امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (6) مراجع فارسی (3) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه مولف 11
مقدمه سازمان 9
فصل 1: حسابداري چيست؟ چرا حسابداري مي آموزيم؟ 13
نياز به حسابداري و اطلاعات مالي 13
پيشنيه حسابداري 14
تعريف حسابداري 15
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري 17
تفاوت دفترداري و حسابداري 17
انواع موسسات 18
طبقه بندي موسسات با توجه به هدف فعاليت 18
طبقه بندي موسسات با توجه به مالکيت و بخش هاي اقتصادي 18
طبقه بندي موسسات از لحاظ نوع فعاليت 19
رشته هاي حسابداري 21
حسابداري مالي 22
حسابداري مديريت 22
حسابداري دولتي يا حسابداري موسسات غيرانتفاعي 23
حسابرسي 24
سيستم هاي حسابداري 24
حسابداري مالياتي 24
حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي 25
حرفه حسابداري در ايران 25
پرسش هاي فصل اول 27
فصل 2: معادله و مفاهيم عمومي حسابداري 29
معادله حسابداري 29
معرفي عناصر تشکيل دهنده معادله حسابداري 30
دارايي ها 30
بدهي ها 32
سرمايه 33
تأثير رويدادهاي مالي در معادله حسابداري 33
تهيه ترازنامه 38
معرفي درآمد و هزينه 39
درامد 39
هزينه 42
صورت سود و زيان 46
صورت حساب سرمايه 48
معرفي مفاهيم عمومي حسابداري 51
فرضيه هاي مبنا يا مفاهيم بنيادي حسابداري 52
فرض تفکيک شخصيت موسسه 53
فرض واحد اندازه گيري بر حسب پول 53
فرض تداوم فعاليت 53
فرض دوره مالي 54
فرض تعهدي 54
اصول عمومي حسابداري 55
اصل بهاي تمام شده 56
اصل تحقق درآمد 57
اصل تطبيق هزينه ها با درآمدها 57
اصل افشاء 57
قيود يا ميثاق هاي تعديل کننده 58
استاندارها يا رويه هاي حسابداري 58
پرسش ها و تمرين هاي فصل دوم 60
فصل 3: فرآيند ثبت در حسابداري 73
حساب پرونده اطلاعات مالي 73
مفهوم بدهکار و بستانکار 74
نحوه ثبت رويدادها در حساب T شکل 76
مانده گيري حساب ها 81
تراز آزمايشي 82
کاربردها و محدوديت هاي تراز آزمايشي 84
پرسش ها و تمرين هاي فصل سوم 87
فصل 4: دفاتر روزنامه و کل 95
لزوم نگهداري دفتري جهت ثبت وقايع مالي روزانه 95
نحوه ثبت رويدادها در دفتر روزنامه 96
دفتر کل 100
نحوه انتقال رويداد مالي از دفتر رونامه به دفتر کل 102
دفتر روزنامه و کل مشترک 105
مهمترين نکاتي که در تحرير دفاتر روزنامه و کل بايد رعايت شود 105
ثبت يک مثال نمونه در دفاتر روزنامه و کل 107
تهيه تراز آزمايشي مثال نمونه 115
پرسش ها و تمرين هاي فصل چهارم 117
فصل 5: سند حسابداري و حساب هاي معين 127
حساب هاي معين 127
معرفي سند حسابداري 129
نحوه تنظيم سند حسابداري 130
ثبت يک رويداد در سند حسابداري و دفاتر روزنامه و کل و معين 132
موازنه حساب هاي معين با کل 136
دفتر روزنامه سه ستوني 136
پرسش ها و تمرين هاي فصل پنجم 146
فصل 6: طبقه بندي و شماره گذاري حساب ها و اصلاح اشتباهات 153
طبقه بندي اقلام ترازنامه 153
طبقه بندي دارايي ها 154
طبقه بندي بدهي ها 156
ارزش ويژه يا حقوق صاحبان موسسه 157
طبقه بندي اقلام سود و زيان 158
طبقه بندي درآمدها 159
طبقه بندي هزينه ها 159
شماره گذاري(کدگذاري) حساب ها 160
اصلاح اشتباهات 163
پرسش ها و تمرين هاي فصل ششم 166
فصل 7: تکميل عمليات حسابداري در موسسات خدماتي 171
مراحل مختلف چرخه حسابداري 171
مراحل 1 الي 6: ثبت عمليات در دفاتر مالي 174
مرحله 7: تهيه تراز آزمايشي 177
مرحله 8: تهيه کاربرگ و تعديل حساب ها 178
لزوم تعديل حساب ها 178
تعديل جساب هاي پيش پرداخت 179
تعديل موجودي ملزومات مصرفي 180
تعديل پيش دريافت ها 181
تعديل بابت هزينه هاي معوق 182
نحوه تکميل کاربرگ 183
مرحله 9: ثبت تعديلات و نقل به حساب هاي کل و معين 190
مرحله 10: تهيه صورت سودو زيان 192
مرحله 11: بستن حساب هاي موقت 193
مرحله 12: تهيه صورت حساب هاي سرمايه و ترازنامه 198
مرحله 13: تهيه تراز آزمايشي اختتامي 199
مرحله 14: بستن حساب هاي دائمي 200
پرسش ها و تمرين هاي فصل هفتم 202
فصل 8: حسابداري فعاليت هاي بازرگاني- سيستم ثبت ادواري 213
تفاوت موسسات بازرگاني با موسسات خدماتي 213
سيستم هاي ثبت موجودي کالا در موسسات بازرگاني 214
سيستم ثبت دائمي موجودي کالا 215
سيستم ثبت ادواري موجودي کالا 216
نحوه نگهداري حساب هاي خريد و فروش کالا در سيستم ثبت ادواري موجودي ها 217
خريد کالا 217
انواع تخفيفات خريد 217
برگشت از خريد 221
هزينه حمل کالا به داخل موسسه 222
فروش کالا 223
انواع تخفيفات فروش 223
برگشت از فروش 226
صورت سودو زيان موسسات بازرگاني 227
ترازنامه موسسات بازرگاني 234
پرسش ها و تمرين هاي فصل هشتم 235
فصل 9: تکميل عمليات حسابداري در موسسات بازرگاني-سيستم ثبت ادواري 243
مراحل مختلف چرخه حسابداري 243
انجام مراحل حسابداري در سيستم ثبت ادواري موجودي ها 246
مرحله 1 الي 6: ثبت رويدادها در دفاتر مالي 246
مرحله 7: تهيه تراز آزمايشي 251
مرحله 8ک تهيه کاربرگ و تعديل حساب ها(سيستم ثبت ادواري) 253
مرحله 9: ثبت تعديلات و انتقال به حساب هاي کل و معين(ثبت ادواري) 259
مرحله 10: تهيه صورت سود و زيان 260
مرحله 11: بستن حساب هاي موقت(سيستم ثبت ادواري موجودي ها) 262
مرحله 12: تهيه صورت حساب هاي سرمايه و ترازنامه 264
مرحله 13: تهيه تراز آزمايشي اختتامي 266
مرحله 14: بستن حساب هاي دائمي 267
پرسش ها و تمرين هاي فصل نهم 270
فصل 10: حسابداري فعاليت هاي بازرگاني-سيستم ثبت دائمي 283
نحوه نگهداري حساب هاي خريد و فروش کالا در سيستم ثبت دائمي موجودي ها 283
خريد کالا 283
انواع تخفيفات خريد 285
برگشت از خريد 288
هزينه حمل کالا به داخل موسسه 289
فروش کالا 289
انواع تخفيفات فروش 290
برگشت از فروش 294
صورت سود و زيان در سيستم ثبت دائمي 295
ترازنامه موسسات بازرگاني در سيستم ثبت دائمي 298
پرسش ها و تمرين هاي فصل دهم 299
فصل 11: تکميل عمليات حسابداري در موسسات بازرگاني-سيستم ثبت دائمي 307
انجام مراحل حسابداري در سيستم ثبت دائمي موجودي ها 310
مرحله 1 الي 6: ثبت رويدادها در دفاتر مالي 310
مرحله 7: تهيه تراز آزمايشي 314
مرحله 8: تهيه کاربرگ و تعديل حساب ها(سيستم ثبت دائمي) 315
مرحله 9: ثبت تعديلات و انتقال به حساب ها(ثبت دائمي) 318
مرحله 10: تهيه صورت سودو زيان 319
مرحله 11: بستن حساب هاي موقت(سيستم ثبت دائمي) 320
مرحله 12: تهيه صورت حساب سرمايه و ترازنامه 322
مرحله 13: تهيه تراز آزمايشي اختتامي 322
مرحله 14: بستن حساب هاي دائمي 323
پرسش ها و تمرين هاي فصل يازدهم 324
ضميمه 333
واژه نامه 343
منابع 349


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com