امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (57) مراجع فارسی (37) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 17
فصل اول- مفهوم و زمينه‌هاي روابط کار و صنعت 20
مقدمه 21
نظام روابط کار و صنعت 22
زمينه‌هاي تاريخي 24
زمينه‌هاي اجتماعي 27
زمينه‌هاي سياسي 29
زمينه‌هاي اقتصادي 35
وسايل ارتباط جمعي 39
منابع و مآخذ 42
فصل دوم- رويکردها (نظريه‌ها) در روابط کار و صنعت 43
مقدمه 45
ماهيت سازمان‌هاي کار 45
رويکرد وحدت‌گرا (نظرية يگانگي) 47
رويکرد کثرت‌گرا (نظرية تضاد) 52
رويکرد راديکال (ديدگاه مارکسيستي) 58
تجزيه و تحليل تضادصنعتي 59
رشد اتحاديه‌هاي کارگري 59
نظريه مارکسيستي 61
رويکرد نظام‌ها (نظام‌هاي روابط کار و صنعت) 63
ماهيت روابط کار و صنعت 69
رويکرد کنش اجتماعي (نظريه عمل اجتماعي) 71
تعامل روش شناختي 73
منابع و مآخذ 79
فصل سوم- تشکل‌هاي کارگري و کارکنان اداري (اتحاديه، شورا) 80
مقدمه 81
تولد اتحاديه‌ها و اتحاديه‌گرايي 82
مشخصه‌هاي ابتدايي يک اتحاديه 82
طبقه‌بندي اتحاديه‌هاي کارگري 84
طبقه‌بندي سنتي 84
طبقه‌بندي مدرن 85
توسعة اتحاديه‌هاي کارگري 85
توسعه سازماني و قانوني 85
توسعة سياسي 88
عوامل مؤثر بر ميزان عضويت 89
اهداف اتحاديه کارگري 90
اهداف اتحاديه‌هاي کارکنان اداري [يقه سفيدها] 91
برخورد مديريت با ايجاد اتحاديه 92
اصول مشخصه‌ اتحاديه کارکنان اداري (يقه سفيد) 93
ويژگي اتحاديه 93
مشخصة اصول اتحاد بين کارکنان اداري 94
طرز تفکر اعضا 98
اتحاديه‌هاي کارگري در اروپا 99
اتحاديه‌هاي کارگري در ايران 101
شوراهاي اسلامي کار 103
قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار 108
وظايف شوراهاي اسلامي کار 108
محدوده وظايف و اختيارات شورا 110
اصول کلي در انجام وظايف شوراها 112
نقاط قوت شوراهاي اسلامي کار 123
نقاط ضعف شوراهاي اسلامي کار 127
منابع و مآخذ 129
فصل چهارم- مديريت و سازمان‌هاي کارفرمايي 131
مقدمه 133
نقش مديريت 134
«محدوديت‌ها» و «اختيارات» 136
اهداف و روش‌هاي مديريت 138
تعاريف 141
نظام روابط کار و صنعت 143
انجمن‌هاي کارفرمايان 147
ساختار و سازمان 148
وظايف 150
تشکلات کارفرمايي در ايران بعد از انقلاب 151
هدف تشکيل اتحاديه‌ کارفرمايي 152
رابطه تکنولوژي و سازمان‌هاي کارفرمايي 152
خصوصي سازي و تأثير آن بر تشکلات کارفرمايي 154
ارتباط دولت با کارفرمايان و اتحاديه‌هاي صنفي 154
مسئوليت‌هاي کارفرما 155
رشد صنعتي و همکاري تشکلات کارگري و کارفرمايي 157
منابع و مآخذ 159
فصل پنجم- مذاکرات دسته‌جمعي 160
مقدمه 161
ماهيت مذاکرات دسته‌جمعي 162
تعاريف مذاکرات دسته‌جمعي 162
چارچوب و محتواي قانوني مذاکرات دسته‌جمعي 163
شرايط و احوال سياسي مساعد براي مذاکرات دسته‌ 164
کارکرد مذاکرات دسته‌جمعي 164
تاکتيک مذاکرات 165
روابط مذاکرات دسته‌جمعي 165
چهار جنبه اصلي مذاکرات دسته‌جمعي 166
کنفرانس‌هاي مربوط به مذاکرات دسته‌جمعي 166
انواع مؤسسات مذاکرات جمعي 167
مذاکرات ملي در برابر مذاکرات سازماني 167
مفاد مذاکرات دسته‌جمعي 168
مذاکرات در مقياس محلي و مذاکرات در سطح سراسر169 170
کميسيون دُنُوان 171
ساختار مذاکرات 172
مذاکرات دسته‌جمعي در بخش خصوصي و دولتي 173
ويژگيهاي مذاکرات دسته‌جمعي در بخش دولتي 173
محتواي پيمان‌هاي دسته‌جمعي کار 174
نمونه‌هايي از پيمانهاي دسته‌جمعي کار در ايران 175
مشخصات پيمان‌هاي جمعي 175
قانون کار مصوب سال 1369 در مورد پيمان‌هاي دسته‌ 176
منابع و مآخذ 178
فصل ششم- خط‌مشي‌ها در روابط کار و صنعت 178
مقدمه 179
رويه‌هاي سازماني 180
روش‌هاي سازماني 181
ايجاد خط‌مشي‌ها، رويه‌ها و روش‌ها 181
بازرسي روابط کار و صنعت 183
خط‌مشي روابط کار و صنعت شرکت 185
برنامه‌هاي روابط کار و صنعت براي برخورد با مشکلات 190
خط‌مشي‌ها، رويه‌ها، تصميمات ويژه 192
منابع و مآخذ 195
فصل هفتم- نقش دولت در روابط کار و صنعت 196
مقدمه 197
دولت و روابط کار و صنعت 199
مداخلة‌ دولت در عملکرد و فعاليت‌هاي بازار کار 202
مداخلة دولت در تعيين دستمزدها 206
سياست‌هاي مربوط به دستمزد 206
مداخلة دولت در حل و فصل اختلافات صنعتي 207
انواع اختلافات صنعتي 207
دادگاه‌هاي کاري و صنعتي 208
تاريخچه روابط کار و صنعت در ايران و دخالت دولت در آن209 209
قانون کار 210
وزرات کار و امور اجتماعي 211
قانون تأمين اجتماعي 214
نقش دولت در آموزش فني و حرفه‌اي و اشتغال 214
نقش دولت در تعيين حداقل دستمزد 216
نقش دولت در تعيين شرايط کار زنان و نوجوانان 217
نقش دولت در حل اختلافات ناشي از روابط کار و صنعت218 219
نقش دولت در حفاظت فني و بهداشت کار 220
هدف از بازرسي کار 221
شوراي عالي حفاظت فني 221
نقش دولت در تعيين مدت کار 222
منابع و مآخذ 223
فصل هشتم- بررسي مزد و نحوه تعيين حداقل مزد 224
مقدمه 225
تعريف حداقل مزد 227
معيارهاي تعيين حداقل مزد 227
تعريف سبد هزينه 228
عوامل مؤثر بر سبد هزينه 228
روش‌هاي تعيين سبد هزينه زندگي 230
روند حداقل مزد 234
سازمان‌هاي کارگري 235
ساختار مزد در ايران 239
تبعيض در پرداخت مزد 248
سياست‌هاي مزدي و نقش دولت‌ها در تعيين مزد 250
آيين‌نامه حداقل مزد 252
منابع و مآخذ 266
فصل نهم- تعارض صنعتي 268
مقدمه 269
سنجش تعارض صنعتي 270
شرح تعارض صنعتي 272
فن‌آوري و تعارض صنعتي 276
نهادي کردن تعارض 285
خلاصه 288
منابع و مآخذ 291
فصل دهم- اعتصابات 292
مقدمه 293
تعريف اعتصاب 294
اعتصاب و معيارهاي آن 298
اعتصاب و جنبه‌ حقوقي آن 300
تعريف تعطيل کارگاه 303
حق اعتصاب 304
تاريخچه اعتصاب در جهان 306
اعتصاب شيکاگو 307
گرايش به اعتصاب در صنايع مختلف 308
علل اعتصاب 310
علل سياسي اعتصاب 315
تاريخچه اعتصاب در ايران 316
علل اصلي اعتصابات در ايران «سال 57» 317
انواع اعتصاب 318
انواع اعتصاب رسمي 319
انواع اعتصاب غيررسمي 319
اعتصاب غير منظم يا وحشي 319
عوامل مؤثر بر وقوع اعتصاب 321
آثار اعتصاب 322
نتايج اعتصاب 323
مديريت اعتصاب 324
پيشگيري و جلوگيري از اعتصاب 324
برخورد با اعتصاب 326
فعاليت‌هاي مدير پس از پايان اعتصاب 329
منابع و مآخذ 340
فصل يازدهم- انضباط در کار و صنعت 340
مقدمه 341
عمل انضباط اداري 341
تنبيه و آموزش 343
قوانين انضباطي 343
رفتار کارکنان 345
عکس‌العمل مديريت 346
عذرخواهي 249
چارچوب قانوني 350
تعريف اخراج 351
دلايل اخراج 353
رويه انضباطي 357
آئين‌نامه انضباطي 365
منابع و مآخذ 367
فصل دوازدهم- مديريت مشارکتي 368
مقدمه 369
سابقه تاريخي مشارکت 369
مفهوم مشارکت 372
مفهوم ساده‌اي از مشارکت 373
مفهوم اصطلاحي (مشارکت کارکنان) 374
اشکال مشارکت 376
شيوه‌هاي مشارکت کارکنان در تصميم‌گيري 379
مديريت مشارکتي در ايران 380
موانع اجرايي مديريت مشارکتي در ايران 383
دست‌آوردهاي مهم مشارکت 386
نقش رايزن‌ها در بهبود تصميمات سازماني و موفقيت 390
علل تشکيل گروه‌هاي مديريتي چيست؟ 391
منابع و مآخذ 394
فصل سيزدهم- بررسي تحول و تکوين قوانين کار 394
مقدمه 395
سازمان بين‌المللي کار و روابط ايران با آن 398
تحول قوانين کار در ايران 401
دوره بعد از شهريور 1320 404
برخي تغييرات قانون کار پس از انقلاب اسلامي 407
روند شکل‌گيري قانون کار 1369 پس از انقلاب اسلامي408 414
نقدي بر قانون کار جمهوري اسلامي ايران 415
منابع و مآخذ 422
فصل چهاردهم- ارزش‌ها در روابط کار و صنعت 424
مقدمه 425
برابري و عدالت 425
قدرت و اقتدار 427
فردگرايي و جمع‌گرايي 429
صداقت و اعتماد 430
نتيجه‌گيري 430
منابع و مآخذ 431
ضميمه اول- اشتغال زنان 433
ضميمه دوم- بخشنامه‌هاي حداقل مزد از سال 72 تا 439
پايان 479


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com