امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (51) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه مؤلف بر ويرايش جديد 11
مقدمه مولف بر چاپ اول 13
فصل اول: گروه و انواع آن 15
واژه گروه 16
مفهوم جامعه شناختي گروه 17
تعريف گروه 18
انواع گروههاي اجتماعي 19
گروههاي کوچک و محدود 28
پرسش هاي فصل اول 32
فصل دوم: پويايي گروه 33
اصول و شرايط مطالعه گروه 34
تعريف پويايي گروه 36
نگاهي به گروههاي اوليه تاريخ 39
دوره‌آغازين مطالعه گروه 41
پرسش هاي فصل دوم 45
فصل سوم: تفاوت پويائي گروهي با ديگر رشته هاي علوم مشابه 48
روان شناسي اجتماعي و پويايي گروهي 49
جامعه شناسي و پويايي گروهي 52
روان شناسي و پويايي گروهي 54
اهميت روان شناسي پويايي گروه 58
پرسش هاي فصل سوم 60
فصل چهارم: ديدگاه هاي پيشگامان پويايي گروهي 62
نظريه ميدان رواني گروه 63
نمونه اي از تجارب و بررسيهاي لوين در پويايي گروه 63
نظريه بررسي کنش و واکنش هاي داخلي گروه 65
مورنو و ديدگاه گروه سنجي 66
ديدگاه گروه درماني 69
ديدگاه سازماني- اداري 70
نمونه هائي از مطالعه سازماني- اداري پويايي گروه 74
ديدگاه آموزشي پويايي گروه 77
پرسش هاي فصل چهارم 80
فصل پنجم: نظريه هائي در سطوح فعاليت گروهي 80
نظريه نقش 82
1-1- فعاليت سازماني 82
2-1- مناسبات رسمي و روابط عاطفي 83
3-1- نقش گروه در مناسبات افراد 84
4-1- وظايف و نقشها در يک گروه 84
1 نقشهاي مربوط به وظايف اعضا 85
2 نقش هاي وحدت بخش 86
3 نقش هاي طفيلي 87
2- نظريه کنش و نظام کنش 88
3- نظريه قدرت 90
پرسش هاي فصل پنجم 93
فصل ششم: مباني رواني- اجتماعي رفتار فرد 95
فرد و جامعه 96
وراثت و محيط 98
شخصيت و رفتار فرد 101
عوامل مؤثر در رفتار فرد در گروه 104
اثر وابستگيهاي برون گروهي 110
پرسش هاي فصل ششم 111
فصل هفتم: رفتار گروهي 113
رفتار گروهي 114
کشف التون مايو و اخلاق گروهي 116
اخلاق گروهي و شبکه مجاورت 117
معاني مختلف واژة ((اخلاق)) 118
عينيت شبکه هاي مجاورت در رابطه با اخلاق 120
هنجارها و ارزشهاي گروهي 120
همنوايي گروه 122
وفاق گروهي 123
پرسش هاي فصل هفتم 125
فصل هشتم: تغييرات گروهي 127
تغيير و فضاي واقعيت هاي اجتماعي گروه 128
اصول اساسي تغيير رفتار عضو 129
تغيير رفتار در گروه 130
تغيير و رابطه فرد و گروه 131
نظريه نسبي تشکيل گروهها و تغييرات 132
تنوع در درون سازمانهاي رسمي 133
روش سازماني- اداري و تغييرات 134
خودارزيابي گروه 137
پرسش هاي فصل هشتم 140
فصل نهم: ويژگي هاي مشترک انواع گروه 141
ضوابط و مقررات 142
اهداف گروه 142
نام و نشان 143
تشکيل جلسات بحث و گفتگو 143
ملاک و معيارهاي گروهي 145
همبستگي گروهي 146
ساخت سازماني گروه 146
وظيفه گروه در تحکيم روابط افراد 147
تصميم گيري در گروه 148
الف: مراحل پيشرفت و راههاي وصول به هدف 148
ب: موانع پيشرفت در رسيدن به هدف 149
روش هاي تصميم گيري 149
الف: اختلافات وجستجوي تفاهم 150
ب: شرايط قابل قبول تصميم گيري 151
نتيجه: 153
پرسش هاي فصل نهم 154
فصل دهم: رهبر و رهبري 155
واژة رهبر و رهبري 156
تمايز نقش و رهبري 157
ساخت گروه و رهبري 158
ارتباط درون گروهي و رهبري 161
ساير متغيرها و در رهبري و کارآيي 164
انواع رهبري 166
کنش هاي متقابل اجتماعي (اندازه گيري با تست گروه سنجي) 166
ساخت و همبستگي گروهي 167
گفت و شنود و گرايش ها 168
پرسش هاي فصل دهم 169
فصل يازدهم: روش تحقيق و آزمون گروه سنجي 171
مقدمه 172
مشاهده 173
مصاحبه 174
پرسشنامه 174
آزمون گروه سنجي 175
موارد مهم در آزمون گروه سنجي 176
پرسش هاي فصل يازدهم 185
ضمائم 187
ضميمه 1/1- رفتار و مشاهدات گردهم‌آيي هاي مباحثه اي 188
ضميمه 2/ نمونه اي از يک سوسيوماتريس بر اساس سه اولويت 195
ضميمه3/ نمونه اي از پرسشنامه در مطالعه گروههاي محدود 196
ضميمه 4/ طرح چند مسئله ((گروه سنجي)) در مطالعه پويايي گروه199 202
منابع و مآخذ 204
فهرست اسامي 209
برخي منابع و مآخذ به زبان فارسي 210
از اين نويسنده منتشر شده است 212
واژه نامه 212
پايان 216


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com