امروز، 30 May 2016 - ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (28) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 11
فصل1: کليات 13
مقدمه 13
سير و سفر 14
اردوها 18
ارزش اردو 25
مهم ترين ويژگي هاي اردو 25
آثار و دستاوردهاي اردو 28
اهداف اردو 29
انواع اردو 31
انواع اردوگاه 36
ويژگي هاي اردوگاه مناسب 37
فصل2: چادر و چادرزني 39
مقدمه 39
مزايا و لزوم استفاده از سيستم جوخه در کارهاي اردويي 40
اهداف تربيتي در چادرزني به روش جوخه اي 42
مشخصات انواع چادر 43
ليست وسايل مورد نياز جهت زندگي در چادر 46
شرايط مکان برپايي چادر 48
ايمني و نگه داري چادر 49
فصل3: اقدامات لازم براي برگزاري اردو(مرحله اول: قبل از تشکيل اردو) 51
مقدمه 51
برنامه ريزي مقدماتي 52
تعيين مربيان، سرپرستان و عوامل اجرايي 53
نحوه سازماندهي اردوها 57
مقررات ايمني برنامه هاي اردو 58
توصيه هاي قبل از سفر و اردو 60
آداب معنوي 61
فوايد سفر و اردو 61
انتخاب محل اردو 62
تنظيم بودجه 63
انتخاب شرکت کنندگان 64
حفاظت و حراست 66
شرح وظايف مسئولين اردو 67
فصل4: وظايف معاونت تربيت بدني و تفريحات سالم در اردوي ورزشي 75
مرحله اول: قبل از برگزاري مسابقات 75
برنامه ريزي 76
سازماندهي 77
سازماندهي مسابقات ورزشي در سطح درون استاني 78
نمودار تشکيلاتي برگزاري مسابقات در سطح درون استاني 78
سازماندهي مسابقات ورزشي در سطح قهرماني کشور و بين المللي 82
نمودار تشکيلاتي برگزاري مسابقات در سطح قهرماني کشور 82
وظايف بخش امور مالي 83
وظايف بخش نظارت و ارزيابي 84
وظايف بخش حراست و انتظامات 84
وظايف معاون فني 85
وظايف کمتيه ناظرين فني 85
وظايف کميته داوران 86
وظايف کميته انضباطي 86
وظايف معاون اجرايي 87
وظايف کميته تدارکات و کارپردازي 87
وظايف کميته پذيرش 88
وظايف کميته تغذيه 89
وظايف کميته پزشکي 89
وظايف کميته بهداشت 90
وظايف کميته ترابري 90
وظايف کميته تجهيز سالن هاي ورزشي 91
وظايف معاون فرهنگي 92
وظايف کميته روابط عمومي 92
وظايف کميته استقبال و تشريفات 94
وظايف کميته افتتاحيه 95
وظايف کميته اختتاميه 96
وظايف کميته نمايشگاه ها 97
وظايف کميته فوق برنامه و امور اجتماعي 97
وظايف کميته بولتن و نشريات 98
وظايف کميته مترجمين و راهنماها 99
وظايف کميته تبليغات و انتشارات 100
هماهنگي 101
مرحله دوم: اقدامات در هنگام اجراي مسابقات 101
مرحله سوم: اقدامات پس از انجام مسابقات 102
فصل5: اقدامات لازم براي برگزاري اردو(مرحله دوم: اقدامات در حين اردو) 103
مقدمه 103
وظايف سرپرست اردو 105
وظايف معاون اجرايي اردو 106
توصيه هاي فرهنگي و تبليغاتي 107
توصيه هاي حفاظتي و امنيتي 109
توصيه هاي بهداشتي 110
توصيه هاي اخلاقي و رفتاري 110
آداب ارتباط 111
آداب حضور در جلسه 112
آداب غذاخوردن و بيدار شدن 114
آداب نماز 114
آداب کلي 115
فصل6: اقدامات لازم براي برگزاري اردو(مرحله سوم: اقدامات پس از اردو) 119
مقدمه 119
توصيه هاي بعد از سفر و اردو 120
حفظ محيط زيست 120
هديه و سوغات 121
تداوم و استمرار در دوستي ها 121
تداوم ارتباط با خانواده 122
فصل7: برنامه هاي اردو 123
مراسم افتتاحيه 125
اجراي مراسم نماز و نيايش 131
طرح حاملان قرآن 132
مراسم صبحگاه 133
طرح مناظره 133
جلسات انديشه و نظر 134
هجوم اخلاقي 135
جشن عصرانه 136
تبليغات اردويي 137
ختم صلوات 138
فصل8: سرگرمي ها در اردو 139
مسابقات علمي 139
ويژگي هاي مسابقات 140
انواع مسابقات 140
مسابقات علمي 143
مسابقات گفتاري 144
مسابقات ورزشي 145
بازي ها 146
ويژگي هاي بازي 146
فوايد بازي 146
نمونه هايي از بازي ها 147
اشعار 148
فصل9: چرا اردوهاي ورزشي 149
مقدمه 149
زندگي بي تحرک 152
اهميت ورزش و فعاليت بدني 153
پندارهاي غلط در مورد فعاليت بدني 155
اثرات فعاليت بدني منظم 157
زنان و فعاليت بدني 158
سياست هاي مرتبط با فعاليت بدني 160
ورزش و طبيعت 165
ورزش و جامعه 168
ورزش و جامعه پذيري 168
ورزش و حکومت 170
فصل10: اهداف برگزاري اردوي ورزشي 171
انضباط 171
خويشتن داري 172
پاي بندي به يادگيري مهارت هاي ورزشي 172
احساس مسئوليت فردي 173
توجه به ديگران 173
رفتار تماشاگر 173
بازي جوانمردانه 174
دوستي 174
از بين بردن و نبود تبعيض نژادي 174
صلح 175
آموختن رقابت سازنده 175
احترام به قوانين و مقررات 175
تحکيم روابط انساني 176
انگيزش 177
اعتماد به نفس 177
کنترل اضطراب 178
توجه 179
هماهنگي 179
شناسايي ناهنجاري هاي جسماني شرکت کنندگان 179
معرفي شخصيت هاي ورزشي 179
خصلت هاي پهلواني 180
فصل11: حقوق ورزشي حاکم بر اردوهاي ورزشي 181
احراز سلامتي اولين وظيفه مراقبتي 181
آموزش متناسب 182
بازديد و بررسي 183
سازماندهي و تجانس در فعاليت هاي ورزشي 183
شناخت توانايي ها و اجازه رقابت هاي متعادل 183
نظارت بر فعاليت هاي ورزشي 184
توجه به شرايط جوي 184
کمک به ورزشکار مصدوم 184
فصل12: ارزيابي اردو 185
نيازسنجي در اردو 186
مفهوم نياز و نيازسنجي 186
نياز به عنوان خواست يا ترجيح 186
نياز به عنوان نوعي عيب يا نقصان 186
نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب 187
ضرورت ها و دلايل نيازسنجي در اردو 187
فراهم سازي اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزي اردو 187
مسئوليت پاسخ گويي موسسات و نهادهاي برگزارکننده اردو 187
هماهنگي و همسويي با تغييرات 187
تحقق امر مشارکت در برنامه ريزي 187
شناسايي ضعف ها، مشکلات و مسايل 188
انتخاب تجارب و فعاليت هاي تربيتي اردو 189
پيگيري پس از اردو 190
نمونه اي از پرسشنامه ارزيابي 191
منابع 197
پيوست ها 199
فرم رضايت نامه 199
فرم ابلاغ ويژه سرپرست 201
فرم ابلاغ ويژه مربي 202
فرم ابلاغ ويژه عوامل خدماتي 203
نمودار پيشنهادي 15 تا 42 نفر شرکت کننده در اردو 204
نمودار پيشنهادي 42 تا 105 نفر شرکت کننده در اردو 204
نمودار پيشنهادي 105 تا 252 نفر شرکت کننده در اردو 205
نمودار پيشنهادي 252 تا 315 نفر شرکت کننده در اردو 205
نمونه چارت سازماني اردوهاي چند روزه کشوري 206
جدول سازماندهي و تشکيلات اردوهاي يک روزه 207
جدول سازماندهي و تشکيلات اردوهاي چندروزه 208


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2016   Irannetbook.Com