امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش I: دوره هاي عمر سازمان 1
طبيعت رشد و پيري سازمانها 1
معرفي بخش I 3
فصل اول: تشريح دوره هاي حيات سازماني، مراحل رشد 11
ايجاد 11
طفوليت 21
رشد سريع 34
فصل دوم: بلوغ و تولد دوباره 47
بلوغ 47
دوره تکامل 58
فصل سوم: دوره حيات سازمان، مراحل پيري 65
ثبات سازمان 65
اشرافيت 68
بوروکراسي اوليه 82
بوروکراسي و مرگ 84
فصل چهارم: مقايسه ها: رفتار، رهبري، اهداف، نحوه عملکرد و 91
تعيين موقعيت درمنحني عمر 93
بخش II: تئوري مدريت ADIZES 120
ابزاري جهت پيش بيني، تحليل و اصلاح فرهنگ سازمان 121
معرفي بخش II 123
فصل پنجم: پيش بيني کيفيت تصميمات 127
چهار نقش تصميم گيريPAEI 129
همبستگي بين PAEI 144
(PAEI) و منحني عمر 148
فصل ششم: کارآيي در اجرا 157
مقدمه 157
اثر بخشي اجرا 157
کارآيي اجرا 163
فصل هفتم: طبيعت تضاد چيست و در مورد آن چه بايد کرد؟ 175
ضميمه فصل هفتم: فرهنگ اجتماعي و عملکرد اقتصادي 191
بخش III: تصميم- اجرا 201
استفاده از ابزار براي پيش بيني رفتار 203
معرفي بخش III 203
فصل هشتم: پيش بيني فرهنگهاي سازماني 205
ايجاد 205
طفوليت PAEI 207
رشد سريع PAEI 209
بلوغ paEi 212
تکاملpaEi 223
ثباتpAeI 227
اشرافيت pAeI 229
بورکراسي اوليه (pA-i) و بوروکراسي A 231
مرگ 234
فصل نهم: پيش بيني اينکه چه کسي کنترل را در دست دارد 235
اختيار در منحني عمر 235
رفتار قدرت در سيکل حيات 242
رفتار نفوذ در منحني عمر 245
CAPI در سيکل حيات 246
فصل دهم: علل پيري سازماني 249
رفتار کارآفريني (E) در سيکل حيات 249
عوامل مؤثر بر حفظ يا از دست رفتن کارآفريني (E) در منحني عمر254 254
پير ذهني رهبري 255
درک از سهم نسبي بازار 256
عملکرد وظيفه اي سبک رهبري 258
عملکرد وظيفه اي ساختار سازماني 269
تضاد داخلي در سياست خارجي 279
مشکل استعمار سازماني 283
عوامل مؤثر بر سياست قدرت 285
CAPI در دوران حيات 286
بخش IV: تغيير سازمان 292
چگونه فرهنگهاي سازماني را تغيير دهيم 293
معرفي بخش IV 293
فصل يازدهم: مباني تئوريک 295
چگونگي پيشرفت مراحل درمان 295
نرخ موفقيت 300
مشتري چه کسي است؟ 302
تمرين در مسير توسعه خود، اکنون در کجا قرار گرفته است؟ 304
مباني تئوريک 307
خوب به حساب آوردن 315
مدل پويا 322
اهداف اين روش Adizes 324
فصل دوازدهم: يازده مرحله مديريت اعمال تغييرات سازماني 329
فرايند سازمان درماني 329
يازده مرحله تغيير 331
به حساب آوري خوب و يازده مرحله 347
فصل سيزدهم: معالجه سازمانها- يک روش خاص 351
درمان طفوليت 351
درمان رشد سرع 352
رهايي از تله بنيانگذار يا فاميلي- نهادي نمودن CAPI , (E) 354
مشکلات تفويض اختيار زودرس رشد سريع 357
درمان بلوغ 358
تکامل 362
تمرکززدايي و اجتناب از استثمار سازماني 364
درمان ثبات 366
درمان اشرافيت 367
درمان بوروکراسي اوليهpA-i 369
درمان بوروکارسي (---A) و مرگ (----) سازمانها 369
مريض قديمي و جراحي غير ضروري 370
آيا مشاور داخلي مي تواند بخوبي عمل نمايد؟ 371


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com