امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
آشنايي با بخش عمومي 13
مقدمه 13
موضوع بخش عمومي 13
اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي 14
استفاده از تحليل اقتصاد خرد و کلان در اقتصاد بخش عمومي 14
کميابي و تخصيص منابع بين بخش دولتي و بخش خصوصي 14
قلمرو و حوزه فعاليت دولت ( اثرات اقتصادي سياستهاي دولت ) 16
کارآيي اقتصادي و سيستم قيمت‌گذاري رقابتي 19
مقدمه 19
مفهوم « بهينه پارتو» 20
کارآيي بازارهاي رقابتي 23
ناتواني و شکست بازار و لزوم دخالت دولت 45
مقدمه 45
کالاهاي همگاني 46
عوامل مثبت و عوامل منفي خارجي 50
بازده نسبت به مقياس توليد فزاينده 52
خطر و عدم اطمينان 53
تحريف ( اخلال ) مالياتها و عدم کارآيي مکانيزم بازار 54
توزيع درآمد 54
عمليات بودجه و اقتصاد ملي 59
تعيين سطح درآمد ملي 59
مدل جريان درآمد 59
اجزاي تشکيل دهند تقاضاي کل: 60
تعيين سطح درآمد ملي بدون بخش عمومي 62
تعيين سطح درآمد با مخارج دولتي 65
عمليات بودجه با ماليات ثابت 69
عمليات بودجه با ماليات بر درآمد 71
موازنه بودجه و تغييرات درآمد 71
مقايسه اثرات ماليات بر درآمد و ماليات بر مصرف بر توليد، اشتغال و قيمتها 73
متقاوت بودن ميل نهايي به مصرف 74
منابع و اصول تأمين مخارج دولت 77
مقدمه 77
مالياتها و تخصيص مستقيم 78
ساير منابع تأمين مخارج دولت 79
اصول تأمين مخارج دولت 83
پيوست فصل 5 87
منابع تأمين مخارج دولت در ايران 87
اصول مالياتها 89
مقدمه 89
چند مفهوم اساسي 89
اصول و قواعد کلي مالياتها 95
کارآيي و عدالت مالياتي 98
تعلق ماليات 121
مقدمه 121
انواع تعلق مالياتي 123
تعلق ماليات – حالت ماليات بر فروش 127
تعلق ماليات – تعادل کلي 151
اثرات تشويق کننده ماليات 171
مقدمه 171
ماليات بر درآمد منفي و طرح کمک به دستمزد 178
عرضه پس‌انداز 180
تاثير ماليات بر خطر‌پذيري 185
تحليل ارزشي ماليات 193
مقدمه 193
ماليات بردرآمد در برابر ماليات بر مصرف 193
ماليات بر درآمد در برابر ماليات بر فروش – درآمد قابل تغيير 197
ترکيب ماليات مطلوب 203
ملاحظات برابر سازي ( عدالت ) در انتخاب يک سيستم مالياتي 207
مفاهيم اضافه رفاه مصرف کننده و توليد کننده 211
مقدمه 211
مفهوم ارزش اضافي ( اضافه رفاه ) مصرف کننده 211
وابستگي جهت مسير و ارزش اضافي مصرف کننده 214
اضافه رفاه ( ارزش اضافي ) واحد و منحصر به فرد مصرف کننده 216
اضافه رفاه توليد کننده – مقدمه : 220
معيارهاي واحد توليد 221
اندازه‌گيري رفاه توليد کننده در بازار عامل توليد 225
نظريه کالاهاي همگاني 231
مقدمه 231
کالاهاي همگاني و ناتواني بازار 231
ارائه مطلوب کالاي همگاني خالص – تعادل جزئي 237
ارائه مطلوب کالاي همگاني – تعادل کلي 240
کالاهاي همگاني ناخالص 245
عرضه مشترک کالاهاي خصوصي و همگاني 250
شيوه تخصيص منابع به کالاهاي همگاني ( انتخاب عمومي ) 255
مقدمه 255
روشهاي تعريف مسئله انتخاب عمومي 256
معيارهاي فوايد انتخاب عمومي 257
روشهاي انتخاب عمومي 258
سياست قيمت‌گذاري و تنظيم آن در بخش عمومي 273
مقدمه 273
مسئله قيمت گذاري بر اساس هزينه نهايي 274
محدوديت ظرفيت‌هاي توليدي و مسئله حداکثر بار 278
تحليل هزينه‌ها و منابع طرحهاي عمومي 283
مقدمه 283
چارچوب کارآيي کلي 283
جزئيات تحليل هزينه‌ها و منافع 284
کدام منافع و هزينه‌ها را بايد در نظر گرفت 289
ارزيابي منافع و هزينه‌ها 290
انتخاب نرخ تنزيل مناسب 291
تحليل منافع و هزينه تحت شرايط مخاطره و عدم اطمينان 292
پيوست فصل 14 297
تأمين مالي بزرگراه‌ها 297
مخارج عمومي و نظريه‌هاي رشد مخارج عمومي 301
مقدمه 301
انواع مخارج عمومي از نظر تاثير اقتصادي آنها 302
مدلهاي کلان مخارج عمومي 305
دولت و توزيع مجدد درآمد 311
مقدمه 311
جنبه‌هاي نظريه‌هاي توزيع درآمد 312
معيارهاي اندازه‌گيري توزيع درآمد 318
روشهاي اصلاح توزيع درآمد 320
قرضه ملي 325
مقدمه 325
انواع قرضه‌ها‌ي ملي از نظر سررسيد 326
موارد استفاده از قرضه ملي 327
بازپرداخت قرضه‌هاي ملي وجنبه‌هاي طولي قرضه‌هاي ملي 330
اداره قرضه ملي 332
فهرست منابع 335


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com