امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (47) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 1
مقدمه 3
فصل اول: صندوق بين المللي پول 5
اهداف و وظايف صندوق 8
تشکيلات صندوق - ارگانهاي تصميم گيرنده 9
نحوه رأي گيري 10
منابع مالي 11
وام دهي و شرايط آن 12
اعطاي وام به کشورهاي در حال رشد 14
تغييرات صندوق طي سه دهه اخير 14
عملکرد صندوق 16
اصول تعديل اقتصادي 19
پيامدهاي تعديل اقتصادي بر کشورهاي در حال توسعه 21
بررسي انتقادهاي وارد به صندوق بين المللي پول و پاسخ صندوق 31
فصل دوم: گروه بانک جهاني 36
بانک بين المللي ترميم و توسعه 37
تشکيلات و نحوه وام دهي 37
عملکرد 42
مؤسسه بين المللي توسعه 43
اهداف، حق رأي و تشکيلات 45
منابع مالي 46
عملکرد 47
شرکت مالي بين المللي 48
منابع مالي 49
عضويت و نحوه وام دهي 50
موسسه بين المللي تضمين چندجانبه سرمايه گذاري 50
مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري 52
ارکان مرکز 54
قلمرو اختيار مرکز 55
مخارج دادرسي 57
فعاليتهاي اخير مرکز 57
فصل سوم: حق برداشت مخصوص 59
پيدايش و تاريخچه 59
کاربرد حق برداشت مخصوص 63
چگونگي تعيين ارزش حق برداشت مخصوص و تحولات آن 64
تخصيص حق برداشت مخصوص 66
طريقه دريافت اعتبارات 68
نرخهاي بهره حق برداشت مخصوص 69
مصارف حق برداشت مخصوص 70
فصل چهارم: سازمانهاي تجاري و صنعتي و توسعه اي 72
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد) 72
تشکيلات انکتاد 72
کنفرانسهاي انجام شده 73
فعاليتهاي کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 75
مرکز تجارت بين المللي 77
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 78
تشکيل سازمان تجارت جهاني 83
وظايف سازمان تجارت جهاني و اهداف تشکيلات آن 84
توافقنامه هاي تجارت چندجانبه در دور اروگوئه 85
نحوه پيوستن به سازمان تجارت جهاني 90
منافع اقتصادي-تجاري کشورها در پيوستن به سازمان تجارت جهاني 91
قرارداد عمومي تجارت خدمات (گاتس) 92
رسالت تعيين شده در اعلاميه شوراي وزيران گات در پونتادل استه 94
اجلاس مونترال، بررسي تکامل دوساله مذاکرات 94
اجلاس بروکسل و مسائل حل نشده 98
اهداف قرارداد عمومي تجارت خدمات 101
ارکان قرارداد 102
سازوکار آزادسازي مداوم 107
مقررات تشکيلاتي و نهايي 108
ضمائم 109
مقررات مورد علاقه خاص ممالک در حال توسعه 113
مسائل حل نشده منضم به گاتس 114
انتقادات درباره سازمان تجارت جهاني 118
فصل پنجم: سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي 122
سازمان ملل متحد 122
سازمان بين المللي کار 123
اتحاديه جهاني پست 126
سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) 129
آژانس بين المللي انرژي اتمي 135
سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل 138
برنامه توسعه ملل متحد 141
سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد 141
صندوق بين المللي توسعه کشاورزي 143
آينده نهاد تخصصي سازمان خواروبار جهاني 144
برنامه ملل متحد براي کنترل بين المللي مواد مخدر 146
فصل ششم: بانک تسويه بين المللي 147
مقدمه 147
سرمايه بانک 148
نقش تاريخي بانک 149
بانک تسويه بين الملل در خدمت بانکهاي مرکزي 152
مقر و تشکيلات سازمان بانک 154
فصل هفتم: پيمانهاي منطقه اي 155
سازمان همکاري اقتصادي (اکو) 155
اهميت ژئوپوليتيکي اکو 158
ساختار اکو 160
توافقهاي اکو براي توسعه مناسبات اقتصادي در سال 1375 161
همکاري اقتصادي ايران با برخي از اعضاي اکو 162
موانع و محدوديتهاي گسترش همکاري ها در اکو 164
مناسبات ايران با اکو 166
سازمان کنفرانس اسلامي و همگرايي اقتصادي 167
اهداف، ارکان و موقعيت سازمان کنفرانس اسلامي 168
سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه 173
تشکيلات سازمان 175
فعاليتها و چگونگي گسترش سازمان 175
آژانس بين المللي انرژي 178
اتحاديه ملتهاي آسياي جنوب شرقي (آسه آن) 180
علل و ريشه هاي بحران شرق آسيا 182
مقايسه بحران آسياي جنوب شرقي با بحران مکزيک 187
تاريخچه اوپک 188
اتحاديه جنوب آسيا (سارک) 193
پيمان تجارت آزاد آمريکاي شمالي (نفتا) 193
رابطه بين کشورهاي عضو پيمان قبل از انتقاد 194
موارد بحث نفتا 195
تأثير پيمان بر ناحيه هفتم 201
روند پيمان تجارت آزاد در امريکا 202
فصل هشتم: مناسبات ايران با سازمانهاي پولي و مالي بين المللي 204
مناسبات ايران با صندوق بين المللي پول 205
وامهاي دريافتي ايران از صندوق 208
مقررات صندوق و برابري ريال در برابر پولهاي بيگانه 211
کشورهاي هم گروه ايران در صندوق بين المللي پول 214
نگاهي به آينده 215
مناسبات ايران با بانک بين المللي ترميم و توسعه (بانک جهاني) 218
استقراض ايران از بانک جهاني 219
مناسبات ايران با شرکت مالي بين المللي 221
مناسبات ايران با شرکت مؤسسه بين المللي 221
مناسبات ايران با مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري 222
مناسبات ايران با مؤسسه تضمين سرمايه گذاري چندجانبه 222
مناسبات ايران با يونيدو 224
نگرش تحليلي پيوستن ايران به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) 224
عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و آثار آن بر توسعه صادرات غيرنفتي 224
گات و موقعيت کشورهاي در حال توسعه 226
گات و صادرکنندگان نفت و گاز 227
تأثير عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روند تجارت (کشورهاي در حال توسعه) 228
حقوق مالکيت معنوي در تجارت 229
آثار و تبعات احتمالي کاهش تعرفه ها بر اقتصاد کشور پس از عضويت در گات 231
درصورت پيوستن به گات چه زمينه هايي بايد مورد توجه قرار گيرد؟ 233
مزاياي پيوستن به گات 234
معايب پيوستن به گات 235
تجزيه و تحليل، نتيجه گيري و پيشنهادات 238
روند روابط تجاري ايران و کشورهاي عضو پيمان نفتا 244
روند روابط تجاري ايران و امريکا 245
روند روابط تجاري ايران و کانادا 246
روند روابط تجاري ايران و مکزيک 247
ايران نفتا 248
سخن پاياني 249
برخي اصطلاحات فني و تخصصي سازمانهاي پولي و مالي بين المللي 254
پيوست 256
منابع و مآخذ 258
پايان 262


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com