امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (2) مراجع فارسی (9) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1: کليات -
تاريخچه توسعه تحقيق در عمليات -
ماهيت و مشخصه تحقيق در عمليات -
تعريف تحقيق در عمليات -
اجزاي رويکرد تحقيق در عمليات -
فصل 2: مدل سازي -
تعريف مدل -
ساختار مدل هاي برنامه ريزي رياضي -
متغيرهاي تصميم گيري و پارامترها -
محدوديت ها -
تابع هدف -
مثال هايي از کاربرد برنامه ريزي خطي -
مدل عمومي برنامه ريزي خطي -
مفروضات برنامه ريزي خطي -
تمرين هاي تشريحي -
تمرين هاي تستي -
فصل 3: حل مسائل برنامه ريزي خطي -
حل مسائل به روش ترسيمي -
حالت هاي مختلف منطقه اي موحه -
حل مسائل به روش ماتريسي -
حل مسائل به روش سيمپلکس -
شرح روش سيمپلکس معمولي -
دستورالعمل سيمپلکس معمولي براي حالت بيشينه سازي -
دستورالعمل سيمپلکس براي حالت کمينه سازي -
حالات مختلف جواب در روش سيمپلکس -
حل مسائل به روش سيمپلکس M -
دستورالعمل حل مسئله به روش M -
حل مسائل به روش دو مرحله اي -
دستور العمل حل مسئله به روش دومرحله اي -
مفاهيم جدول سيمپلکس -
حل مسائل به روش سيمپلکس ثانويه -
دستورالعمل روش حل مسائل به روش سيمپلکس ثانويه -
روابط مسائل اوليه و ثانويه -
تمرين هاي تشريحي -
تمرين هاي مسائل روش ترسيمي -
تمرين هاي مسائل روش ماتريسي -
تمرين هاي مسائل روش سيمپلکس معمولي -
تمرين هاي مسائل روش سيمپلکس M -
تمرين هاي مسائل روش دومرحله اي -
تمرين هاي مسائل روش ثانويه -
تمرين هاي تستي -
مفاهيم و روش ترسيمي -
تمرين هاي تستي روش ماتريسي و سيمپلکس معمولي -
تمرين هاي تستي روش سيمپلکس M و دومرحله اي -
تمرين هاي تستي روش سيمپلکس ثانويه -
فصل 4: تجزيه و تحليل مسائل برنامه ريزي خطي -
تغيير در ضرايب تابع هدف مسائل -
تغيير در ميزان منابع مسائل(اعداد سمت راست محدوديت ها) -
تغيير در محدوديت هاي مسئله -
اضافه شدن محدوديت ها -
حذف يک محدوديت -
حذف يا اضافه شدن يک متغير -
اضافه شدن يک متغير -
حذف يک متغير -
تغيير در ضرايب محدوديت ها -
تجزيه و تحليل مسائل داراي جواب تباهيده -
برنامه ريزي پارامتري -
تمرين هاي تشريحي تحليل حساسيت مسائل برنامه ريزي خطي -
تمرين هاي تستي تحليل حساسيت مسائل برنامه ريزي خطي -
فصل 5: مسائل حمل و نقل -
مسائل حمل و نقل -
ارتباط بين روش سيمپلکس، ماتريسي و حمل و نقل -
روش هاي پيدا کردن يک جواب موجه ابتدايي -
روش گوشه شمال غربي -
روش حداقل هزينه روي سطر -
روش حداقل هزينه روي ماتريس -
روش فوگل -
روش راسل -
بهينگي جدول حمل و نقل -
بهينه يابي جواب مسئله حمل و نقل به روش پله اي -
بهينه يابي جواب مسئله حمل و نقل به روش مضارب -
تحليل حساسيت در مسائل حمل و نقل -
تغيير در ضرايب متغيرهاي غيرپايه اي تابع هدف -
تغيير در ضرايب متغيرهاي پايه اي تابع هدف -
تغيير در ميران عرضه و تقاضاي مرتبط با متغيرهاي پايه -
تغيير در ميزان عرضه و تقاضاي مرتبط با متغيرهاي غيرپايه -
حالات خاص در مسائل حمل و نقل -
دستورالعمل روش مجارستاني براي حل مسائل تخصيص -
تمرين هاي تشريحي -
تمرين هاي تستي مسائل حمل و نقل -
تمرين هاي تستي مسائل تخصيص -
فصل 6: روش هاي کارا در حل مسائل برنامه ريزي خطي -
روش سيمپلکس اصلاح شده -
روش سيمپلکس اصلاح شده شکل يک -
روش سيمپلکس اصلاح شده شکل دو -
روش سيمپلکس ضربدري -
روش محدوديت مصنوعي بر مبناي سيمپلکس ثانويه -
دستورالعمل روش محدوديت مصنوعي -
تمرين هاي تشريحي -
فصل 7: معرفي نرم افزارهاي کاربردي تحقيق در عمليات -
معرفي نرم افزار WinQSB -
معرفي نرم افزار LINGO -
معرفي نرم افزار LINDO -
معرفي نرم افزار QM -
ضمائم -
منابع -


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com