امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (83) مراجع فارسی (32) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش اول: تئوري هاي کلاسيک سازمان 3
آدام اسميت و تقسيم کار(تخصص گرايي) 6
چارلز بابيج و صرفه جويي هاي تخصص گرايي 9
هنري فايول و اصول علم اداره 14
امرسون و 12 اصل کارايي 20
تيلور و مديريت علمي 24
هنري گانت و مديريت علمي انساني شده 30
ماکس وبر و بوروکراسي 35
گيلبرت ها و حرکت سنجي 40
گيوليک و ارويک و POSDCORB 47
بخش دوم: مکتب رفتار سازماني يا روابط انساني(نئوکلاسيک ها) 55
فصل 1: تئوري هاي شخصيت 56
فرويد و ساختار شخصيت انسان 58
کرت لوين و نظريه ميداني شخصيت و مدل تغيير 62
هنري ماري و تئوري شخصيت انساني و انواع نيازها 68
آلپورت و تئوري خصيصه 75
اريکسون و مراحل رشد شخصيت 79
آرجريس و تئوري رشديافتگي و رشدنيافتگي 85
فصل 2: تئوري هاي يادگيري 90
پاولف و شرطي سازي کلاسيک 92
ثوراندايک و قوانين تأثير، آمادگي و تمرين 95
اسکينر و تئوري تقويت 99
باندورا و يادگيري مشاهده اي 103
فصل 3: تئوري هاي انگيزش 107
التون مايو و مطالعات هاثورن 109
مک گريگور و جنبه انساني سازمان 115
مازلو و سلسلسه مراتب نيازها 119
مک کللند و تئوري انگيزه کاميابي 124
آلدرفر و تئوري ERG 128
فستينگر و تئوري ناهمسازي شناختي 132
فردريک هرزبرگ و تئوري انگيزش-بهداشت 136
پورتر و لاولر و تئوري انتظار و سيستم پرداخت 141
لاک و لاتام و تئوري هدف گذاري انگيزش 148
فصل 4: تئوري هاي رهبري-قسمت اول: رهيافت رفتاري 153
ليکرت و سيستم هاي مديريت 154
استاگديل و تحقيقات رهبري دانشگاه اوهايو 160
تانينبام و اشميت و پيوستار رهبري 164
بليک و موتان و شبکه مديريت 170
آداير و رهبري عملگرا 177
قسمت دوم: رهيافت اقتضايي 181
ماري پارکر فالت و تأکيد بر مشارکت گروهي و هماهنگي 183
فيدلر، تئوري اقتضايي رهبري و تئوري منبع شناختي 188
وروم، يتون، جاگو و سبک هاي تصميم گيري رهبر 194
ايوانز، هاوس، ميچل و تئوري رهبري مسير-هدف 199
هرسي و بلانچارد و مدل چرخه عمر رهبري موقعيتي 205
وارن بنيس و رهبري در مقابل مديريت 211
باس و رهبري تبادلي و تحولي 216
گراين و دانسرو و تئوري مبادله رهبر-عضو 221
فصل 5: ساير روانشناسان سازماني 224
هانس سليه و سندروم سازگاري عمومي 225
اريک برن و تجريه و تحليل تعاملي 229
بکهارد و بهبود سازمان 234
سولومون اش و آزمايشات مربوط به دنباله روي 239
کارل ويک و نظريه حسگري سازماني 242
هاکمن و اولدهام و تئوري ويژگي هاي شغل 249
گولمن و هوش احساسي 254
بخش سوم: نظريات راجع به سيستم 259
بارنارد و نخستين ديدگاه سيستمي 262
نوربرت وينر و سايبرنتيک 267
برتالانفي و تئوري عمومي سيستم ها 271
کتز و کان و پنج خرده سيستم مرتبط با سازمان 277
بولدينگ و سلسله مراتب سيستم ها براساس پيچيدگي 283
استفورد بير و نوع شناسي سيستم ها 287
بخش چهارم: جامعه شناسي سازمان 293
فصل 1: منتقدان بوروکراسي 294
کارل مارکس و تئوري از خودبيگانگي 295
ميشلز و قانون آهنين اليگارشي 301
مرتون و نارسايي هاي بوروکراسي 304
سلزنيک و نظريه نهادي 308
گولدنر و جلوه هاي مختلف بوروکراسي 314
فصل 2: تکنولوژي در سازمان 317
جون وودوارد و اثر تکنولوژي بر ساختار 318
تامپسون و انواع تکنولوژي دروني سازمان 324
چارلز پرو و طبقه بندي تکنولوژي ها 329
فصل 3: ساير جامعه شناسان سازماني-مورنو و سوسيومتري 333
تالکوت پارسونز و مدل AGIL(س ه ي م) 335
هومانز و گروه انساني 342
بلاو و اسکات و نوع شناسي سازمان ها 345
بارل و مورگان و پارادايم هاي جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان 351
دي مجيو و پاول و تئوري هاي نهادي 356
بخش پنجم: محيط سازماني 363
برنز و استاکر و نظام هاي مکانيکي و ارگانيکي 364
لارنس و لورش و سازمان و محيط 369
امري و تريست و نوع شناسي محيط هاي سازماني 375
هنن، فريمن و آلادريج و الگوي بوم شناسي سازمان ها 382
فقر و سالانسيک و تئوري وابستگي منابع 387
بخش ششم: قدرت و سياست در سازمان 395
فرنچ و راون و نوع شناسي قدرت 397
اتزيوني و انواع قدرت و انواع وابستگي 401
ميلگرام و آزمايشات قدرت، اختيار رسمي و اطاعت 407
چايلد و مدل گزينش استراتژيک 412
بخش هفتم: فرهنگ سازماني 417
هافستد و مطالعات فرافرهنگي 419
شاين، فرهنگ سازماني و مفروضات مديريت درباره انسان 424
چارلز هندي و انواع فرهنگ هاي سازمان، سازمان شبدري و مديريت تضاد 430
ديل و کندي و فرهنگ هاي سازماني 438
بخش هشتم: استراتژي در سازمان 445
آنسف و فرآيند تصميم گيري راهبردي 446
چندلر و رابطه بين ساختار و راهبرد 451
مايلز و اسنو و انواع چهارگانه سازمان هاي استراتژيک 456
پورتر و نيروها و استراتژي ها 461
بخش نهم: تئوري هاي تصميم گيري 469
ازبرن و طوفان مغزي 470
سايمون و مدل تصميم گيري رضايت بخش 473
ليندبلوم و مدل تصميم گيري جزيي-تدريجي 478
جنيس و گروه انديشي 482
سيرت و مارچ و الگوي ائتلاف در تصميم گيري 488
کوهن و اولسن و مدل سطل آشغال در تصميم گيري 493
دلبک و وان دون و تکنيک گروه اسمي 497
بخش دهم: نظريات راجع به کيفيت 501
دمينگ و کنترل کيفيت فراگير 503
جوران و کنترل کيفيت 510
بخش يازدهم: ساير نظريه پردازان و مشاهير مديريت 515
دراکر و مديريت بر مبناي هدف 516
پارکينسون و قوانين وي 522
شوماخر و کوچک زيباست 527
راسل ايکاف و انواع برنامه ريزي 534
گراينر و مراحل رشد سازمان ها 542
ويليام اوچي و تئوري Z 546
کوئين و مدل ارزش هاي رقابتي اثربخشي 551
مينتزبرگ و نقش هاي دهگانه مديران 555
پيترز و واترمن و در جستجوي تعالي 562
پيتر سنگه و سازمان يادگيرنده 567
همر و چمپي و مهندسي مجدد 571
منابع 579
اسامي دانشگاه ها 592
پايان 593


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com