امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (140) مراجع فارسی (9) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 11
فصل1: مباني بنيادي مفهوم سازمان يادگيرنده 17
مفهوم سازمان يادگيرنده 19
تعاريف سازمان يادگيرنده 21
تاريخچه مفهوم پردازي سازمان يادگيرنده 25
ديدگاه پدلر و همکارانش در سازمان يادگيرنده 28
ديدگاه پيتر سنگه در سامان يادگيرنده 28
ديدگاه گاروين در سازمان يادگيرنده 32
ديدگاه مايکل جي مارکوارت در سازمان يادگيرنده 32
ديدگاه جفارت و مارسيک در سازمان يادگيرنده 33
ديدگاه واتکينز و مارسيک در سازمان يادگيرنده 34
ديدگاه آرجريس و شون در سازمان يادگيرنده 36
ديدگاه مامفورد در سازمان يادگيرنده 37
ديدگاه هريسون در سازمان يادگيرنده 38
تفاوت سازمان هاي سنتي و سازمان هاي يادگيرنده 39
حافظه سازماني پيش زمينه سازمان يادگيرنده 41
موانع موجود براي عادي شدن حافظه سازماني 42
سازمان دانش محور 43
سازمان هاي ياددهنده 44
جمع بندي و خلاصه فصل 46
فصل2: مباني بنياديمفهوم يادگيري سازماني 47
يادگيري سازماني 49
تعريف يادگيري 50
تعريف يادگيري سازماني 52
سير مفهوم پردازي يادگيري سازماني 57
انواع يادگيري سازماني 58
ويژگي هاي يادگيري سازماني 61
ابعاد يادگيري سازماني 62
انواع يادگيري 62
يادگيري سطح پايين و سطح بالا 63
يادگيري انطباق پذير، آينده نگر و... 65
يادگيري تک حلقه اي و دو حلقه اي 66
سطوح يادگيري 67
يادگيري فردي 67
يادگيري تيمي يا گروهي 68
يادگيري سازماني 69
مهارت هاي يادگيري 70
يادگيري مبتني بر تجربه 70
يادگيري کارکنان در يک سازمان يادگيرنده 72
يادگيري افراد در محيط کار 74
يادگيري به واسطه اشتباهات و عدم تکرار آن اشتباهات 75
يادگيري به وسيله خودآموزي و خارج از محل کار 75
يادگيري به واسطه تمرين ارزش هاي فردي يک شخص 76
يادگيري به وسيله استفاده از تئوري و تمرين مهارت ها 76
يادگيري به وسيله حل مسئله 76
يادگيري به واسطه تعامل با ديگران 77
يادگيري به واسطه برنامه ريزي با از دو طرف 77
يادگيري به وسيله طرفداري و حمايت از همکاران 77
يادگيري به واسطه طرفداري و حمايت از همکاران 77
يادگيري به واسطه معرفي رهبر به ديگران 78
يادگيري به واسطه آموزش رسمي 78
يادگيري به واسطه ممارست در تضمين کيفيت 78
حرکت از دانش فردي به فهم عمومي 78
يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده 79
عوامل موثر در يادگيري سازماني 81
تهديدهاي فناوري اطلاعات در يادگيري سازماني 85
موانع يادگيري سازماني 87
نکات کليدي در يادگيري سازماني 90
جمع بندي و خلاصه فصل 91
فصل3: الگوهاي تحقق سازمان يادگيرنده 93
اهميت و ضرورت ايجاد سازمان يادگيرنده 95
ادبيات نظري نحوه ايجاد سازمان سازمان يادگيرنده 99
طبقه بندي ويژگي هاي سازمان هاي يادگيرنده 102
ابعاد اساسي مطرح در ايجاد سازمان يادگيرنده 106
يادگيري سازماني 107
يادگيري در محيط کار 107
محيط يادگيري 107
ساختار يادگيري 108
فرآيندها و عوامل موثر بر سازمان يادگيرنده 109
پيش شرط هاي تحقق سازمان يادگيرنده 111
الگوسازي فرآيند يادگيري در سازمان 112
آمادگي سازمان 113
کار تيمي و يادگيري 115
يادگيري شبکه اي 115
سرفصل هاي تحقق سازمان يادگيرنده 116
الگوي آرماني سازمان يادگيرنده 119
ميل و اشتياق 119
رهبري 120
تفکر و چشم انداز استراتژيک 120
ارتباطات 120
يادگيري و رشد 120
نوآوري و تصميم گيري 121
مديريت تحول 121
مديريت دارايي ذهني و دانش 121
اندازه گيري و ارزشيابي 122
پاداش و تمجيد 122
سيستم هاي يادگيري در سازمان هاي يادگيرنده 123
خرده سيستم ساختار 124
خرده سيستم رهبري 126
خرده سيستم آموزشي و مربي گري 127
خرده سيستم فرهنگ سازماني 128
خرده سيستم فضاي مطلوب يادگيري 130
خرده سيستم شناخت فرصت هاي يادگيري مديران 130
خرده سيتسم بهره برداري از روش هاي رسمي و غيررسمي و ... 131
خرده سيستم ارتباطات، اطلاعات و دانش 131
خرده سيستم مديريت و ارزيابي عملکرد 133
خرده سيستم فناوري 133
خرده سيستم فناوري 133
خرده سيستم محيط 134
مکانيسم هاي مطرح در سازمان يادگيرنده 138
جمع بندي و خلاصه فصل 139
فصل4: رهبري در سازمان يادگيرنده 141
رهبري در سازمان يادگيرنده 143
مفاهيم و مباني رهبري در سازمان يادگيرنده 146
تئوري تحولي 147
تئوري موقعيتي 147
پارادايم جديد رهبري 148
ديدگاه سنگه در رهبري سازمان يادگيرنده 151
کشش خلاق اصل توفيق کننده رهبري در سازمان يادگيرنده 158
نقش هاي جديد رهبران در سازمان يادگيرنده 159
رهبر به عنوان طراح 159
رهبر به عنوان معلم 160
رهبر به عنوان خدمتگزار 162
مهارت هاي جديد رهبران در سازمان يادگيرنده 163
ساختن دورنماي مشترک 163
نمايان ساختن و آزمون مدل هاي ذهني 164
تفکر سيستمي 166
تسلط و يا قابليت هاي شخصي 168
يادگيري گروهي 169
ابزارهاي رشد مهارت هاي رهبري در سازمان يادگيرنده 169
الگوهاي سيستمي پايه 169
ترسيم شقوق متعارض استراتژيک 172
روش ستون سمت چپ براي نمايان کردن مدل هاي ذهني 174
مديريت در سازمان هاي يادگيرنده 176
حل مسئله به طريق سيستماتيک 177
آزمايش کردن 178
يادگيري از تجارب قبلي 179
يادگيري از ديگران 180
انتقال دانش 181
توسعه منابع انساني در سازمان يادگيرنده 182
آموزش و پرورش 183
چشم انداز و استراتژي 185
توسعه فردي يا گروهي 185
پاداش و تمجيد 185
جريان اطلاعات 185
رهبران يادگيرنده و ياددهنده 186
اکولوژي رهبري 186
جمع بندي و خلاصه فصل 187
فصل5: ارتقاء توان رقابت سازماني از طريق سازمان يادگيرنده 189
کسب مزيت رقابتي از طريق سازمان يادگيرنده 191
مباني نظري سازمان يادگيرنده رقابتي 192
ظهور سازمان يادگيرنده رقابتي 194
تحقق سازمان يادگيرنده رقابتي 196
يادگيري فردي 197
يادگيري تيمي 198
يادگيري سازماني 198
ارتباطات 199
کانون يادگيري 199
جمع بندي و خلاصه فصل 201
فصل6: مديريت دانش و سازمان يادگيرنده 203
ضرورت مديريت دانش در سازمان يادگيرنده 205
اصول و مباني مديريت دانش 208
سطوح دانش 209
انواع دانش 209
توليد دانش 210
مديريت دانش و فرآيند آن 210
نقش مديريت دانش در سازمان يادگيرنده 214
مدل کاربرد مديريت دانش در سازمان يادگيرنده 218
مکانيزک مديريت دانش در سازمان هاي يادگيرنده 219
جمع بندي و خلاصه فصل 227
فصل7: سنجش و اندازه گيري سازمان يادگيرنده 229
سنجش و اندازه گيري سازمان يادگيرنده 231
ادبيات نظري اندازه گيري و سنجش سازمان يادگيرنده 223
نکات کليدي در ارزيابي سازمان يادگيرنده 237
سير تکوين ابزارهاي اندازه گيري و سنجش سازمان يادگيرنده 238
ابزار جامع الماس سازمان يادگيرنده 241
چند ابزار براي سنجش سازمان يادگيرنده 243
پرسشنامه ارزيابي سازمان يادگيرنده 244
پرسشنامه ارزيابي ميزان آشنايي با سازماني يادگيرنده 246
پرسشنامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تحقق سازمان يادگيرنده 251
جمع بندي و خلاصه فصل 256
منابع 259
منابع براي مطالعه بيشتر 267
پايان 271


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com