امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (1) مراجع فارسی (67) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 9
فصل اول:خلاقيت-مقدمه 13
پيشينه خلاقيت 14
اهميت خلاقيت 15
تعريف خلاقيت 17
تفکر 20
شيوه هاي تفکر-تفکر خلاق 21
مراحل تفکر خلاق 23
مفاهيم مرتبط با خلاقيت 25
خلاقيت، استعدادي قابل پرورش 29
مؤلفه هاي خلاقيت 31
نظريه هاي خلاقيت-نظريه هاي فلسفي خلاقيت (قديم و جديد) 32
نظريه هاي علمي خلاقيت 34
فصل دوم: نوآوري-تعريف نوآوري 37
فرآيند نوآوري در سازمان 38
ويژگيهاي فرايند نوآوري 40
انواع نوآوري 41
منابع و فرصتهاي نوآوري 43
مدلهاي نوآوري سازماني 44
تفاوت خلاقيت و نوآوري 45
تفاوت نوآوري و تغيير 47
تفاوت اختراع و نوآوري-نوآوري و بهره وري-مديريت استراتژيک نوآوري 48
شيوه هاي اجراي استراتژيهاي نوآوري 49
فرآيند مديريت استراتژيک نوآوري 50
فصل سوم: ويژگيهاي افراد خلاق و نوآور 52
خصوصيات افراد خلاق 55
خصوصيات شناختي افراد خلاق 56
ويژگيها وخصوصيات شخصيتي افراد خلاق 57
عوامل و موانع مؤثر بر خلاقيت ونوآوري 59
فصل چهارم: سازمان خلاق و نوآور-ويژگي هاي سازمان خلاق و نوآور 63
نقش مدير درپرورش خلاقيت 70
عوامل رشد و بازداري خلاقيت در سازمان 73
چگونه مي توان خلاقيت و نوآوري را در سازمان تسهيل کرد 76
فنون و تکنيکهاي خلاقيت 77
فرايند بهبود خلاقيت 84
فصل پنجم: خلاقيت، در آموزش و پرورش-مقدمه 87
اهميت خلاقيت در مديريت آموزشي 88
مديريت خلاق در مدرسه 89
عوامل مؤثر در مديريت خلاق مدرسه 90
سبک مديريتي 91
سيستم ارتباطي 94
برنامه ريزي 97
سازماندهي-انگيزش شغلي 98
ويژگيها و مهارتهاي مدير 101
فضاسازي براي خلاقيت 104
فعاليتهاي فوق برنامه-معلمان و خلاقيت دانش آموزان 105
عوامل مؤثر در عملکرد خلاق معلمان 106
ساختار فيزيکي کلاس-ساختار شناختي ـ فکري 108
ساختار اجتماعي ـ عاطفي-ساختار آموزش و تدريس 109
ويژگيهاي شخصي معلم 110
آموزش و پرورش و خلاقيت-اهداف آموزش خلاقيت-آموزش خلاقيت در کودکان و دانش آموزان 112
محتوا و مواد آموزش و خلاقيت 136
مشکلات مدارس در رابطه با تفکر خلاق 147
راهبردهاي چگونگي رشد خلاقيت و تفکر دانش آموزان 148
فصل ششم: نوآوري در آموزش و پرورش-مقدمه 153
نوآوري هاي مدرسه اي 154
موانع ومشکلات نوآوري در آموزش و پرورش 155
راهکارهاي رفع موانع نوآوري در آموزش و پرورش 156
سازمانها و مديريت آن در قرن جديد 157
سازمانهاي يادگيردنده، خلاقيت و نوآوري 159
مدرسه يادگيرنده و نوآوري 161
استراتژيهاي مديريتي مؤثر در خلاقيت و نوآوري آموزشگاه 162
فصل هفتم: سنجش و اندازه گيري خلاقيت و نوآوري-مقدمه-سنجش خلاقيت از ديدگاه گيلفورد 169
سنجش و خلاقيت از ديدگاه تورنس 171
آزمون مدنيک-روش والاک و کوگان 173
روش گنزلزوجکسون 176
پرسشنامه خلاقيت-پرسشنامه خلاقيت (1) 179
پرسشنامه خلاقيت (2) 185
پرسشنامه خلاقيت (3) 193
پرسشنامه موانع شخصي خلاقيت 197
منابع و مآخذ 201
پايان 206


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com