امروز، 31 May 2016 - ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (2) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
سخني با خواننده 1
مقدمه مولف 1
بخش1: اداره امور دفتري(روش هاي گردش مکاتبات در سازمان هاي دولتي) 1
مقدمه 1
کلياتي درباره سازمان(تعريف، اجزاء ، وظايف) 2
بخش2: هدف و وظايف اداره امور دفتري 5
مقدمه 5
مفهوم ارتباط 5
نحوه برقراري ارتباطات سازماني 6
تعاريف امور دفتري 8
شرح عمليات دريافت در اداره امور دفتري 9
شرح عمليات ثبت در اداره امور دفتري 11
شرح عمليات توزيع در اداره امور دفتري 17
اهميت و هدف امور دفتري در سازمان 22
نقش و تأثير امور دفتري در بهبود امور سازمان 23
بخش3: انواع روش هاي اداره امور دفتري در سازمان ها 25
روش متمرکز انجام امور دفتري 25
روش غيرمتمرکز انجام امور دفتري 27
روش نيمه متمرکز انجام امور دفتري 30
بخش4: واحد مسئول اداره امور دفتري در سازمان ها 33
وظايف و تعاريف دبيرخانه 33
خلاصه وظايف دبيرخانه 34
سابقه تاريخي دبيرخانه در سازمانها 35
سطح سازماني و تشکيلات دبيرخانه در سازمان ها 35
تعداد مشاغل واحد دبيرخانه 36
نتيجه بررسي و تحقيق و کارسنجي 36
تنوع مشاغل و کارکنان واحد دبيرخانه 37
ويژگي ها و خصوصيات کارکنان واحد دبيرخانه 38
موقعيت و محل دبيرخانه در سازمان 39
بخش5: وسايل و ابزارهاي مورد استفاده واحد دبيرخانه 41
انواع مهرها 42
فرم هاي اداره امور دفتري و (دفاتر دبيرخانه) 46
انواع قفسه ها 47
انواع ابزارهاي ماشيني 48
کارت ها و برگه ها 52
بخش6: دفاتر دبيرخانه(فرم ها) 63
دفتر انديکاتور 64
دفتر اندکس 82
دفتر رپرتوار(راهنما) در روش متمرکز 98
رفتر رديابي 101
رفتر رپرتوار(راهنما) در روش نيمه متمرکز 105
دفتر ارسال نامه ها 107
دفتر کارتابل 111
بخش7: نامه هاي اداري در بحث اداره امور دفتري و گردش مکاتبات 113
نامه هاي وارده 114
نامه هاي صادره 114
بخش8: کدگذاري در بحث اداره امور دفتري 119
بخش9: شرح عمليات روش هاي سه گانه اداره امور دفتري 125
شرح عمليات روش اداره امور دفتري به صورت متمرکز 125
شرح عمليات روش اداره امور دفتري به صورت نيمه متمرکز 131
شرح عمليات روش اداره امور دفتري به صورت غيرمتمرکز 134
بخش10: تمرين ها و کار عملي 135
بخش11: مراحل مقدماتي اجراي طرح دبيرخانه 145
بخش12: منابع 147


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2016   Irannetbook.Com