امروز، 30 May 2016 - ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل پنجم: تئوري سازمان ازديدگاه بوم شناسي جمعيت، ديدگاه هاي اقتضايي و سيستمي 505
سازمان و مفهوم سيستم/ دانيل کتزو رابرت کاهن 516
ويژگي هاي عمومي سيستم باز 523
سازمان به عنوان يک سيستم بازو نتيجه هاي حاصل از اين ديدگاه 533
خلاصه 536
سازمان‌ها در مرحله عمل/ جيمزدي تامپسون 538
راهبردهايي براي مطالعه سازمان 538
راهبرد مبتني بر سيستم بسته 539
روش بخردانه در سازمان 552
خلاصه 565
تئوري عمومي سيستم‌ها: کاربرد اين تئوري در سازمان و مديريت/ فرمانت اي کست 566
و جيمز اي روزنرويگ 567
مفاهيم اصلي ديدگاه عمومي سيستمها 570
شيفته ولي نه به صورت تمام عيار 573
چند معما درکاربردتئوري عمومي سيستم‌هادر سازمان 574
تئوري سيستم‌ها الگوي (حوزه تفکر غالب) جديد ارائه مي کند 583
نيازهاي کنوني 586
کاربرد روش هاي سيستمي در مديريت کاربردي 590
الگوي پردازش اطلاعات/ جي گالبرايت 594
الگوي مکانيکي 594
خلاصه 609
مفهوم بوم شناسي سازمان/ اريک تريست 611
بوم شناسي جمعيت سازمان ها/ مايکل تي هنان و جان فريمن 638
کليات 638
مطالعه رابطه سازمان و محيط ازديدگاه جمعيت 642
گسستگي درتجزيه و تحليل بوم شناسي 645
اصل مبتني بر مشابه بودن سازمان‌ها 646
تئوري رقابت 647
تئوري مبتني برمنابع ويژه 650
بحث نهايي 655
فصل ششم: ديدگاه مبتني بربازار و گروه هاي ذينفع متعدد 663
اثر بخشي سازمان: شورش مبتني برگروه هاي ذينفع متعدد بري کونولي، ادوارد 675
کانلن، استوارت جي دويچ 676
روش هاي جاري براي تعيين اثر بخشي سازمان 677
اثر بخشي از ديدگاه گروه هاي ذينفع سازمان 679
برخي از کاربردهاي روش مبتني بر «گروه هاي ذينفع متعدد» 683
نتيجه 687
ارزش‌ها در تئوري سازمان و آموزش مديريت/ مايکل کي لي 691
واقعيت و ارزش 691
انتخاب ارزش 696
انتخاب تئوري 701
الگوي مبتني برقراردادها 704
جنبه هاي تجربي 709
جنبه هاي هنجاري 712
اعمال نفوذ عوامل خارجي بر مديران/ يان ميتراف 718
سهامداران: ارکان سيستم هاي هدفمند 718
روش‌هايي براي شناسايي گروه هاي ذينفع 718
ويژگيهاي افراد و گروههاي ذينفع 722
چندکلمه ديگر درباره سيستم هاي هدفمند 725
گروه هاي ذينفع و خردگرايي 728
درک روابط کارگري/ اليور اي ويليامسون 736
فن آوري: روش سنتي و کارهاي بسيار تخصصي 738
الگوي مبتني برچانه زدن هاي فردي 743
مفهوم کارايي در ساختار بازار کارداخلي 755
نتيجه گيري 763
فصل هفتم: تئوري سازمان: قدرت و سياست 767
درک نقش قدرت در فرايند تصميم گيري/جفري ففر 779
مفهوم قدرت 780
مفهوم اختيار 783
سياست هاي سازماني: تعريف 786
جايگاه قدرت درادبيات تئوري هاي سازمان 789
الگوهاي بخردانه براي تصميم گيري 799
الگوهاي ديوان سالاري براي تصميم گيري 802
ويژگي هاي سازمان هاي ديوان سالار 805
الگوي تصميم گيري مبتني برفرايندها 806
ويژگي هاي هرج ومرج سازمان يافته 809
الگوي سياسي سازمان 811
ويژگي هاي الگوي سياسي از سازمان 812
خلاصه 813
منبع قدرت اعضاي رده پايين سازمان هاي پيچيده/ ديويدمکانيک 819
مقايسه قدرت رسمي با قدرت غيررسمي 819
کاربرد تئوري مبتني برنقش براي تحقيق درباره قدرت 821
منابع قدرت افراد رده پايين سازمان 824
عواملي که بر قدرت اثر مي‌گذارند 826
خلاصه 834
رهبري دريک هرج و مرج سازمان يافته/ مايکل کوهن و جميزمارچ 836
ابهام هاي ناشي از هرج و مرج 836
واکنش رهبر در برابر هرج و مرج 844
عمليات اجرايي و تدبيرهاي اوليه 846
فن آوري حماقت 859
ضعف قدرت درحوزه اقتدارمديريت/رزابت ماس کانتر 877
قدرت از کجا مي آيد؟ 879
پست‌هاي بدون قدرت سازمان 882
گسترش دادن قدرت، سهيم نمودن ديگران در قدرت 897
بهبودسازماني: يک ديدگاه سياسي/ آنتوني کاب و نيوتن مارگوليس 905
يک ديدگاه سياسي 906
جهت گيري هاي سياسي در بهبود سازماني 908
درگيري هاي سياسي:‌نکاتي درباره بهبود سازماني 918
نکات پاياني 928
مسابقه قدرت و بازيگران اين صحنه/ هنري مينتزبرگ 930
اعمال قدرت 931
بازيگران به ترتيب ايفاي نقش 936
فصل هشتم: تئوري سازمان: فرهنگ سازماني و مديريت نمادين 945
تعريفي از فرهنگ سازماني/ ادگار اچ شين 960
يک تعريف رسمي از فرهنگ سازماني 965
دوشرکت نمونه 969
سطوح فرهنگ 975
مقايسه ديدگاه يک مشاور باديدگاه يک متخصص نژادشناسي 985
ساختن افسانه از يک سازمان/ برتون آر کلارک 989
رهبر،‌گروه و جامعه 989
خطرها و تنش هاي ناشي از ممتاز شدن 993
ره‌آوردهاي يک افسانه 999
سازمان به عنوان محيط ايجادکننده و پرورش دهنده فرهنگ/ مرل ريس لوئي 1002
يک ديدگاه فرهنگي 1002
فرهنگ در سازمان بافت جامعه شناختي 1008
فرهنگ در سازمان بافت روان شناختي 1009
فرهنگ در محيط سازماني 1011
نتيجه 1017
سازمان يعني سيستمي با درک مشترک/ ليندااسميرسيچ 1022
تاريخچه 1023
نتيجه 1034
ديدگاه‌هاي فرهنگي وگوناگون براي مديريت سازمان در تئوري و 1035
عمل/ توماس جي سرجيوواني 1036
مفروضات آشکار و پنهان(تلويحي) 1037
ديدگاه فرهنگي 1045
خلاصه 1049
واژه نامه فارسي- انگليسي 1051
واژه نامه انگليسي- فارسي 1053
پايان 1054


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2016   Irannetbook.Com