امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (16) مراجع فارسی (15) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 9
فصل1: مفاهيم و تعاريف و راهنمايي تعليماتي -
تعاريف نظارت و راهنمايي تعليماتي 15
هدف هاي نظارت و راهنمايي تعليماتي 18
تاريخچه نظارت و راهنمايي تعليماتي در ايران 19
تاريخچه نظارت و راهنمايي تعليماتي در جهان 20
نظارت و راهنمايي تعليماتي به مثابه بازرس 20
نظارت و راهنمايي علمي 20
نظارت و راهنمايي به مثابه مشاوره و همياري 20
نظارت و راهنمايي به مثابه رشد و توسعه برنامه تحصيلي 21
نظارت و راهنمايي کلينيکي 23
نظارت و راهنمايي به مثابه مديريت 23
نظارت و راهنمايي به مثابه مديريت آموزشي 23
نظارت و راهنمايي به مثابه رهبري آموزشي 24
حيطه نظارت و راهنمايي تعليماتي 26
وظايف اداري 26
وطايف برنامه درسي 26
وظايف برنامه آموزشي 27
ناظران چه کساني هستند 28
راهنماهاي تعليماتي 28
مديران 29
معلمان 31
دانش آموزان 32
ناظران محلي 33
فصل2: نظارت و راهنمايي تلعيماتي -
ضرورت نظارت و راهنمايي 37
نقش هاي راهنماهاي تعليماتي 38
نقش هاي حمايتي 38
نقش هاي مديريتي 39
وظايف نظارت و راهنمايي تعليماتي 42
کمک به معلمان در برنامه ريزي جهت آموزش 43
کمک به معلمان در ارائه تدريس 46
کمک به معلمان در مديريت کلاس 48
ويژگي ها و توانايي هاي ناظران و راهنماهاي تعليماتي 50
فصل3: اصول و روش هاي نظارت و راهنمايي تعليماتي -
اصول نظارت و راهنمايي تعليماتي 52
روش هاي نظارت و راهنمايي تعليماتي 59
نظارت مبتني بر مشورت 60
نظارت به مثابه حمايت از برنامه تحصيلي 60
ناظر و راهنماي تعليماتي به مثابه هشدار 61
نظارت همتا(نظارت همکار) 61
نظارت به مثابه نمايش تدريس 62
نظارت به مثابه تدريس مشترک 62
نظارت کشانگر 63
نظارت پويا 63
نظارت و راهنمايي مستقيم 63
نظارت و راهنمايي غيرمستقيم 64
نظارت غيررسمي 64
نظارت سينرژيک 66
نظارت به مثابه حل مسئله 66
نظارت دروني-بيروني 67
نظارت سنتي 67
نظارت سيستمي 67
نظارت باليني(معلم محور) 68
نظارت به مثابه کمک به معلمان براي استفاده از وسايل کمک آموزشي 71
نظارت به مثابه پژوهش 72
نظارت به مثابه ارزشيابي دانش آموزان 72
ويژگي هاي ابزار سنجش در نظارت 73
مدل هاي نظارت 82
به سوي يک تئوري نظارت 83
فصل4: عوامل اصلي نظارت و راهنمايي تعليماتي -
مولفه هاي نظارت 91
جو مدرسه 91
معلم 94
دانش آموزان 95
محتوا 96
وسايل کمک آموزشي 96
محيط 97
روش هاي جمع آوري اطلاعات در نظارت 97
مشاهده 98
پرسشنامه 102
مصاحبه 103
فصل5: فنون نظارت و راهنمايي تعليماتي -
مراحل نظارت و راهنمايي تعليماتي 107
شاخص هاي نظارت 107
مراحل نظارت 108
روش هاي اجراي نظارت 108
فنون نظارت 113
فصل6: وظايف متقابل آموزش و پرورش و راهنماهاي تعليماتي در نظارت -
وظايف آموزش و پرورش در نظارت و راهنمايي تعليماتي 133
شرايط احراز معلم راهنما 134
روش انتخاب معلم راهنما 135
شرح وظايف معلم راهنما 136
ضوابط تعيين معلم راهنما در منطقه آموزشي 137
ضوابط و مقررات مربوط به امتيازات و فوق العاده مأموريت ها 138
روش بررسي گزارش معلم راهنما و نحوه پيگيري آن 139
شرايط و ويژگي هاي راهنماهاي آموزشي 141
وظايف راهنماهاي آموزشي 142
کمک به معلمان در تهيه طرح درس 143
کمک به معلمان در ارائه درس 146
کمک به معلمان در اداره مديريت کلاس 161
کمک به معلمان در استفاده از وسايل آموزشي 168
کمک به معلمان در ارزشيابي 169
هدف هاي آموزشي 172
انواع ارزشيابي 177
فصل7: بهبود نظارت و راهنمايي تعليماتي -
راهنماهاي آموزشي 183
مشکلات راهنماهاي آموزشي 185
منابع اختيار ناظران 186
نظارت و راهنمايي تعليماتي در آينده 187
درس هايي که براي نظارت و راهنمايي تعليماتي لازم است 188
حاکميت روابط انساني در نظارت 189
محيط مدرسه و نظارت و راهنمايي تعليماتي 197
نظارت و اثربخشي معلمان 198
منابع 200
پيوست ها 207


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com