امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
فصل اول- مقدمه اي بر سيستم اطلاعات مديريت
جمع آوري اطلاعات
عصر سيستمها
اطلاعات
سيستم اطلاعات مديريت
مفاهيم اصلي
مفاهيم سيستمها و علم مديريت
مديريتها
سيستم ساختار تشکيلاتي و فرآيند ارزش اطلاعات
داده ها اطلاعات و ارتباطات
ديدگاه مديريت از سيستمهاي کامپيوتري
مديريت پايگاه اطلاعات داده ها
برنامه ريزي کنترل و تصميم گيري با سيستم
بسط و توسعه آن
قدمهاي بسط و توسعه
سازماندهي سيستم اطلاعات مديريت درسازمانها
چگونگي آمادگي مديريت
جايگاه سيستم اطلاعاتي مديريت در سازمانها
سازماندهي وظائف در ساختار
عوامليکه موفقيت عملکرد در مديريت
شکل- بلا استفاده ماندن اطلاعات مديران
شکل - مفهوم اساس
شکل- سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
شکل- جايگاه سيستم اطلاعات مديريت
نمودار تيتر فصل اول
شکل- نمونه اي از ساختار سيستمهاي اطلاعاتي
شکل- نمودار سيستم خدمات مديريت
شکل- نمونه ساختار سازمان سيستم اطلاعات
شکل- نردبان ترفيع
مدير سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
فصل دوم- نگرشي کلي از سيستمهاي اطلاعاتي
مقدمه
اطلاعات و داده ها
نياز مديران به سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
فرآيند اطلاعات
طرحهاي درون سازماني مشترک
طرحهاي استراتژيک
طرحهاي تاکتيکي
طرحهاي عملياتي
مفاهيم سيستم و علم مديريت
تعريف سيستم
جدول سيستمها و خصوصيات اصلي آنها
طبقات سيستمها
سيستمهاي بازوبسته
سستمهاي دائمي و موقت
سيستم پايگاهي و غير پايگاهي
زير سيستمها وفوق سيستمها
سيستم قابل و غير قابل انطباق
چگونگي تنظيم يک الگو
فوائد کاربرد مدل
انواع مدلها
مراحل چگونگي ساخت يک مدل
مثالهائي از کاربرد مدل
فصل سوم- مديريت در نظام ساختار سيستم
وظائف مدريت و نقش آفريني مديران
مدلهاي کلاسيک مديريت/ سازماندهي
تئوري رفتار
سازمان غير رسمي
نرمها و استانداردهاي گروه
ارتباطات
قدرت و اقتدار
جدول- سيستمهاي زير مجموعه قدرتهاي اجتماعي
کشمکش و وحدت
تصميم گيري
انگيزش
مدلهاي نيازها
شکل - نيازهاي مدلهاي انگيزش
جدول- نيازها د تئوري انگيزش
مدل انتظارات
شرائط موثر
رهبري
رهبران رسمي و غير رسمي در سازمان
نگرش رفتاري رهبري
نگرش اقتضائي
مفاهيم اصول رهبري در مديريت
نگرش سيستمي به تشکيلات و مديريت
ساختار تشکيلات بعنوان يک سيستم
مديران
مشارکت افراد در ساختار سازماني
عناصر فيزيکي در نگرش سيستم ساختار
جدول- نگرش سيستم و فرآيند وظائف
نمودار - احتياجات الگوي انگيزه
نمودار- تجديد نظر در مدل پورتزولاول
نمودار- چهارچوب رهبري موثر
زير مجموعه ها
شکل- عناصر و فرآيندهاي گروهي تشکيلات
سيستمهاي اطلاعاتي
فرآيند سيستم و اجراي وظائف
فرآيندهاي رهبري
مديريت برنامه ريزي
مديريت کنترل
فرآيند تصميمات
اشاره مختصر به اظهارنظر متخصصين ساختار تشکيلات
کاربرد رفتار سازماني در سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
روش مديريت در همگامي با سيستمهاي اطلاعاتي
بازباب اجراي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و تغييرات
چگونگي احتراز از مقاومت در مقابل تغييرات ناشي
شکل- مهار مقاومت در کاربرد سيستمهاي اطلاعاتي
خلاصه
فصل چهارم- ساختار فرآيند اطلاعات در سيستمها
هدف
ساختار تشکيلاتي
نگرش سيستمي نسبت به ساختار سازماني
ساختار سنتي
ساختار سازماني متشکل از صف و ستاد
ساختار متشکل از گروهها نيروهاي مسئول و پروژه ها
ساختار چند بعدي
سيستمهاي ويژه فرآيند(پردازش)
سيستم فرآيند شرکتهاي توليدي
سيستم فرآيند بخش انبارداري
سيستم فرآيند فعاليت بانک
نحوه فعاليت بيمارستانها
نحوه فعاليت خطوط هوائي
زير سيستمهاي اطلاعاتي براي برخي از سيستمها
سيستم بازاريابي
سيستم مسئول پيگيي و ثبت پردازش سفارشات
سيستم توليد و مهندسي
سيستم توليد و زير سيستم کنترل موجودي
سيستم اطلاعات پرسنلي
سيستم اطلاعاتي حسابداري
سلسله مراتب تعاريف فعاليت
خلاصه و پايان
نمودار - هماهنگي نيروهاي ستادي
نمودار- ابعاد سازمان تجاري
نمودار- سيکل زير مجموعه هاي سيستم کل تجاري
نمودار- فرآيند کلي اطلاعات
نمودار- فرآيند سيستمهاي توليد
نمودار - فرآيند سيستم اطلاعات و عملکرد بانک
نمودار - فرايند عمليات بيمارستان
نمودار- فرآيند سيستم اطلاعات سرويس خدمات
نمودار- فرآيند اطلاعات بازاريابي
نمودار- فرآيند سيستم اطلاعات سفارشات کالاها
نمودار - فرآيندسيستم بازمهندسي و توليدنمودار
نمودار- فرآيند سيستم کنترل انبار
نمودار- فرآيند سيستم اطلاعات مديريت نيروي انساني
نمودار- فرآيند سيستم اطلاعات کارکنان
نمودار - فرآيند اطلاعات يک فروشگاه
فصل پنجم- پردازش اطلاعات و ارتباطات
هدف
معنا و مفهوم اطلاعات پردازش شده
روالهاي اطلاعات
روالهاي اطلاعات بشري و ماشينها
چهار چوب و سبک
افزونگي و کارائي اطلاعات
نرخ
بسامد
قطعيت يا احتمالات
هزينه
ارزش
قابليت اتکاء و دقت
صحت
تداوم و حيات اطلاعات
پيوستگي و فشردگي اطلاعات
تداوم و پويائي اطلاعات
توابع خطي يا غير خطي اطلاعات
تداوم و يا تجريد اطلاعات
دستيابي به اطلاعات
روش بررسي عوامل محيطي
جنبه هاي مکانيزم ذخيره سازي و استخراج اطلاعات
شناسائي استفاده کنندگان در استفاده از اطلاعات
انتخاب اطلاعات جهت ذخيره و بازيابي
جمع آوري اطلاعات
انواع ذخيره سازي
روش طبقه بندي و جدول بندي
روش هاي استخراج
نگهداري اطلاعات براي استفاده کاربران آن
تفسير اطلاعات
تکثير و توزيع اطلاعات
بروز نمودن اطلاعات پرونده ها
مفهوم اطلاعات
منحني حيات اطلاعات
حفظ و نگهداري و يا حذف داده ها
نقل و انتقال داده ها
بهبود و اصلاح داده ها
استخراج مجدد داده ها
ارزيابي
طبق بندي داده ها
تجزيه و تحليل
کاربرد داده ها
ترکيب داده ها
کارگيري اطلاعات
حذف اطلاعات
ساختار داده ها
ارتباطات
عنوان فصل پنجم
نمودار - ساختار منحني حيات اطلاعات
نمودار - ارتباطات کلمات و واژه ها
بخش اول- نقش سيستمهاي اطلاعاتي در موسسات
مقدمه
تکنولوژي اطلاعات چيست؟
سيستم
خصوصيات يک سيستم
تعريف سيستم
سيستم آناليست
دگرگوني سيستم در سازمان و عکس المعمل پرسنل
سلسله مراتب ساختار سيستم اطلاعات مديريت
مقدمه اي بر تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
تجزيه و تحليل طراحي سيستم چيست؟
ترس از تغييرات
دلائل تغيير سيستم
نگرش تجزيه و تحليل سيستمها و طراحي
مراحل تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
نمودار تجزيه و تحليل سيستمها و مراحل بازبيني
مرحله امکان سنجي
مرحله دوم- مطالعه سيستم و تجزيه و تحليل آن
مرحله سوم- طراحي سيستم
گزارش مشخصات سيستمه
مرحله چهارم- برنامه نويسي
مرحله پنجم- اجرا
نمودار رورشهاي اجرا و جانشين سازي سيستمها
روشهاي جانشين سازي
مرحله ششم- کنترل و تجديد نظر
ساختار سيستم اطلاعات بازرگاني
فصل اول نقش تکنولوژي پيشرفته در سازمانها
بکارگيري تکنولوژي اطلاعات
استراتژيهاي بازاريابي
استراتژي حداقل سازي هزينه ها
توليد با مشخصه ها و معينه ها برتر
بازار بکر و جديد
موانع رقابت بازار
سطوح مديريت
نمودار سطوح سازماني و تصميم گيري
طيف برنامه ريزي
اولويت استراتژيها
نمودار- نمونه اي از برقراري اهداف استراتژيک
تعيين اهداف و ماموريتهاي سازمان
تعريف واحدهاي استراتژيک
تعيين عوامل بحراني توفيق در تحصيل اهداف
تعيين نيازهاي سيستمهاي اطلاعاتي
بررسي روند صنعت و تکنولوژي آن
طبقه بندي توانهاي سيستمهاي اطلاعاتي
برقراري استراتژي سيستمهاي اطلاعاتي سازمان
پروژه هاي سيستمهاي اطلاعاتي
جايگاه سيستمهاي اطلاعات
ساختار سازماني مديريت خدمات اطلاعات
نقش سيستم آناليست
خلاصه فصل
فصل دوم اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي
برقراري اطلاعات
اطلاعات خام و اطلاعات پرورده
پردازش اطلاعات
قدمهاي اصلي و وظائف پردازش اطلاعات
اهميت اطلاعات براي مديران
نمودار افزايش انبوه اطلاعت بدون در نظر گرفتن
آزمونهاي اطلاعات
اطلاعات و حل مشکلات
پيش بيني روند
برخورد با مسئله و مشکل
ساختار بررسي يک مسئله و يا مشکل سيستم
بررسي روند مشکل در عملکرد سيستم
فرآيند بررسي مسئله
منحني حل مسئله ويا مشکل
مسائل و مشکلات استراتژيک و تاکتيکي
خصوصيات اطلاعات پرورده
تداوم سيستمهاي اطلاعاتي
نمودار شماره - چگونگي برخورد با مسئله و
سيستمهاي پردازش عمليات
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري وسيستمهاي ذخيره
سيستمهاي اطلاعاتي مديران عالي
سيستمهاي اطلاعاتي مديران
نمودار - ارتباط بين سيستمهاي اطلاعاتي
ساختار فرآيند سيستمهاي عمليات
ساختار کلي سيستمهاي فرآيند عمليات
مرحله ورود اطلاعات
عمليات ورود اطلاعات
چگونگي بررسي فيلد عمليات
مرحله ورود اطلاعات
نمودار شماره - منحني حل مسئله
نمودار شماره - مرحله بروز کردن سند در يک سيستم
نمودار شماره - مرحله فرآيند گزارش
نمودار شماره - عملکدر درخواستها
بروز نمودن يک رکورد
دستيابي به رکورد
پردازش گزارشات
گزارش تفصيلي عمليات
وضعيت منابع
گزارشات مديريت
طبقه بندي کاربرد پردازش عمليات
فصل سوم- حيات و مرگ سيستمهاي اطلاعاتي
پايداري
منحني کلي حيات يک سيستم
نمودار شماره - منحني حيات سيستمهاي اطلاعاتي
سيکلهاي حيات استراتژيک و تاکتيک
انواع اتخاذ تصميم در مورد پردازش اطلاعات
سطوح تصميمات سيستمهاي اطلاعاتي
منحنيهاي حيات سيستمهاي اطلاعات
منحنش ماره - ارتباطات سه مرحله از منحني حيات
نمودار - منحنيهاي حيات سيستم اطلاعات
بررسي چگونگي و زمان پايان حيات سيستمهاي اطلاعات
ابعاد پنجگانه منحني حيات سيستم
حسابداري و ثبت دفتري
تکنولوژيکي
استهلاک
انتظارات کاربران
عوامل خارج از نفوذ
توفيق سيستمها
جدول- تداوم عملکرد سيستمها
سيستم بر پايه سيستم ديگر
نمودار - طراحي سيستم بر پايه سيستم ديگر
منحني حيات بسط سيستمهاي اطلاعاتي
مراحل حل مسئله در منحني حيات ايجاد و بسط
گسترش سيستم
نمودار - ماهيت اصلي
فصل چهارم ابزارهاي ساخت يافته و ايجاد سيستم
جدول - آمارکابرد روشهاي تفکيکي نمودارها
جدول - آمار ارزيابي از کاربرد نمودارها
ماهيت ايجاد ابزرها
نمودارهاي تجريدي يا تفکيکي
نمودار - ماهيت تجريد و تفکيک
ابزارهاي فرآيندي
نمودار - ماهيت ابزار فرآيندي
ابزارهاي ماتريسي
ماتريس داده فرآيند ستاده
ابزارهاي انتقال
نمودار - ماهيت نمودار انتقال زماني
ابزارهاي آشنا سازي
نمودار - بررسي و تجزيه و تحليل منحني حيات
ايجاد يک سيستم از طريق استفاده از ابزار آشناسازي
راهنمائي براي کاربرد ابزارهاي ايجاد سيستم
نمودارهاي سلسله مراتبي
نمودار - ماهيت ساختار سلسله مراتبي
نمودار - نمودار سلسله مراتب مديريت ساختمان
نمودار فرآيند اطلاعات خام
عوامل تشکيل دهنده
نمودار - علائم نمودار فرآيند اطلاعات
ذخيره سازي اطلاعات خام
سطوح نمودار فرآيند اطلاعات
نمودار - برقراري سطح نمودار فرآيند اطلاعات
نمودار - سلسله مراتب
نمودار - جزئيات عملکدر سطح يک شرکت
نمودار - محتوي سطح
نمودار - سطح دوم از پردازش
نمودار - سطح دوم از پردازش در مورد دريافتيها
نمودار - سطح دوم از محتويات پردازش
نمودار - سطح سوم با استفاده از پردازش
نمودار- سطح سوم از محتويات پردازش-
نمودارهاي فيزيکي موجود فرآيند اطلاعات
منطق نمودارهاي فرآيند اطلاعات
نمودار- نمودار منطقي- سطح اول
نمودار - سطح دوم پردازش يک وضع منطقي
نمودار - سطح دوم پردازش دوم مربوط به وصوليها
نمودار - نمودار سطح سوم پردازش- وضع منطقي
نمودار- سططح سوم پردازش -
نمودار - سطح دوم از پردازش سوم
نمودارهاي ارتباطي بين عوامل
فرهنگ اطلاعات
نمودار - نمودار اصلي رابط بين عوامل
نمودار - نمودار برقراري رابطه بين عوامل
نمودار - نمودار روابط بين عوامل براي يک موسسه
تحريز فرهنگ اطلاعات
پروژه
عنوان
نوع ورودي
شرح
ارزشها و يا مفاهيم و توضيحات و ترکيبات پردازشها
يادداشتها
نمودار - يک فرهنگ اطلاعات نمونه طراحي شده
ورود به فرهنگ اطلاعات جهت پردازش
ورود به فرهنگ اطلاعات جهت فرآيند اطلاعات
ورود به فرهنگ اطلاعات براي واحد اطلاعات
نمودار - ارتباطات و وروديهاي فرهنگ اطلاعت
فصل پنجم ابزار طراحي و تهيه سيستهاي اطلاعاتي مديريت
برقراري
نمودار سازي در سيستم
نمودار عمل و اتخاذ تصميم
نمودار ساختاري
تاثير عوامل
فرآيند اطلاعات
ساختار سازماني
همگن يا متحدسازي
جزئيات و چگونگي پردازش
نمودار سلسله مراتب داده پردازش ستاده
نمودار فرآيند سيستم
نمودار
نمودار براي طراحي
نمودار کنترل
نمودار ژنريک
نمودار سيستم دريافت حسابها
خصوصيات يک نمودار
پنج زير سيستم ميتوان براي يک سازمان در نظرداشت
برنامه ريزي سازمان وزير سيستم کنترل
ارائه خدمات و نيازهاي زير مجموعه سيستم توليد
زير سيستم توليد
زير سيستم منابع نيروي انساني
زير سيستم توليد و تجهيزات و ماشين آلات
زير سيستم مالي و حسابداري
اهداف کلان سازمان
طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات
تاثيرات سخت ونرم سيستم غير قابل انعطاف و قابل انعطاف
طبقه بندي
متدلژي انتخاب سيستم قابل انطباق
مدل
مراحل طراحي تفصيلي مدل ذهني
طراحي مدل ذهني
متدلژي سيستم غير قابل انعطاف
روش سنتي مراحل تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
مراحل سيکل تهيه سيستم
نگرشهاي جديد
The development Path
شکل بندي نهائي مراحل طراحي و اجراي سيستتمهاي اطلاعات
مرحله آغاز
تعريف و تجزيه و تحليل
طراحي
توليد
پذيرش
نگهداري
آموزش و متدلژي
فصل ششم- ابزار و منحني حيات تهيه سيستم
جدول - ابزار تهيه يک سيستم با توجه به مراحل
منحني حيات سيستم
تاريخچه تکامل ابزارهاي طراحي و ساخت سيستم
نگرش سنتي
نگرش ساخت يافته
نگرش افراطي از راس به پائين
نمودار - مراحل منظم و مراحل مکرر اجراي منحني
حيات طراحي و ساخت سيستمها
اجراي نمونه بعنوان يک آلترنتيو
منحني حيات ساخت يافته
الگو نمودن سيستم فيزيکي موجود
تهيه سيستم فرآيندهاي منطقي اطلاعات موجود
تعيين مختصات سيستمهاي جديد
تهيه فرهنگ اطلاعات
ارائه بسته نرم افزاري سيستم
نمودار سلسله مراتب Hirarchy Dhart
نمودار- فرآيند اطلاعات (فرآيند تجزيه و تحليل و طراحي ساخت يافته)


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com