امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (7) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 1
انبار چيست و انباردار کيست؟ 2
انباردار کيست؟ 3
انواع انبارها کدامند و موجودي ها چه هستند؟ 4
منظور از سيستم انبارداري چيست و چه مزايايي دارد؟ 7
عمليات انبارداري 8
الف) وظايف انباردار و مراحل عمليات قبل و ابتداي ورود کالا به انبار 8
ب) وظايف انباردار در زمان نگهداري کالا در انبار 8
ج) وظايف انباردار در خروج کالا از انبار و پس از آن 9
فصل دوم: درخواست خريد و روش هاي تهيه فرم هاي ورود کالا به انبار 29
تهيه درخواست خريد 29
الف) خريد داخلي چيست و چگونه صورت مي پذيرد؟ 31
ب) خريدهاي خارجي چيست و چگونه انجام مي شود؟ 33
منظور از ترخيص کالا از گمرک چيست؟ 37
ج) توليد و ساخت کالا توسط موسسه 39
ه) کالاي ارسالي از ساير انبارها و کالا و اجناس برگشتي 39
و) دريافت کالاي اماني توسط انبار 39
فصل سوم: وظايف انباردار در زمان نگهداري کالا در انبار 51
فضاي انبار و قفسه بندي انبار 51
قفسه بندي انبار و استقرار کالا در انبار 53
عوامل موثر در قفسه بندي انبار و استقرار کالا در انبار 54
طبقه بندي کالا در انبار يعني چه؟ 55
نکات قابل توجه در طبقه بندي کالا در انبارها 55
مراحل طبقه بندي کالا در انبار و کدگذاري کالا کدام است؟ 56
سيستم هاي طبقه بندي و کدگذاري کالا کدام است؟ 57
منظور از کدگذاري کالا چيست و فوايد آن کدام است؟ 58
طبقه بندي کالا و کدگذاري آن عملاَ چگونه انجام مي شود؟ 59
ب) روش کدگذاري و طبقه بندي کالا در سيستم عادي و معمولي 62
چيدن کالا در انبار 70
روش هاي چيدن و شناسايي کالا در انبار 72
نحوه کدبندي راهروها و قفسه ها و طبقات در انبار 73
روش هاي چيدن کالا در انبار و روش هاي خروج کالا از انبار 75
منظور از روش هاي چيدن کالا و خروج کالا از انبار چيست؟ 76
حمل و نقل و جابجايي کالا در انبار 81
عوامل موثر در تعيين حمل و نقل کالا در انبار 82
عمده ترين وسايل حمل و نقل انبارها کدامند؟ 83
استفاده از پالت چه مزايايي دارد؟ 84
حفاظت و ايمني در انبارها 88
ابعاد حفاظت و ايمني در انبارها کدام اند؟ 89
فصل چهارم: برنامه ريزي و کنترل موجودي ها 111
الف) چگونه برنامه ريزي موجودي ها صورت مي پذيرد؟ 121
ب) کنترل موجودي ها 129
انبارگرداني و موجودي برداري(شمارش عيني) به چند نوع انجام مي شود؟ 139
فصل پنجم: خروج و صدور کالا از انبار 169
فصل ششم: نکات تکميلي مرتبط با انبارداري و موارد خاص وظايف انباردار(تحويل موقت، رسيد مستقيم، کالاي اماني) 177
فصل هفتم: روش هاي قيمت گذاري کالا(تعيين بهاي موجودي کالا) 189
براي تعيين بهاي تمام شده کالاي پايان دوره به روش اولين صادره از اوليت وارده چگونه محاسبات صورت مي پذيرد؟ 196
براي تعيين بهاي تمام شده کالاي پايان دوره به روش اولين صادره از آخرين وارده lifo چگونه محاسبات صورت مي پذيرد؟ 197
براي تعيين بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره بر مبناي ميانگين چگونه محاسبات صورت مي پذيرد؟ 198
براي تعيين بهاي تمام شده کالاي پايان دوره به روش شناسايي ويژه چگونه عمل مي شود؟ 200
اثرات مالي روش هاي متفاوت ارزيابي موجودي کالاي پايان دوره چگونه است؟ 200
منابع و مآخذ 213


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com