امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (14) مراجع فارسی (9) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 1
فصل اول : مخارج و درآمدهاي عمومي دولت 5
مقدمه 5
آثار اعمال سياست مالي مطلوب از طريق دولت 6
تشکيل سرمايه و رشد سريع اقتصادي 6
ثبات اقتصادي 7
اشتغال کامل 8
ايجاد عدالت 8
تخصيص مجدد منابع 8
تجهيز منابع مالي 9
خارج عمومي و تقسيم بندي آن 9
تفاوت مخارج عمومي و خصوصي 9
انواع تقسيم بندي مخارج عمومي 12
تقسيم بندي بر اساس وظايف دولت 12
تقسيم بندي بر اساس سازمانهاي مختلف 12
تقسيم بندي بر اساس مخارج اجباري و اختياري 13
تقسيم بندي بر اساس انتقالي و غير انتقالي 13
درآمدهاي دولت و تقسيم بندي آن 14
درآمدهاي مالياتي 14
درآمدهاي غير مالياتي 16
روند درآمدها و مخارج عمومي دولت در اقتصاد ايران 20
فصل دوم : بودجه و اقتصاد کلان 25
بودجه به عنوان وسيله اي براي انجام وظايف اقتصادي دولت 25
بودجه دولت و تعيين درآمد ملي 26
ارزيابي نظريه هاي مختلف در خصوص تعادل در بودجه دولت 28
رعايت توازن سالانه در بودجه (نظريه کلاسيکها) 28
عدم تعادل در بودجه دولت 31
حمايت از تعادل در بودجه , ولي نه به صورت سالانه 32
کسري بودجه و انواع آن 32
کسري بودجه ناشي از نقش ضعيف و غير فعال دولت در اقتصاد 33
کسري بودجه ناشي از نقش فعال دولت در اقتصاد 36
مفهوم بودجه در اشتغال کامل و اهميت آن 39
آثار اقتصادي کسري بودجه 44
راههاي مختلف تأمين مالي کسري بودجه و آثار آن 45
کسري بودجه در اقتصاد ايران 48
فصل سوم : آثار اقتصادي مالياتها 53
مالياتها و کارايي اقتصادي 54
وضعيت کارايي اقتصادي 54
کارايي در مصرف 55
کارايي در توليد 56
کارايي کلي و جامع 57
مالياتهايي که کارايي اقتصادي را حفظ مي کنند 58
مالياتهايي که کارايي اقتصادي را به هم خواهد زد 62
رابطه بين کارايي و عدالت در خصوص مالياتها (سازگاري يا تضاد) 71
زيان ناشي از ماليات و چگونگي اندازه گيري آن 74
زيان ناشي از ماليات و رابطه آن با کارايي و عدالت مالياتي 79
اثر ماليات بر عرضه کار 80
تحليل نظري 81
تحليل تجربي 87
روش مصاحبه 87
روش اقتصاد سنجي 90
اثر ماليات بر پس انداز 94
تحليل نظري 95
اثر ماليات سرانه بر پس انداز 99
اثر ماليات بر درآمد ناشي از کار بر پس انداز 100
اثر ماليات تناسبي بر مصرف ,در زمان حال و آينده 101
اثر ماليات بر کليه درآمد ناشي از کار, و بهره بر پس انداز 102
تحليل تجربي 107
اثر ماليات بر سرمايه گذاري 110
هدف سرمايه گذاري 110
انگيزه هاي موجود در نظام مالياتي 112
مبناي درآمد مشمول ماليات 113
اثر ماليات بر ريسک پذيري 115
اثر ماليات بر تقاضاي کل 118
فصل چهارم : سياست مالي و توزيع درآمد 123
چگونگي اندازه گيري توزيع درآمد 124
منحني لورنز 127
ضريب جيني 131
ضريب آتکيننوسن 135
عوامل موثر در ايجاد نابرابري در توزيع درآمد 136
ساخت بازار 137
نوع درآمد 138
تبعيض 138
شرايط توسعه اقتصادي 138
سياستهاي اقتصادي 139
راههاي تعديل نابربري در توزيع درآمد 140
نقش مالياتها در توزيع درآمد 141
نقش انواع مخارج دولت در توزيع درآمد 145
سيستم ماليات بر درآمد منفي 146
فصل پنجم : انتقال ماليات 153
مفهوم انتقال ماليات و اهميت آن 153
عوامل مؤثر در انتقال ماليات 155
مقدار ماليات 156
اعتقاد به نظام مالياتي 156
نوع ماليات 156
کششهاي تقاضا و عرضه 157
دوره زماني 158
ساخت بازار 158
منطقه جغرافيايي 159
سياستهاي اقتصادي 159
تحليل تعادل جزئي و بررسي انتقال (عوارض)ماليات 159
بنگاه رقابتي و عوارض ناشي از انتقال ماليات 160
بازارهاي رقابتي و ماليات بر هر واحدتوليد 162
بازار انحصاري و عوارض ماليات 167
ماليات سرانه 167
ماليات بر هر واحد توليد 169
ماليات بر سود 172
ماليات بر کل فروش 175
تحليل تعادل عمومي و برسي عوارض ماليات 177
عوارض ماليات در يک الگوي يک بخشي با دو عامل توليد 177
عوامل توليد ثابت فرض مي شوند 177
عرضه دو عامل توليد متغير هستند 179
عوارض ماليات در يک الگوي دو بخشي 183
الگوي دو بخشي با يک عوامل توليد 183
الگوي دوبخشي با دو عامل توليد 185
فصل ششم : نقش ماليات در الگوهاي مختلف اقتصادي 193
مشخصات و خصوصيات يک نظام مالياتي 193
عدالت و برابري 193
معين بودن 194
سهولت 194
صرفه جويي 194
بازدهي مالياتي 195
انعطاف پذيري 196
تنوع منبع مالياتي 196
اصل ساده و قابل فهم بودن مالياتها 196
حداقل بار اضافي 197
سازگاري با ساير اهداف اقتصادي 197
ضمانت اجرايي 197
ماليات در اقتصاد اسلامي و مشخصات آن 198
عبادي بودن و وظيفه تلقي کردن پرداخت ماليات 198
عدم انتقال ماليات 199
حداقل هزينه جمع آوري ماليات 199
تنوع و انعطاف پذيري مالياتها 199
تأمين مالي مخارج معين 199
ظرفيت مالياتي 200
عدالت مالياتي 201
نقش ماليات در الگوي کينز 202
نقش ماليات در اقتصاد طرفدار عرضه 210
فصل هفتم : استقراض ملي و اقتصاد بخش عمومي 215
اهميت استقراض ملي 215
عوامل مؤثر در افزايش بدهي ملي 216
استقراض خصوصي در برابر استقراض عمومي 222
استقراض داخلي در مقابل استقراض خارجي 224
معيارهاي اندازه گيري بار ناشي از استقراض 226
حجم مطلق بدهي 227
استقراض ملي سرانه 229
سهم بدهي ملي در توليد نا خالص ملي 231
سهم پرداخت خدمات بدهي ملي و با بهره در کل استقراض 233
سهم پرداخت خدمات بدهي ملي در صارات کالا و خدمات 233
مقايسه استقراض با راههاي ديگر تأمين مالي مخارج دولت 236
فصل هشتم : روابط مالي بين سطوح مختلف دولت (مرکزي ) 241
دولت در سطوح مختلف 241
سيستمهاي مالي متمرکز در مقابل غير متمرکز 244
مزاياي عدم تمرکز 244
معايب و محدوديتهاي عدم تمرکز 249
روابط مالي بين دولت مرکزي و دولتهاي محلي و ايالتي 251
اصول مالي در سيستم غير متمرکز 251
اصل تنوع 251
اصل تناظر 251
اصل توزيع مجدد درآمد به صورت مرکزي 252
اصل ثبات اقتصادي به صورت مرکزي 252
اصل خنثي بودن محلات 252
اصل اصلاح آثار خارجي 253
اصل ارائه حداقل خدمات عمومي 253
اصل برابري موقعيت مالي 253
درآمدهاي دولت در سطح محلي و ايالتي 254
وجوه جمع آوري شده از افراد 254
مالياتهاي محلي 254
کمک هاي بلاعوض دولت مرکزي 257
استقراض 257
مخارج دولت در سطح محلي و ايالتي 258
الگوي اقتصادي دولت در سطوح مختلف 259
تقسيم بندي وظايف اقتصادي دولت در سطوح مختلف 259
الگوي تايبوت 261
پرسشها و تمرينها 267
منابع جدولها و نمودارها 295
فهرست منابع 297


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com