امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (190) مراجع فارسی (261) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 7
پيشگفتار 27
CASE1: سازمان X 53
PIP :CASE2 55
فصل1: استراتژي 67
مقدمه 68
استراتژي 74
الگوي سه بعدي MURRE, PDM, TELOS 94
انواع استراتژي 98
استراتژي هاي اصلي 100
استراتژي هاي فرعي 103
استراتژي هاي وظيفه اي 105
استراتژي هاي کلان 106
اسراتژي هاي نوين 110
استراتژي مهندسي مجدد 110
استراتژي BPR 116
استراتژي LAF 118
استراتژي Arbitrage 122
فصل2: مديريت استراتژيک 141
مقدمه 142
دانش استراتژيک 147
مديريت استراتژيک 152
مکاتب مديريت استراتژيک 167
مکتب تجويزي استراتژيک 167
مکتب توصيفي استراتژيک 177
مديريت سينرژيک 181
فرآيند مديريت استراتژيک 185
آناليز و شناخت محيط 187
اجرا و ارزيابي 191
سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيکSIS 193
انواع سيستم هاي اطلاعاتي 200
سيستم اطلاعاتي مديريت 212
تصميمات استراتژيک 216
هوشين کانري 224
بنچمارک استراتژي(انگليسي) 238
فصل3: طراحي استراتژي 245
استراتژي جهاني 246
مزيت و استراتژي رقابتي 270
تحليلSWOT در تدوين استراتژي(انگليسي) 284
طراحي استراتژي 290
ارزيابي تصميمات استراتژيک 291
استراتژي هاي وظيفه اي در سطح سازمان و واحد 296
طراحي استراتژي براي بازار جهاني 306
فصل4: برنامه ريزي استراتژيک 327
مقدمه 328
فرآيند برنامه ريزي استراتژيک 331
مدل هاي برنامه ريزي استراتژي 366
مدل فيليپس 366
مدل فريمن 367
مدل پورتر 368
مدل پورتفوليو 368
مدل تحليل سوالات بحراني 373
مدل SWOT 373
مدل SPACE 374
مدل PIP 376
مدل DISM 377
روش اجرايي عارضه يابي سازماني 393
مدل CED 414
مدل EFQM 423
مدل BSC 474
مدلSCR & PI 483
گام ها و مراحل برنامه ريزي استراتژيک 491
شناسايي رسالت 499
انجام بررسي هاي داخلي 499
انجام بررسي هاي خارجي 502
تشکيل ماتريس ها و جداول 503
CPM 503
IFE 508
EFE 509
TOWS 510
SPACE 511
BCG 513
IE 516
MS 517
QSPM 517
تعيين گزينه هاي استراتژيک 519
فصل5: مديريت استراتژيک بازرگاني 542
مقدمه 542
بازار جهاني 547
تجارت الکترونيک 549
مروري بر فهرست تاريخچه، تئوري ها و نظريه هاي مديريت بازرگاني 553
تاريخچه بازرگاني 553
واژه بازرگاني 556
تعريف بازرگاني 556
مديريت بازرگاني 557
ويژگي هاي موسسات بازرگاني 557
وظايف بازرگاني 558
انواع بازرگاني 559
محيط بازرگاني 560
انواع موسسات بازرگاني 562
شرکت هاي بازرگاني در ايران 563
عناصر مهم برقراري رابطه تجاري بين توليد و مصرف 572
سياست هاي بازرگاني و مبادلات بين المللي 573
نظريه ها و فهرست برخي واژه ها 577
محدوديت هاي تجاري 588
هم پيوندي اقتصادي 591
مبادله اقتصادي 605
توسعه اقتصادي 607
تحرک بين المللي و شرکت هاي چندمليتي 612
سازمان مديريت بازرگاني 615
مديريت مارکتينگ 618
استراتژي بازار 628
استراتژي رضايت مشتري 634
استراتژي مارکتينگ 650
استراتژي استاندارد و کيفيت 656
استراتژي قيمت 665
استراتژي Promotion 670
استراتژي Packaging 672
مذاکرات مارکتينگ 683
طراحي استراتژيک مارکتينگ 688
تحقيقات مارکتينگ 709
کانال هاي توزيع 711
3C 713
رقبا 715
آشنايي با فرآيند مديريت صادرات 717
مديريت موجودي 720
مديريت خريد 737
تصميم گيري خريد 750
بازرگاني خريد خارجي 760
اعتبارات اسنادي در بازرگاني خارجي 766
L/C 766
Drafts 766
حواله و ضمانت نامه ارزي 777
B/L 779
فرآيند و مراحل انجام معامله خارجي 783
مرحله1: از آغاز قصد خريد تا دريافت پروفرما 783
مرحله2: از دريافت پروفرما تا L/C 786
مرحله3: ترخيص کالا از گمرک 810
منابع 815
منابع فارسي 815
منابع انگليسي 824
ضمايم -
ضميمه1: بررسي اثرات استراتژي IT روي ترافيک 833
ضميمه2: فرهنگ اصطلاحات 840
واژه ها 840
مفاهيم 842
ضميمه3: سوالات تستي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک 852
آشنايي با مولف 857


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com