امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش اول 20
فصل اول: کليات 21
سازمان چيست؟ 21
ساختار سازمان چيست؟ 22
طرح سازمان چيست؟ 23
تئوري سازمان چيست؟ 24
مقايسه تئوري سازماني و تئوري رفتار سازماني 24
چرا تئوري سازمان را مطالعه مي‌کنيد؟ 25
استعاره زيستي 28
ديدگاه سيستمي 29
ديدگاه چرخه حيات 37
طرح اين کتاب 41
خلاصه 44
اصطلاحات کليدي 45
سؤالاتي براي بحث و بررسي 45
فصل دوم- اثر بخشي سازماني 47
اهميت اثر بخشي سازماني 47
در جستجوي يک تعريف 48
رويکرد نيل به هدف 54
مفروضات رويکرد نيل به هدف 55
رويکرد نيل به هدف در عمل 55
مسائل و مشکلات رويکرد نيل به هدف 56
فايدة عملي رويکرد نيل به هدف براي مديران 58
رويکرد سيستمي 58
مفروضات رويکرد سيستمي 59
رويکرد سيستمي در عمل 60
مسائل و مشکلات رويکرد سيستمي 62
ارزش عملي رويکرد سيستمي براي مديران 63
رويکرد عوامل استراتژيک 63
مفروضات رويکرد عوامل استراتژيک 64
رويکرد عوامل استراتژيک در عمل 65
مسائل و مشکلات رويکرد عوامل استراتژيک 66
فايدة عملي رويکرد عوامل استراتژيک براي مديران 66
رويکرد ارزشهاي رقابتي 67
مفروضات رويکرد رقابتي 67
رويکرد ارزشهاي رقابتي در عمل 68
مسائل و مشکلات رويکرد ارزشهاي رقابتي 74
ارزش عملي رويکرد ارزشهاي رقابتي براي مديران 75
مقايسه رويکردهاي چهارگانه اثر بخشي 75
خلاصه 75
اصطلاحات کليدي 76
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 77
فصل سوم: ابعاد ساختاري سازماني 79
پيچيدگي 81
تعريف پيچيدگي 81
چرا پيچيدگي مهم است؟ 87
رسميت 88
تعريف رسميت 89
چرا رسميت مهم است؟ 91
رسمي سازي درون سازماني يا برون سازماني 91
فنون رسمي سازي درون سازماني يا برون سازماني 91
فنون رسمي سازي 93
رابطه بين رسميت و پيچيدگي 97
تمرکز 98
تعريف تمرکز و عدم تمرکز 98
تصميم‌گيري و تمرکز 101
چرا تمرکز مهم است؟ 102
ارتباط تمرکز، پيچيدگي و رسميت 104
خلاصه 106
اصطلاحات کليدي 107
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 107
بخش دوم- عوامل تعيين کننده: چه عواملي ساختار را تعيين مي‌کنند؟ 110
فصل چهارم: استراتژي (راهبرد) 111
استراتژي چيست؟ 114
نظريه سنتي در مورد استراتژي- ساختار 114
نظريه چندلر 114
پژوهش 116
نتايج 117
نظريه معاصر در مورد استراتژي- ساختار 118
انواع چهارگانه سازمانهاي استراتژيک 118
پيش‌بيني انواع استراتژي‌ها 121
محدوديت‌هاي تعيين کننده بودن استراتژي 122
رابطه صنعت و ساختار 123
خلاصه 126
اصطلاحات کليدي 127
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 127
فصل پنجم: اندازه سازمان 129
تعريف اندازه سازمان 130
طرفداران تعيين کننده بودن اندازه 131
انتقاداتي بر تعيين کننده بودن اندازه 133
نتيجه‌گيري در رابطه اندازه و ساختار 136
اندازه و پيچيدگي 136
اندازه و رسميت 137
اندازه و تمرکز 138
يک سؤال بسيار مهم: چه اندازه‌اي بزرگ است؟ 139
موضوعات ويژه در ارتباط با اندازه سازمان 140
بحث در مورد نسبت کارکنان اداري 140
تئوري سازمان و موسسات بازرگاني کوچک 144
خلاصه 147
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 148
فصل ششم: تکنولوژي 152
تعريف تکنولوژي 152
نخستين گام: پژوهش وودوارد 152
پيشينه 153
نتيجه‌گيري 153
ارزيابي 156
تکنولوژي مبتني بر دانش: نقش پرو در تعريف و سنجش تکنولوژي157 156
پيشينه 157
نتايج 160
ارزيابي 162
عدم اطمينان محيطي: نقش تامسون در تعريف و سنجش تکنولوژ162 161
پيشينه 163
نتيجه‌گيري 164
ارزيابي 165
ترکيب نظريات 167
تأثير صنعت و اندازه بر سازمان 167
عامل مشترک در نظريه‌ها: تکراري بودن 169
سطح واحدهاي فرعي در برابر سطح سازماني 170
تکنولوژي‌هاي توليدي در مقابل تکنولوژي‌هاي خدماتي 171
نتايج 172
تکنولوژي و ساختار 172
تکنولوژي و پيچيدگي 172
تکنولوژي و رسميت 173
تکنولوژي و تمرکز 174
خلاصه 174
اصطلاحات کليدي 175
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 175
فصل هفتم: محيط 177
تعريف محيط 177
محيط عمومي در برابر محيط اختصاصي 178
محيط واقعي در برابر محيط ذهني 179
عدم اطمينان محيطي 179
تحقيقات عمده درباره محيط 180
برنز و استاکر 180
امري وتريست 182
لارنس ولورش 184
ترکيب نظريه‌ها: تعريف و سنجش محيط 187
خاصيت تعيين کننده بودن محيط 190
نظر موافق 191
نظر مخالف 191
نظريه رابطه محيط و جمعيت (مجموعه سازمان‌ها) 193
رابطه محيط و ساختار 198
محيط و پيچيدگي 199
محيط و رسميت 199
محيط و تمرکز 200
خلاصه 201
اصطلاحات کليدي 202
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 202
فصل هشتم: قدرت- کنترل 205
انتقاد اساسي: گزينش استراتژيک 206
منطق گزينش استراتژيک 206
نظر مخالف گزينش استراتژيک 208
خلاصه 208
چالش‌هاي آتي به ديدگاه اقتضائي 209
غير عقلائي بودن 211
منافع ناهمسو 213
ائتلاف حاکم 214
قدرت 215
مسيرهاي دستيابي به قدرت 218
اختيار رسمي (سلسله مراتبي) 219
کنترل منابع 219
در مرکز شبکه بودن 221
ترکيب ديدگاه قدرت- کنترل 223
تصميمات ساختاري به عنوان يک فرآيند سياسي 223
عوامل اقتضائي به عنوان محدوديت‌ها 224
مدل قدرت- کنترل 225
کاربردهاي نظريه قدرت- کنترل 225
تکنولوژي و محيط 226
ثبات و ساختارهاي ماشيني 227
پيچيدگي 228
رسميت 229
تمرکز 229
خلاصه 230
اصطلاحات کليدي 231
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 231
بخش سوم: انتخاب طرح ساختاري صحيح 234
فصل نهم: انواع ساختارهاي سازماني 235
عناصر مشترک در سازمانها 235
ساختار ساده 237
نقاط قوت و ضعف ساختار ساده 238
چه موقع بايد آنرا به کار گيريد؟ 239
ديوانسالاري ماشيني 241
نقاط قوت و ضعف 242
چه موقع مي‌بايست آنرا به کار گيريد؟ 243
ديوانسالاري حرفه‌اي 244
نقاط ضعف و قدرت 247
چه موقع مي‌بايست آنرا به کار گيريد؟ 247
ساختار بخشي (شعبه‌اي) 248
نقاط ضعف و قوت 250
چه موقع مي‌بايست آنرا به کار گيريد؟ 251
ادهوکراسي ( ساخت ويژه کار- موقت) 252
نقاط قوت و ضعف 254
چه موقع مي‌بايست آنرا به کار گيريد؟ 256
خلاصه 257
اصطلاحات کليدي 259
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 259
فصل دهم: ديوانسالاري 261
ديوانسالاري وبر 261
تعريف اوليه وبر از ديوانسالاري 262
ويژگيهاي مثبت ديوانسالاري وبر 263
نقش وبر به اجمال 265
تبعات غير کارکردي (مُخل) ديوانسالاري 266
جابجايي هدف 266
کاربرد نامناسب قوانين و مقررات 268
از خود بيگانگي کارکنان 268
تمرکز قدرت 269
سرخوردگي ارباب رجوع ديوانسالاري 269
آيا ديوانسالاري يک دايناسور ساختاري است؟ 270
فرا رسيدن مرگ ديوانسالاري 270
شما نمي‌توانيد اين موضوع بديهي را ناديده انگاريد: 274
خلاصه 277
اصطلاحات کليدي 278
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 278
فصل يازدهم: ادهوکراسي 281
ساختار ماتريسي 281
چه موقع بايد ساختار ماتريسي را به کار ببريد؟ 283
دو نوع ساختار ماتريسي 283
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتريسي 284
تئوري z 285
ساختار موازي (جانبي) 289
نمونه‌هاي ديگري از ادهوکراسي 290
گروه عملياتي 291
ساختار کميته‌اي 291
ساختار گروههاي آموزشي 292
در تئوري زيباست، امّا 292
خلاصه 294
اصطلاحات کليدي 295
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 295
بخش چهارم: کاربردها: موضوعات تئوري سازمان در عصر معاصر 298
فصل دوازدهم: مديريت تکنولوژي و طراحي شغل 299
رويکردهاي مختلف به طراحي شغل 300
رويکرد سيستمهاي فني- اجتماعي 300
مدل ويژگيهاي شغل 302
يک چارچوب منسجم و يکپارچه 306
شيوه‌هاي خاص طراحي کار 308
توسعة شغلي 309
غني‌سازي شغل 309
گروههاي کاري منسجم 309
گروه کاري خودگردان (مستقل) 310
چه موقع مديريت بايد طراحي مجدد شغل را مورد توجه قرار دهد؟ 310
طراحي شغل در آينده 312
خلاصه 313
اصطلاحات کليدي 314
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 315
فصل سيزدهم: مديريت محيط 317
طبقه‌بندي استراتژيها 318
استراتژيهاي داخلي 319
انتخاب قلمرو 319
استخدام و بکارگيري 320
کنکاش محيطي 320
ايمن‌سازي 321
هموارسازي (يکنواخت سازي) تقاضا 322
سهميه بندي 323
پراکندگي جغرافيايي 323
استراتژيهاي خارجي 323
تبليغات 324
عقد قرارداد 324
جذب عوامل تهديد کننده بقاء سازمان 324
ائتلاف 326
نفوذ در دستگاه قانونگذاري 326
رهنمودي براي مديريت محيط 326
خلاصه 328
اصطلاحات کليدي 329
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 329
فصل چهاردهم: مديريت تغيير سازماني 331
مديريت تغيير سازماني را چه معنا مي‌کنيم؟ 331
تغيير برنامه‌ريزي شده 331
تغيير ساختاري 332
مدلي براي مديريت تغيير سازماني 332
عوامل تعيين کننده تغيير 333
آغاز کنندگان تغيير سازماني 338
استراتژيهاي برنامه‌هاي ايجاد تغيير 339
اجرا 340
نتايج 346
پيش‌بيني تغيير از ابعاد ساختاري 347
پيچيدگي 347
رسميت 348
تمرکز 349
يک نظريه توصيفي از تغيير سازماني 350
ثبات منجر به رکود مي‌شود 350
سازگاري داخلي به تغيير بنيادي نياز دارد 353
نکته‌اي در زمينة ديدگاه قدرت- کنترل 354
خلاصه 355
اصطلاحات کليدي 355
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 356
فصل پانزدهم: مديريت تعارض سازماني 357
تعارض و اثر بخشي سازمان 358
نظريه سنتي تعارض 358
نظريه تعامل گرايان 359
ارزشهاي ضد تعارض در جامعه رايج‌ شده است 361
منابع تعارض سازماني 363
وابستگي متقابل وظيفه 364
وابستگي يک جانبه 364
تفکيک افقي بيش از حد واحدها 365
رسميت کم 365
وابستگي به منابع مشترک کمياب 366
تفاوت در معيارهاي ارزشيابي و سيستم‌هاي پرداخت 366
تصميم‌گيري مشارکتي 367
عدم تجانس اعضاء 367
عدم تناسب پست سازماني با مقام و منزلت افراد 368
نارضايتي از نقش 368
تحريف ارتباطات 369
فنون رفع تعارض 370
اهداف فراگير 370
کاهش وابستگي دو طرفه بين واحدها 371
توسعه منابع 372
حل مسأله به صورت دو طرفه 373
سيستم هاي استيناف 374
اختيار رسمي 374
افزايش روابط متقابل 375
معيارها و سيستم‌هاي پاداش جامع سازمان 376
ادغام واحدهاي متعارض 376
فنون ايجاد تعارض سازنده 376
ارتباطات 377
عدم تجانس 377
رقابت 378
خلاصه 378
اصطلاحات کليدي 379
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 379
فصل شانزدهم: مديريت فرهنگ سازماني 381
فرهنگ چيست؟ 381
آيا سازمانها فرهنگ واحد و يکساني دارند؟ 383
فرهنگ و اثر بخشي سازماني 384
فرهنگ: جانشيني براي رسمي سازي 385
ايجاد حفظ و انتقال فرهنگ 385
چگونه يک فرهنگ بوجود مي‌آيد؟ 385
صيانت و حفظ يک فرهنگ 387
چگونه کارکنان فرهنگ را ياد مي‌گيرند 388
بحث کليدي: آيا فرهنگ‌ها قابل مديريت هستند؟ 389
نظر موافق 390
نظر مخالف 391
درک عوامل وضعي (موقعيتي) 392
اگر چنين است، چگونه؟ 394
خلاصه 396
اصطلاحات کليدي 397
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 397
فصل هفدهم: مديريت تکامل سازماني 399
مديريت رشد 399
ارزشهاي اجتماعي به رشد اهميت مي‌دهند 399
مدلي از رشد سازماني 401
افول سازماني: پذيرش واقعيت جديد 404
تعريف و تبيين اصطلاحات 404
تغيير محيط 405
آيا مديريت افول سازماني عکس مديريت رشد سازماني است؟ 405
مشکلات بالقوه مديريتي در هنگام افول سازمانها 408
راه‌حل چيست؟ 411
خلاصه 413
اصطلاحات کليدي 414
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 414
بخش پنجم: بحث نهايي 416
فصل هجدهم: سازمانها در آينده 417
تکنولوژي اطلاعات 417
تمرکز و عدم تمرکز 418
سازمانهاي تخت‌تر (مسطح‌تر) 419
کارکردن در منزل 419
مديريت نوآوري در سازمانهاي بزرگ 420
تئوري سازمان با ديگر رشته‌هاي بازرگاني 422
خلاصه 425
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 426
ضميمه الف: تکامل تئوري سازمان 427
ايجاد يک چارچوب 428
نظريه پردازان اوليه 430
نظريه پردازان نوع اول 431
فردريک تيلور و مديريت عملي 432
هنري فايول و اصول سازمان 432
ماکس وبر و بوروکراسي 434
ديويس و برنامه‌ريزي عقلائي 434
نظريه پردازان نوع 2 435
التون ميوو مطالعات هاتورن 435
چستر بارنارد و سيستم‌هاي تلفيقي 436
داگلاس مک گريگور و تئوري X- تئوري Y 437
وارن بنيس و مرگ بوروکراسي 438
نظريه پردازان نوع سه 438
هربرت سايمون و عقب گرد اصول گرائي 438
ديدگاه محيطي کتز و کان 439
پژوهشي در مورد تأثير تکنولوژي بر ساختار 439
گروه آستون و اندازه سازمان 439
نظريه پردازان گروه 4 440
محدوديت‌هاي شناختي تعقل گرائي مارچ و سايمون 440
سازمانهاي پفر به عنوان عرصه‌هاي سياسي 440
خلاصه 441
سؤالات براي بحث و بررسي مطالب 441
ضميمه ب: معيارهاي ساختار سازمان 443
پيچيدگي 444
معيارهاي تفکيک افقي 444
معيارهاي تفکيک عمودي 445
معيارهاي تفکيک از لحاظ جغرافيائي 445
کاربرد معيار پيچيدگي 445
رسميت 436
تمرکز 448
سؤالاتي براي بحث و بررسي مطالب 450
پي‌نوشت ها 451


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com