امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (6) مراجع فارسی (10) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل اول: کشف حقايق و حل مسائل 11
مقدمه 12
تعريف تحقيق 15
دست يازيدن به حقايق 16
وحي 16
الهام ، اشراق، کشف شهود 17
منطق 20
روش علمي 21
روش علمي روش کور با عصا است 23
يافته هاي تحقيق بر پايه روش علمي 25
ويژگيهاي روش علمي تحقيق و محقق 26
انواع تحقيق 30
تحقيق بنيادي 31
تحقيق کاربردي 32
تحقيقات بنيادي و کاربردي چگونه شکل مي گيرند؟ 34
فرضيه 36
تعريف متغيير 37
متغير مستقل 37
متغير وابسته 37
متغير نا خواسته 38
فرضيه صفر يا آماري 41
فرضيه دو سويه و فرضيه يک سويه 43
پيش فرضها 44
نظريه يا تئوري 45
نظريه ها زير سئوال قرار مي گيرند 47
فصل دوم: انتخاب موضوع تحقيق بيان مسئله و تهيه طرح تحقيق 49
مقدمه 50
انتخاب موضوع تحقيق 51
توصيف و بيان مسئله به صورت علمي 54
محدوديتهاي تحقيق 55
محدوديتهايي که در کنترل محقق است 55
محدوديتهايي که در کنرل محقق نمي باشد 55
طرح تحقيق 56
طرح تحقيق 56
عنوان تحقيق 57
مقدمه يا تاريخچه مختصري درباره ي موضوع تحقيق 57
اهميت و ضرورت انجام تحقيق 57
اهداف کلي 58
سئوالها ، فرضيه ها و يا هدفهاي ويژه ي تحقيق 58
روش ، تحليل آماري 60
تعريف اصطلاحات و واژه ها 60
فصل سوم: روشهاي تحقيق 63
مقدمه 64
انواع روشهاي تحقيق 66
روش تحقيق تاريخي 67
تفوت مورخ و محقق تاريخي 69
روش و مراحل انجام تحقيق 70
نقد داخلي و نقد خارجي در تحقيقات تاريخي 71
روش تحقيق توصيفي 73
روش و مراحل احراي تحقيق توصيفي 74
اشتباهات رايج در نتيجه گيري از تحقيقات توصيفي 74
روش تحقيق موردي و زمينه اي 76
روش و مراحل اجراي تحقيق موردي و زمينه اي 76
روش تحقيق تداومي و مقطعي 79
روش و مراحل اجراي تحقيق تداومي و مقطعي 81
روش تحقيق همبستگي و همخواني 83
روش و مراحل اجراي تحقيق همبستگي و همخواني 85
روش تحقيق علي يا پس از وقوع 86
روش و مراحل اجراي تحقيق عي يا پس از وقوع 87
روش تحقيق تجربي حقيقي 89
يکسان نمودن گروههاي تجربي و گواه از طريق کنترل 90
حذف يک يا چند متغير نا خواسته از حيطه ي پژوهش 90
موازنه کردن گروهها 90
يکسان نمودن گروهها 90
روش تصادفي 90
عواملي که بر روائي تحقيقات تجربي حقيقي 92
تاريخ 93
بلوغ يا پختگي 93
پيش آزمون 94
بازگشت آماري 94
عدم دقت در وسايل اندازه گيري 95
افت آزمودني ها 95
نامعادل بودن گروهها 96
مصنوعي بودن شرايط آزمون 96
تاثير متغييرهاي مستقل بر يکديگر 97
تاثير پيش آزمون 97
نامعادل بودن گروهها 98
انواع طرحهاي تحقيق تجربي حقيقي 99
روش تحقييق نيمه تجربي 103
طرحهاي تحقيق نيمه تجربي 104
طرح تحقيق نيمه تجربي با بکارگيري پيش آزمون و پس آزمون و با استفاده از گروه هاي تجربي و کنترل بدون انتخاب تصادفي 104
طرح تحقيق نيمه تجربي با بکارگيري چند پيش آزمون و چند پيش آزمون و چند پس ازمون و با استفاده از يک گروه آزمودني 105
طرح تحقيق نيمه تجربي با بکارگيري چند پيش آزمون و چند پس آزمون و با استفاده از گروههاي تجربي و کنترل بدون انتخاب تصادفي 106
روشهاي تحقيق و سطوح تحقيقاتي 108
روشهاي تحقيق از ديدگاه زمان 109
فصل چهارم: نمونه گيري 111
چگونه نمونه گيري نمائيم 112
نمونه با توجه به اهداف تحقيق انتخاب شود 114
در انتخاب نمونه اعمال غرض نشود 114
روش نمونه گيري تصادفي ساده 114
روش استفاده از کامپيوتر و جداول اعدا 115
روش نمونه گيري ناحيه اي يا خوشه اي 115
روش نمونه گيري طبقاتي 116
حجم نمونه 116
اهداف تحقيق 117
ميزان اثر متغير مستقل بر متغير وابسته 117
گستردگي متغير هاي ناخواسته 118
حجم جامعه آماري 118
روش تحقيقي که مورد استفاده قرار مي گيرد 119
امکانات مالي و زماني محقق 119
درصد خطا پذيري 120
فصل پنجم: روشهاي گردآوري اطلاعات 121
مشاهده 122
انواع مشاهده 124
روائي و اعتبار مشاهده 125
مصاحبه 126
انواع مصاحبه 128
روائي و اعتبار مصاحبه 129
پرسشنامه 130
انواع پرسشنامه 133
روائي و اعتبار پرسشنامه 134
کتابخانه و برسي اسناد و مدارک 135
فصل ششم: طرز نوشتن رساله پايان نامه تحصيلي و تحقيق به روش علمي 139
مقدمه 140
روي جلد رساله 141
پيشگفتار 141
فهرست مطالب 142
فهرست جدولها 143
فهرست شکلها 143
فصل اول: طرح تحقيق 143
فصل دوم: ادبيات تحقيق 144
فصل سوم: روش و مراحل اجراي تحقيق 144
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها 146
فصل پنجم: خلاصه تحقيق و پيشنهادها 147
فهرست منابع 148
واژه ها و اصطلاحاتي که در روشهاي تحقيق علوم 151
منابع به زبان فارسي 157
منابع به زبان انگليسي 158
پايان 158


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com