امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (54) مراجع فارسی (14) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل1: مفاهيم و موضوعات -
تعاريف مديريت از ديدگاه صاحب نظران مختلف 1
خدايان چهارگانه مديريت از ديدگاه هندي 4
تفاوت بين رهبري و مديريت 18
فعاليت هاي مديران از ديدگاه لوتانز 19
وظايف مدير از ديدگاه هاي متفاوت 19
مهارت هاي مدير از ديدگاه هاي کتز و کان 21
طبقه بندي مديران از ديدگاه استونر 22
الگوي تحليلي روزمري استيوارت 22
محتواي کار و نقش هاي مديريتي 24
مشخصات مديران موفق 27
وظايف مديريت 29
ويژگي هاي مدير موفق 29
مديران موفق از ديدگاه لوينگ 30
مدير قهرمان 31
مديران کازموپليتان يا جهان وطني ها 31
مديران لکال يا محلي 31
سطوح مديريت براساس مراتب سازماني 31
تقسيم بندي سازمان ها از نظر خانم هچ 34
تقسيم بندي تئوري هاي مديريت براساس نظر مارچ و سايمون 34
طبقه بندي جيمز تامپسون 35
طبقه بندي لارنس و لورش 35
طبقه بندي نيومن و وارن 35
طبقه بندي اتزيوني 35
طبقه بندي چارلز پرو 36
طبقه بندي پيو 36
طبقه بندي فيلي، هاوس و کر 36
طبقه بندي فردلوتانز 37
طبقه بندي ژوزف مي سي 37
طبقه بندي ديويد هامپتون 38
جنگل نظريه هاي مديريت از ديدگاه کونتز 39
طبقه بندي مجموعه اي از تئوري هاي مديريت 43
طبقه بندي موضوعي نظريه هاي سازمان و مديريت 43
تعاريف سازمان از ديدگاه صاحب نظران مختلف 45
اصول سازمان هاي يادگيرنده پيترسنج 49
تقسيم بندي سازمان ها از نظر صاحب نظران مختلف 51
انواع چهارگانه سازمان ها 54
سازمان هاي موفق 56
سازمان رسمي و غيررسمي 57
سازمان ضرباني 57
سازمان دو چهره 58
سازمان شطرنجي 58
شکل گيري تئوري هاي سازماني 58
سازمان کميسري 58
سازمان فئودالي 58
سازمان موش خرمايي 58
تيم خود انگيخته 58
سازمان آفتاب پرست 58
تعاريف تئوري سازمان 59
خصوصيات تئوري سازمان 60
طريقه ايجاد تئوري سازمان 62
شکل گيري تئوري سازماني 63
رشته هاي موثر در تئوري سازمان 63
اهميت درک تئوري هاي سازمان 63
پيدايش حوزه مطالعه سازمان ها 63
اهميت سازماني 64
چرا سازمان ها را مطالعه مي کنيم 64
علت وجودي سازمان ها و مديران 65
ارکان تئوري سازمان 66
نقش تئوري سازمان 66
رابطه مبادله در سازمان 67
اعضاي تشکيل دهنده سازمان 67
سطوح تجزيه و تحليل سازمان 67
سطوح تجزيه و تحليل 68
سطوح تجزيه و تحليل تئوري هاي سازمان 68
ديدگاه ها و تقسيم بندي تئوري هاي سازمان 69
ديدگاه هاي تئوري سازمان از نظر دفت 69
ديدگاه هاي سازماني از نظر پال من و ديل 71
تقسيم بندي تئوري هاي سازمان از نظر والترال بالک 72
تقسيم بندي تئوري از نظر رابينز 73
سازمان و مديريت از نظر ريچارد اسکات 73
تقسيم بندي تئوري هاي سازمان از نظر ريچارد هال 75
تقسيم بندي تئوري هاي سازمان و مديريت از ديدگاه شفريتز و اوت 99
فصل2: تئوري هاي سازمان و مديريت -
چارلز هندي 155
راسل ايکاف 161
پيتر سنگه 165
ادوارد دوبونو 167
ريچارد ج.شانبرگر 170
رابرت اس.کاپلان و ديويد پي نورتن 173
رابرت ميشلز 177
جيمز برن هام 180
ويليام اچ وايت 182
جان کنث گالبريث 186
فرتز شوماخر 190
روبروت تاونسند 195
تام کوپلند، جک مورين و تام کولر 197
ادوارد توفت 200
آدام اسميت 201
ماروين بوور 203
جان آدير 205
مرديت بلبين 210
ريگ ريوانس 213
کارل البرت 219
هوارد گاردنر 223
لورنس دلوس مايلز 226
گاري هامل 232
فصل3: مفاهيم جديد در سازمان و مديريت -
سازمان هاي قرن بيست و يک 237
هوش هيجاني و مديريت 248
مديريت دانش 251
مديريت دگرگوني در سازمان ها 258
خلاقيت و نوآوري 261


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com