امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 9
هدف تئوري 9
مسأله کميابي 10
وظيفه تئوري اقتصاد خرد 10
بازارها، توابع و تعادل 10
مقايسه ايستا و پويا 11
تجزيه و تحليل تعادل جزئي و تعادل کلي 11
اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري 12
پرسشهايي براي مرور 12
مسائل حل شده 14
فصل دوم: تقاضا، عرضه و تعادل (دوره) 29
تقاضاي انفرادي براي يک کالا 29
قانون منفي بودن شيب تقاضا 30
جابجايي منحني تقاضاي فرد 30
تقاضاي بازار براي يک کالا 31
عرضه توليد کننده انفرادي يک کالا 33
شکل منحني عرضه 34
جابجايي منحني عرضه توليد کننده انفرادي 34
عرضه بازار يک کالا 35
تعادل 36
نمونه هايي از تعادل 37
انتقال منحني هاي عرضه، تقاضا و تعادل 38
پرسشهايي براي مرور 38
مسائل حل شده 40
فصل سوم: اندازه گيري کشش 65
کشش قيمتي تقاضا 65
کشش کماني و نقطه اي 68
کشش نقطه اي و مخارج کل 69
کشش درآمدي تقاضا 71
کشش متقاطع تقاضا 72
کشش قيمتي عرضه 73
سؤالاتي براي مرور 74
مسائل حل شده 76
فصل چهارم: تئوري تقاضاي مصرف کننده با استفاده از روش 99
مطلوبيت کل و مطلوبيت نهايي 99
تعادل مصرف کننده 100
مبادله 103
استخراج منحني تقاضاي فرد 103
ميزان خريداري شده از کالاي ديگر 105
اثر جانشيني و اثر درآمدي 105
سؤالاتي براي مرور 106
مسائل حل شده 108
فصل پنجم: تئوري تقاضاي مصرف کننده، روش منحنيهاي بي 133
منحني هاي بي تفاوتي: تعريف 133
نرخ نهايي جانشيني 134
ويژگيهاي منحني هاي بي تفاوتي 135
خط بودجه مقيد 136
تعادل مصرف کننده 137
مبادله 138
منحني ((درآمد-مصرف کننده)) و ((منحني انگل)) 138
منحني ((قيمت-مصرف)) و منحني ((تقاضاي مصرف کننده)) 140
تفکيک اثرات جانشيني و درآمدي 142
پرسشهايي براي مرور 142
مسائل حل شده 144
فصل ششم: تئوري توليد 177
توليد با يک نهاده متغير: توليد کل، متوسط و نهايي 177
شکلهاي منحني هاي توليد متوسط و توليد نهايي 178
مراحل توليد 180
توليد با دو نهاده متغير: منحني هاي توليد يکسان 181
نرخ نهايي جانشيني فني 182
ويژگيهاي منحني هاي توليد يکسان 184
منحني هاي هزينه يکسان 185
تعادل توليد کننده 186
مسير توسعه 187
جانشيني عامل 188
بازده ثابت، افزايشي و کاهشي نسبت به مقياس 188
پرسشهايي براي مرور 189
مسائل حل شده 190
فصل هفتم: هزينه هاي توليد 219
منحني هاي هزينه کل کوتاه مدت 219
منحني هاي هزينه هر واحد توليد در کوتاه مدت 221
تحليل هندسي مربوط به منحني هاي هزينه هر واحد در کوتاه 222
منحني هزينه متوسط بلند مدت 225
شکل منحني هزينه متوسط بلندمدت 226
منحني نهايي بلندمدت 227
منحني هزينه کل بلندمدت 228
سؤالاتي براي مرور 229
مسائل حل شده 231
فصل هشتم: قيمت و محصول تحت شرايط رقابت کامل 261
تعريف رقابت کامل 261
تعيين قيمت آني بازار 262
تعادل کوتاه مدت يک بنگاه (روش کل) 263
تعادل کوتاه مدت بنگاه: روش نهايي 263
سود يا زيان در کوتاه مدت 266
منحني عرضه کوتاه مدت 268
تعادل بلندمدت بنگاه 268
صنايع با هزينه ثابت 270
صنايع با هزينه صعودي 271
صنايع با هزينه نزولي 272
پرسشهايي براي مرور 272
مسائل حل شده 274
فصل نهم: قيمت و محصول در شرايط انحصاري خالص 301
تعريف انحصار خالص 301
منحني MR و کشش 302
تعادل کوتاه مدت در شرايط انحصار خالص (روش کل) 304
تعادل کوتاه مدت در شرايط انحصار خالص (روش نهايي) 304
تعادل بلندمدت در شرايط انحصار خالص 307
تنظيم انحصار: کنترل قيمت 308
تنظيم انحصار: ماليات مقطوع 309
تنظيم انحصار: ماليات بر واحد توليد 310
تبعيض قيمت 311
پرسشهايي براي مرور 312
مسائل حل شده 315
فصل دهم: قيمت و محصول در شرايط رقابت انحصاري و انحصار 343
تعريف رقابت انحصاري 343
تعادل کوتاه مدت در شرايط رقابت انحصاري 344
تعادل بلند مدت در شرايط رقابت انحصاري 346
تعريف انحصار چندجانبه 347
مدل کورنو 347
مدل اج ورث 349
مدل چمبرلين 349
مدل منحني تقاضاي شکسته 350
مدل کارتل متمرکز شده 352
مدل کارتل براساس سهميه بندي بازار 353
مدل رهبري قيمت 353
تعادل بلند مدت در شرايط انحصار چندجانبه 355
پرسشهايي براي مرور 355
مسائل حل شده 358
فصل يازدهم: قيمت گذاري و اشتغال عوامل توليد 387
رقابت کامل در بازارهاي توليد و عوامل 387
حداکثر کردن سود و ترکيبات حداقل هزينه عوامل 387
منحني تقاضاي بنگاه براي يک عامل متغير 388
منحني تقاضاي بنگاه براي يکي از چندين عامل متغير 389
منحني تقاضاي بازار براي يک عامل 390
منحني عرضه بازار يک عامل 391
قيمت و ميزان اشتغال يک عامل توليدي 391
اجاره و شبه اجاره 392
رقابت کامل در بازار عامل توليد و انحصار در بازار توليد 392
حداکثر کردن سود و حداقل هزينه ترکيبات عامل توليدي 392
منحني تقاضاي بنگاه براي عامل توليد متغير 393
منحني تقاضاي بنگاه براي يکي از عوامل متغير 394
منحني تقاضاي بازار و قيمت گذاري عامل توليد 394
انحصار در خريد 395
منحني عرضه و هزينه هاي نهايي عامل توليدي 395
قيمت گذاري و اشتغال براي يک عامل متغير توليد 396
قيمت گذاري و اشتغال چندين عامل متغير توليد 397
سؤالاتي براي مرور 398
مسائل حل شده 400
فصل دوازدهم: تعادل عمومي اقتصاد رفاه 429
تعادل عمومي 429
تجزيه و تحليل تعادل جزئي و عمومي 429
تعادل عمومي مبادله 429
تعادل عمومي توليد 430
منحني توليد 432
شيب منحني تبديل 433
تعادل عمومي توليد و مبادله 434
اقتصاد رفاه 435
تعريف اقتصاد رفاه 435
منحني ((مطلوبيت-امکانات)) 436
منحني ((مطلوبيت-امکانات))گراند 436
تابع رفاه اجتماعي 437
نقطه حداکثر رفاه اجتماعي 438
حداکثر رفاه اجتماعي و رقابت کامل 439
عوامل خارجي و عدم موفقيت بازار 439
پرسشهايي براي مرور 440
مسائل حل شده 442
فصل سيزدهم: عناوين پيشرفته در تئوري تقاضاي مصرف کننده 467
اثر جانشيني برطبق نظر هيکس و اسلاتسکي 467
تئوري ترجيحات آشکار شده 468
اعداد شاخص و تغييرات در استاندارد زندگي 470
تئوري مطلوبيت در شرايط عدم اطمينان 472
رهيافت جديدي به تئوري مصرف کننده-تقاضا براي ويژگيها 474
منحنيهاي تجربي تقاضا 474
پرسشهايي براي مرور 476
مسائل حل شده 478
فصل چهاردهم: عناوين اخير و پيشرفته در تئوري توليد 491
تابع توليد کاب داگلاس 491
عدم کارآيي X 492
پيشرفت تکنولوژيکي 493
برنامه ريزي خطي=مفاهيم اصلي 493
برنامه ريزي خطي با بيش از دو محدوديت 496
مسأله همزاد و قيمتهاي سايه 498
پرسشهايي براي مرور 500
مسائل حل شده 501
فهرست معاني 519


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com