امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (38) مراجع فارسی (4) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1 : مقدمه 1
فصل 2 : الگوهاي سري زماني 7
فرايند خود توضيح مرتبه اول 10
الگوي گام تصادفي 14
فرايند خود توضيح مرتبه دوم و بيشتر 17
فرايند ميانگين متحرک 20
فرايند خود توضيح ميانگين متحرک 21
فرايند خود توضيح جمعي ميانگين متحرک 22
فرايند خود توضيح برداري 23
فصل سوم : آزمون پايائي 25
آزمون پايائي بر اساس همبستگي نگار 30
آزمون ريشه واحد براي پايائي 33
آزمون ديکي - فولر 34
آزمون ديکي - فولر تعميم يافته 40
آزمون فيليپس و پرون 50
فصل 4 : آزمون ريشه واحد و شکست ساختاري 51
تغيير در عرض از مبداء تابع روند 53
تغيير در شيب تابع روند 59
تغيير در عرض از مبداء و شيب تابع روند 64
فصل 5 : همجمعي 73
مفهوم اقتصادي و تعريف همجمعي 76
آزمون انگل - گرينجر 81
آزمون دوربين - واتسون رگرسيون همجمعي 87
فصل 6 : الگوهاي پويا و الگوي تصحيح خطا 91
الگوهاي پويا 92
الگوي تصحيح خطا 100
فصل 7 : همجمعي و الگوهاي چند معادله اي 103
الگوي معادلات همزمان 106
الگوي خود توضيح برداري 108
الگوي تصحيح خطاي برداري 117
الگوي خود توضيح برداري و همجمعي 121
آزمون مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگو 129
تعيين تعداد وقفه هاي بهينه و شکل الگوي تصحيح خطاي برداري 130
تعيين رتبه ماتريس II 136
تشخيص وجود روند در آمار 141
اعمال قيدهاي خطي بر روابط همجمعي 146
پيوست ها 153
داده هاي اماري 154
نتايج کامپيوتري 160
جدولهاي اماري 168
واژه نامه 173
منابع 179


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com