امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (18) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار(ديباچه) 1
بخش اول: مديريت انبارها 2
فصل اول: تعريف انبار و 3
مقدمه 5
تعريف انبار 7
جايگاه انبار درسازمان(ساختار سازماني) 7
اهداف و وظايف انبارها 9
انواع انبارها 9
انواع موجودي انبارها 10
سيستم انبارداري و مزاياي وجود آن 11
وظايف انباردارها 12
وظايف مدير انبار 13
وظايف رئيس يا متصدي انبارها 14
انتظارات مديريت يک موسسه از سيستم برنامه ريزي و کنترل انبارها 14
طراحي و برنامه ريزي و تامين کالا 15
طبقه بندي کردن کالاها(تعريف و نکات مهم در اجراي آن) 17
عوامل مؤثر در انتخاب سيستم و شيوه طبقه بندي کالاها 17
انواع طبقه بندي کردن کالاها 18
تعريف و فوايد و مزاياي کدگذاري کردن اقلام انبارها 20
انواع روشهاي کدگذاري(8روش با مثال)و سيستم MESE 20
فصل دوم: تعريف سيستم انبارداري و 43
تعريف سيستم اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن 45
کارت انبار و کاربرد آن 48
برگ درخواست جنس و کاربرد آن 49
حواله انبار(برگ مصرف کالا)و کاربرد آن 49
حواله انبار محصول و کاربرد آن 49
برگ برگشت کالا به انبارکالا(موجودي) و کاربرد آن 49
برگ درخواست خريد و کاربرد آن 50
برگ سفارش خريد و کاربرد آن 50
برگ توزين باسکول 50
برگ رسيدکالابه قسمت بازرسي 50
فرم گزارش روزانه بازرسي 51
رسيد موقت و دائم انبار و کاربردهاي آن 51
برگ رسيد و تحويل مستقيم(اقلام غير انبار)و کاربرد آن 51
برگ ارسال و تحويل کالا و کاربرد آن 51
کارت حساب انبار و کاربرد آن 52
کارت سفارش انبار و کاربرد آن 52
برگ برگشت از خريد،تحويل اسقاط، جوازخروج،کالاهاي اماني ارسالي 52
برگ برگشت کالاهاي اماني ارسالي، برگ کالاي اماني دريافتي 53
برگ برگشت کالاهاي اماني دريافتي،برگ تحويل کالاي ساخته به انبار 53
صورتحساب فروش(نقدي و غير نقدي) 53
برگ تعديل موجوديتها 53
صورتحساب خريد وبرگ کنترل اسناد 53
بخشهاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها 54
حسابداري 54
خريد 54
بازرسي 54
ليست آزمون طرح فرم 56
اهم مراحل سيستم تدارکات مواد و غيره 59
برگ درخواست جنس(نمونه) و فلوچارت مربوط به آن 60
نمونه حواله انبار با فلوچارت مربوطه 63
برگ درخواست خردي(نمونه) بافلوچارت مربوطه 66
رسيد موقت(نمونه) ودائم انبار با فلوچارت مربوطه 71
فرم کالاي غير قابل قبول(نمونه) 75
کارت انبار، کارت سفارش انبار، کارت حساب انبار(نمونه) 76
برگ برگشت جنس به انبار(نمونه) به همراه فلوچارت مربوطه 79
برگ رسيد انبار مستقيم (نمونه) با فلوچارت مربوطه 83
فرم رسيد ابزار با فلوچارت مربوطه 87
فرم سفارش خريد و فرم ارسال تحويل کالا(نمونه) 91
صورت شمارش موجوديها 93
برگ انتقال کالا بين انبارها(نمونه) و مراحل اجراي سيستم اطلاعاتي انبار باکامپيوتر 94
فصل سوم: روشهاي مختلف انبارکردن کالا 99
چهار روش مختلف انبارکردن کالا 101
چيدن اجناس درانبار و نکات مهم آن 106
نکات مورد توجه درچيدن که باعث حداکثر بهره‌وري از فضاي انبار مي شود 107
روشهاي مختلف استفاده از اجناس انبار(4روش) 108
حمل و نقل انبارها و وسايل حمل و نقل و نکات مهم در بازده 108
اقتصادي و حمل و نقل انبارها 110
انواع وسايل حمل ونقل در انبارها 112
انبار گرداني وکنترل انبارها(مقدمه) 117
کنترل کميت وکنترل کيفيت امور انبارها 117
شمارش موجوديها مزايا و انواع آن 119
ارزيابي موجوديهاي انبار و قيمت گذاري کردن آنها 122
گردش فيزيکي و بهاي تمام شده اقلام انبارها 122
سيستم ارزيابي ادواري با مثال 123
سيستم ارزيابي دائمي با مثال 125
مقايسه روشهاي ارزيابي دائمي 128
سايررو ش هاي قيمت گذاري متداول در خصوص موجوديتها 131
حفاظت و ايمني انبارها(مقدمه) 132
بازرسي هاي ايمني و اهميت آن در انبارداري 133
ايمني در حمل و نقل و هوا يا جوکاري 134
ايمني جهاز تنفس و حفاظت درمقابل مواد شيميايي 135
ايمني پلکانها و نردبانها و ايمني ازلحاظ الکتريسيته 136
ايمني درکاربردآلات و ابراز دستين و ايمني ازحريقر 137
ايمني سرودست و حفاظت و ايمني چشم 139
فصل چهارم: برنامه ريزي و کنترل موجوديتها 141
مقدمه 143
تعريف موجود ي و اهميت آن 144
علت نگهداري موجوديتها و مزاياي وجود موجودي کافي 145
انواع موجوديتها با تعريف و مثال از هر يک 146
مواضع بخشهاي مختلف درگير درون سازمان نسبت به حجم موجوديتها 147
هزينه هاي مربوط به موجودي(هزينه نگهداري، سفارش و فقدان موجودي) 148
مدلهاي کنترل موجودي و انواع آن 153
مدلهاي کنترل موجودي در شرايط اطمينان کامل (جدولي، جبري، گرافيکي) 153
تخفيفات و شيوه بررسي اثرات آنها بر خريد و حجم موجوديتها و هزينه‌ها با مثال کامل 163
محاسبه EOQ در صورت ثبات هزينه سفارش و انبارداري چندکالا بامثال کامل 169
محاسبه EOQ با توجه به نرخ ورود و خروج از انبارها بامثال کامل 173
بررسي مقيدEOQ با استفاده از تکنيک لاگرانژ بامثال کامل تولرانس توليد و 173
هزينه هاي انبارداري و موجوديتها و سفارش و کمبود با مثال کامل 189
نحوه محاسبه اقلام مندرج در فرمول EOQ بطور عملي درموسسات بامثال کامل 192
اصول اجراي وظايف انبارها(تعيين حد سفارش، با حداقل و حداکثر و حد مطلوب 192
موجود بامثال کامل) 196
عمليات مربوط به سيستم سفارش بهمراه ليست پيش بيني اقلام مصرفي 196
و فلوچارت کاري آن 199
فرمول EOQ براي توليد و فروش بيش از يک محصول(با ورود و خروج درکالابامثال) 200
مدلهاي کنترل موجودي در حالت ريسک 203
ساير مدلهاي کنترل موجودي و تصميم گيري 204
v فصل پنجم: کنترل سفارشات و 207
کنترل سفارشات 209
قاعده ABC بامثال کامل بارسم نمودار و جدول مربوطه 209
سيستمهاي مختلف سفارش دهي(پنج سيستم) 217
سيستم ظرف ذخيره 217
سيستم بازديد عيني 217
سيستم نقطه سفارش با نمودار 217
سيستم دوره سفارش با نمودار 217
سيستم برنامه ريزي کالاي مورد نياز M R P با مثال کامل طراحي فيزيکي انبارها 223
بخش دوم:‌سيستمهاي خريد و سفارشات خارجي 231
فصل اول: تفاوتهاي بازارهاي خارجي و 231
پيش گفتار و تفاوتهاي بازارهاي خارجي و داخلي و شرح و شغل مدير لجستيک 233
اهميت بخش خريد 236
اهداف بخش خريد 237
ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر و نظام ارتباطي ميان آنها 238
خريد متمرکز و يا غير متمرکز 240
منابع اطلاعاتي برون سازماني تدارکاتي 241
فرايند يا مراحل خريد خارجي 241
مربي نياز دو سيستم سفارشات 242
مربي راه حلهاي متعدد 243
سياست خريد و اتخاذ قيمت 248
تعريف- اهداف- تکنيکهاي مذاکره و خصوصيات مذاکره 248
مذاکره کننده ماهر و عوامل مؤثر برچانه زني خريدار و فروشنده 250
قراردادهاي خريد و مفاد قراردادها 256
مندرجات پيش فاکتور(P/I) 261
فصل دوم:دولتي کردن بازرگاني خارجي 263
دولتي کردن بازرگاني خارجي 265
نحوه استفاده از آئين نامه صادرات و واردات 266
مراکز تهيه توزيع 269
اطاق بازرگاني و صنايع معادن ايران 275
شرکت بازرگاني دولتي ايران 280
مؤسسات بازرسي کننده 281
مؤسسات بيمه 285
مقررات عمومي صادرات و واردات و مندرجات آن 286
تعيين حقوق گمرکي 286
سودبازرگاني 286
کارت بازرگاني 286
تعيين انواع کالا 286
استاندارد کالا 286
تعيين سياستهاي صادراتي 286
اصول اقتصادي و سياسي بازرگاني خارجي ايران 289
فصل سوم:سياستهاي مبادلاتي و 291
سياستهاي مبادلاتي 293
ابزارها و شيوه هاي پرداخت بهاء کالا و خدمات به فروشندگان خارجي(با تعريف) 295
گردش کار و روش گشايش اعتبار 299
اصطلاحات تجارت بين الملل (اينکوترمز) 305
معرفي علامات و نشانه‌ها 327
منابع و مآخذ کتاب 328
اضافات چاپ هفتم 345-330


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com