امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1: مقدمه-نقش تئوري 9
اقتصاد خرد 11
نقش رياضي 13
فصل 2: نظريه رفتار مصرف کننده 15
مفاهيم اساسي-خصوصيت تابع مطلوبيت 18
منحني هاي بي تفاوتي 20
نرخ جانشيني کالاها 22
به حداکثر رسانيدن مطلوبيت 25
شرايط اوليه و ثانويه 26
انتخاب شاخص مطلوبيت 29
دو مورد خاص 30
توابع تقاضا-توابع معمولي تقاضا 32
توابع تقاضاي جبراني 35
درآمد و فراغت 40
اثرات جانشيني و درآمدي 42
معادله اسلاتسکي 42
اثرات مستقيم 45
اثرات نقطه اي 48
جانشين ها و مکمل ها 50
بسط و تعميم به n متغير 51
خلاصه 54
تمرين 56
سيستم هزينه خطي 60
توابع جدايي پذير و جمع پذير مطلوبيت 61
توابع مطلوبيت همگن و متجانس 63
توابع مطلوبيت غيرمستقيم و دوگانگي در مصرف-توابع مطلوبيت غيرمستقيم 64
قضاياي دوگانگي 66
يک مثال 67
دوگانگي مطلوبيت هزينه 69
نظريه رجحان آشکار-اصل ضعيف رجحان آشکار 70
اصل قوي رجحان آشکار 71
اثر جانشيني 72
کالاهاي مرکب 74
مازاد مصرف کننده 75
مشکل انتخاب در شرايط وجود ريسک 80
اصول متعارف 81
مطلوبيت انتظاري 82
رفتار مصرف کننده تحت شرايط نامطمئن-نحوه برخورد با ريسک 86
ريسک و بيمه 89
خلاصه 91
تمرين 93
فصل 4: تئوري بنگاه اقتصادي 97
مفاهيم اساسي-تابع توليد 99
منحني هاي توليد 100
منحني هاي بي تفاوتي توليدکننده 104
شکل تابع توليد 107
کشش جانشيني 109
رفتار بهينه 110
به حداکثر رسانيدن محدوده ستاده 111
به حداقل رسانيدن محدوده هزينه 114
به حداکثر رسانيدن سود 117
تقاضاي براي نهادها-توابع تقاضا براي نهادها 119
کاربرد اصل لوشاتوليه 122
توابع هزينه-توابع هزينه در کوتاه مدت 124
توابع هزينه در بلندمدت 131
محصولات مشترک-مفاهيم اساسي 137
به حداکثر رسانيدن محدوده درآمد 140
به حداکثر رسانيدن سود 143
تعميم به m متغير-به حداکثر رسانيدن سود 145
اثرات جانشيني 148
خلاصه 149
تمرين 152
فصل 5: مباحثي چند در تئوري بنگاه اقتصادي 155
توابع توليد همگن-خصوصيات 156
فرضيه اولو و توزيع 158
توابع هزينه در بلندمدت 162
توابع توليد با کشش جانشيني ثابت 163
خصوصيات توابع مذکور 164
منحني هاي بي تفاوتي توليد 165
شرط تعادل 167
بسط يک تابع توليد يا کشش جانشيني ثابت 168
شرايط کان-تاکر-اختيار يک نهاده 169
قرارداد ناپيوسته کار 171
دو طرفه بودن در توليد 173
توليد تحت شرايط نااطميناني 175
توابع توليد خطي-مورد يک ستاده اي 178
مورد چند کالايي 182
برنامه ريزي خطي 183
مجموعه نقاط در دسترس 184
جوابهاي بهينه 187
دوگانگي 189
خلاصه 194
تمرين 195
فصل 6: تعادل بازار 199
فرضيات بازار رقابت کامل 200
توابع تقاضا-تقاضاي بازار 202
تقاضاي توليدکننده 204
توابع عرضه-دوره بسيار کوتاه مدت 205
کوتاه مدت 206
بلندمدت-پي آمدهاي خارجي اقتصادي و غيراقتصادي 209
تعادل در بازار کالا-تعادل در کوتاه مدت 212
تعادل در بلندمدت 214
شرايط هزينه هاي متفاوت و اجاره 218
کاربرد اثر ماليات 222
تعادل در بازار نهاده-توابع تقاضا 226
توابع عرضه 227
تعادل در بازار 228
موجوديت و منحصر به فرد بودن تعادل-وجود نقطه تعادل 229
منحصر بفرد بودن تعادل 231
ثبات تعادل 232
ثبات ايستا 233
ثبات پويا: تعديل وقفه دار 235
پايداري پويا: تعديل پيوسته 239
تعادل پايدار با تعديل وقفه دار 242
بازارهاي آتي 245
خريد و فروش به منظور خنثي کردن اثرات تغيير قيمت در آينده 246
فرض وجود ريسک 247
خلاصه 248
تمرين 250
فصل 7: انحصار خريد و رقابت انحصاري 255
انحصار نظريه اصلي 256
درآمد نهايي و متوسط 257
به حداکثر رسانيدن سود: تابع هزينه 260
به حداکثر رسانيدن سود تابع توليد 263
انحصار: تبعيض قيمت-تبعيض بازار 265
تبعيض کامل 268
انحصار: کاربردهاي آن 269
توليدکننده انحصاري با چند واحد توليدي-توليدکننده انحصاري با چند کالاي توليدي 270
ماليات و توليد انحصاري 272
توليدکننده انحصاري و به حداکثر رسانيدن درآمد 275
انحصار خريد 277
رقابت انحصاري 281
خلاصه 285
تمرين 287
فصل 8: انحصار دوجانبه فروش، انحصار چندجانبه فروش و انحصار مضاعف 291
انحصار دو جانبه و انحصار چندجانبه: محصول همگن 292
راه حل شبه رقابتي 293
راه حل تباني 295
راه حل کورنو 296
راه حل استاکلبرگ 301
انحصار دو جانبه و چندجانبه فروش: مورد کالاهاي غيرهمگن-تفاوت در محصول 305
راه حل سهم فروش در بازار 307
راه حل منحني شکسته تقاضا 308
انحصار دو جانبه و چند جانبه خريد 312
نظريه بازي ها 313
بازي هاي دونفر، با جمع صفر 314
استراتژي هاي مختلط 318
همساني برنامه ريزي خطي 321
بازي هاي وابسته به همکاري 324
راه حل چانه زني ناش 326
انحصار دو طرفه 327
راه حل مرجع 328
تباني و چانه زني 331
خلاصه 332
تمرين 334
فصل 9: تعادل در چند بازار 337
مبادله خالص-تعادل i امين مصرف کننده 339
تعادل بازار 343
تعادل در چند بازار 344
مبادله دو کالا-يک مثال حساب ديفرانسيل 346
جعبه اجورث 348
توليد و مبادله 351
تعادل i امين مصرف کنندگان 352
تعادل بنگاه h در صنعت j 354
تعادل بازار 356
قانون والرامي 357
تعادل چند بازار 358
پول و شمارشگر-شمارشگر 359
تعادل پولي 361
پول در تابع مطلوبيت 365
خلاصه 367
تمرين 368
فصل 10: مباحثي چند در تعادل چند بازار 371
وجود تعادل-راه حل هاي موجود براي سيستم هاي خاص 372
قضيه نقطه ثابت برآور 373
وجود توابع تقاضاي اضافي 376
وجود قيمت هاي تعادلي 383
اثبات هاي پيشرفته وجود 386
ثبات تعادل 387
ثبات ايستا 388
ثبات پويا 393
منحصر بفرد بودن تعادل 397
مدل داده ها-ستاده ها 399
تعيين ستاده 400
تجزيه پذيري 402
وجود-تعيين قيمت و درآمد 404
قضيه جانشيني 406
خلاصه 409
تمرين 410
فصل 11: اقتصاد و رفاه 413
بهينه پارتو 414
بهينه پارتو براي مصرف 415
بهينه پارتو براي توليد 418
بهينه پارتو در حالت عمومي 419
کارايي رقابت کامل 423
کارايي رقابت غيرکامل 425
رقابت ناقص در مصرف 426
رقابت غيرکامل در بازار کالا 427
رقابت ناقص در بازار عوامل-کارايي انحصار دو جانبه 429
پي آمدهاي خارجي درمصرف و توليد-توابع مطلوبيت وابسته به يکديگر 430
کالاهاي عمومي 433
تعادل ليندال 436
پي آمدهاي خارجي اقتصادي و غيراقتصادي 438
ماليات ها و سوبسيدها 442
پي آمدهاي خارجي در توليد 443
انحصار 444
توابع رفاه اجتماعي-تعيين يک بهينه رفاه 447
رجحان و بي تفاوتي اجتماعي 449
قضيه عدم امکان آرو 452
دسته بندي کامل-واکنش در مقابل رجحان هاي فردي-غيرتحميلي بودن-غير ديکتاتوري بودن 453
مستقل بودن حالات نامربوط ديگر 454
توزيع درآمد و برابري 455
نظريه بهينه دوم 457
خلاصه 460
تمرين 462
فصل 12: بهينه کردن در طول زمان 467
مفاهيم اساسي-بازار اوراق قرضه 468
نرخ هاي بازده بازار 469
نرخ تنزيل و ارزش هاي فعلي 471
مصرف در چند دوره 472
توابع مطلوبيت چند دوره اي 473
محدوديت بودجه 474
برنامه مصرف 477
اثرات جانشيني و درآمدي 480
نظريه سرمايه گذاري بنگاه 483
تابع توليد چند زمانه-تابع فرصت هاي سرمايه گذاري 484
برنامه سرمايه گذاري 486
يک مقطع نهاده-يک مقطع ستاده 488
تعيين نرخ بهره 491
نظريه سرمايه گذاري و نقش زمان 492
تنزيل و ترکيب پيوسته 493
ارزش هاي مقطعي و جرياني 494
عامل توليد مقطعي با توليد مقطعي 496
عامل توليد پيوسته با توليد مقطعي-عامل توليد مقطعي با توليد پيوسته 498
استهلاک و جايگزين کردن تجهيزات با دوام 499
فرضيات-تابع شبه-اجاره 500
استهلاک يک ماشين 501
جايگزيني براي زنجيره اي از ماشين ها 502
منابع تمام شدني 504
سرمايه انساني 505
سرمايه گذاري در آموزش 506
سرمايه گذاري در تعليمات حرفه اي 507
دوران عوايد سرمايه گذاري 508
خلاصه 511
تمرين 514
ضميمه-بازنگري رياضي-معادلات عهمزمان، ماتريس ها و دترمينان ها 519
توالع، حدود و پيوستگي 527
مشتق هاي توابع يک متغيره 532
روش هاي ديفرانسيل گيري-مشتق جزئي از توابع با چند متغير 534
ديفرانسيل کامل 535
پوش ها-قضيه تابع ضمني و ژاکوبين ها 539
کمينه و بيشينه-کمينه و بيشينه غيرمقيد بدون محدوديت 543
نقاط بيشينه و کمينه با برابري محدوديت ها 549
بهينه يابي با محدويدت و شبه مقعر بودن 555
بهينه و کمينه يابي با محدوديت هاي متکي بر نابرابري 556
انتگرال ها 559
معادلات تفاضلي 561
خصوصيت جواب 562
معادلات همگن 563
معادلات غيرهمگن 564
معادلات ديفرانسيل 565
تمرين 567
حل تمرين ها 571
واژه نامه انگليسي به فارسي 661
پايان 665


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com