني 396
هوشبهر 397
هنجار درصدي 397
هنجارهاي مربوط به نمرات معيار 401
نمره Z 401
نمره T 402
نمرات SAT 403
نمرات 9 بخشي 403
هوشبهر انحرافي 403
نمره سني معيار 404
نمره معادل منحني بهنجار 405
مقايسه نظامهاي مختلف نمرات با منحني بهنجار 406
توزيع بهنجار و منحني بهنجار 406
نيمرخ 408
خلاصه فصل 412
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 413
فصل شانزدهم: روايي آزمون 417
تعريف و انواع روايي 418
روايي محتوايي 419
روش تعيين روايي محتوايي 419
روايي صوري 420
روش تعيين روايي صوري 421
روايي ملاکي 421
روايي پيش بيني 422
روش تعيين روايي پيش بيني 422
روايي همزمان 424
روش تعيين روايي همزمان 424
مقايسه روايي پيش بيني با روايي همزمان 424
ويژگيهاي مطلوب ملاک 425
روايي سازه 426
روش تعيين روايي سازه 427
معناي عشق: مثالي از تعيين روايي سازه 429
مقايسه ويژگيهاي روايي مختلف با يکديگر 431
روايي آزمون وابسته به ملاک 431
روايي محتوايي آزمونهاي وابسته به ملاک 432
روش تعيين روايي محتوايي آزمونهاي وابسته به ملاک 433
روايي پيش بيني آزمونهاي وابسته به ملاک 435
روش تعيين روايي پيش بيني عملکرد يادگيرنده در يک هدف آموزشي بر اساس
هدف آموزشي ديگر 435
روش تعيين روايي پيش بيني يادگيري در حد تسلط 437
ساير استفاده ها از روايي پيش بيني آزمونهاي وابسته به ملاک 438
روايي سازه آزمونهاي وابسته به ملاک 439
روش تعيين روايي سازه آزمونهاي وابسته به ملاک 439
عوامل مؤثر بر روايي آزمون 441
عوامل دروني مؤثر بر روايي آزمون 441
عوامل بيروني مؤثر بر روايي آزمون 442
خلاصه فصل 443
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 444
فصل هفدهم : پايايي آزمون 447
تعريف پايايي 448
روشهاي تعيين پايايي 449
روش پايايي مصححان 449
روش بازآزمايي 449
روش فرمهاي موازي با هم ارز 450
روشهاي همساني دروني 451
روش دو نيمه کردن آزمون 451
روش کودر- ريچاردسون 452
روش ضريب آلفا 456
روش تعيين پايايي آزمونهاي سرعت 458
پايايي نمرات اختلاف 459
عوامل مؤثر در افزايش پايايي آزمون(وابسته به هنجار) 460
برآورد نمره حقيقي 461
خطاي معيار اندازه گيري 463
استفاده از خطاي معيار اندازه گيري 464
تفسير خطاي معيار اندازه گيري 467
رابطه بين روايي و پايايي 468
پايايي روشهاي درجه بندي يا رتبه بندي 470
پايايي آزمونهاي وابسته به ملاک 472
ضريب پايايي آزمونهاي وابسته به ملاک(روش درصد توافق) 473
ضريب پايايي آزمونهاي وابسته به ملاک(روش کاپا) 474
ضريب پايايي آزمونهاي وابسته به (روش ليوينگ استون) 476
عوامل مؤثر در افزايش پايايي آزمون(وابسته به ملاک) 476
پايايي روشهاي سنجش مستقيم 477
پايايي روش سنجش محصولات ماندني رفتار يا سنجش فرآورده رفتار 477
پايايي روش ثبت فراواني رفتار 477
پايايي روشهاي سنجش طول مدت و دوره نهفتگي رفتار 478
پايايي روشهاي ثبت فاصله اي و ثبت نمونه گيري زمان 478
خلاصه فصل 479
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 480
فصل هجدهم: ارزشيابي معلم 485
هدفهاي ارزشيابي معلم 486
تعريف ارزشيابي معلم 486
انواع روشهاي ارزشيابي معلم 487
مصاحبه به عنوان وسيله اي براي گزينش و نگهداري معلمان 487
محاسن و معايب روش مصاحبه 490
مشاهده از کلاس‌درس 490
نمونه‌گيري از آموزش معلم به کمک مشاهده 492
محاسن و معايب روش‌ مشاهده‌کلاسي 492
استفاده از نظر دانش‌آموزان و‌دانشجويان 493
انواع پرسشنامه هاي نظر خواهي 494
انواع سؤالهاي پرسشنامه هاي نظر‌خواهي 501
شيوه اجرا، نمره‌گذاري ، و گزارش نتايج پرسشنامه هاي نظر خواهي 502
محاسن و معايب روش استفاده از نظر دانش آموزان و دانشجويان 503
استفاده از يادگيري دانش آموزان و دانشجويان 505
استفاده از آزمونهاي عملکرد آموزشي 506
محاسن و معايب روش استفاده از ياد گيري دانش‌آموزان و دانشجويان 507
خودسنجي يا ارزشيابي از خود 508
فرم درجه بندي شخصي 509
گزارش شخصي 509
مواد آموزش شخصي 511
مشاهده آموزش همکاران 512
بازخورد حاصل از ضبط صدا و ضبط تصوير 512
محاسن و معايب روش خودسنجي 513
ارزشيابي به وسيله همکاران 513
محاسن و معايب روش بررسي آثارعلمي معلم 515
بررسي آثار علمي معلم 516
محاسن و معايب روش بررسي آثار علمي معلم 517
خلاصه فصل 519
سؤالها و تمرينهايي براي بهتر يادگرفتن مطالب فصل 520
مراجع فارسي 523
مراجع انگليسي 525
راهنماي موضوعي 531
واژه نامه 537
جواب سؤالهاي عيني پايان فصلها 543
پايان 551


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com