امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (8) مراجع فارسی (24) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1: مباني سازمان و طراحي سازمان -
تعريف سازمان 13
مفهوم صف و ستاد 14
مفهوم کميته ها 14
انواع سازمان 15
سازمان رسمي 15
سازمان غير رسمي 16
سازمان بر حسب نوع عمليات 16
سازمان بر حسب نوع محصول 18
سازمان ماتريسي 19
سازمان ترکيبي 20
فصل 2: مقدمه اي بر مديريت توليد و عمليات -
انقلاب صنعتي 22
دوره بعد از جنگهاي داخلي 23
مديريت علمي 23
روابط انساني و رفتار گرايي 24
تحقيق در عمليات 24
فصل 3: آشنايي با مفاهيم نوين مديريت توليد و عمليات -
مديريت کيفيت جامعTQM 26
سيستم توليد انعطاف پذيرFMS 28
سيستم توليد بهنگامJit 34
فصل 4: پيش بيني تقاضا -
روشهاي کيفي پيش بيني 41
روشهاي کمي پيش بيني 42
روش تقاضاي آخرين دوران 42
روش کمترين مجذورات 43
روش باکس جنگينز 45
روش ميانگين متحرک 46
محاسبه خطاي پيش بيني در روش ميانگين متحرک 48
ضريب همبستگي 49
انتخاب روش پيش بيني 51
مسائل 53
فصل 5: تجزيه و تحليل هزينه ها در نقطه سر به سر -
مدل نقطه سر به سر 55
تعريف هزينه 55
هزينه ثابت 56
هزينه متغير کل 56
هزينه کل 56
محاسبه مقدار توليد در نقطه سر به سر 60
محاسبه درآمد در نقطه سر به سر 61
محاسبه نقطه سر به سر در کارخانجات چند محصولي 61
تعيين سياست خريد با توليد 64
مسائل 65
فصل 6: کنترل موجودي -
موجودي چيست 69
انگيزه هاي استقرار نظام نظارت بر موجودي 70
مديريت مواد 71
سيستم کنترل موجوديABC 72
طرز عمل سيستم کنترل موجوديABC 73
هزينه سفارشCO 74
هزينه نگهداريCH 75
هزينه خريد 76
هزينه کمبود 77
مقدار مقرون به صرفه سفارش(EOQ) 77
حداقل موجودي 79
حداکثر موجودي 80
نقطه سفارش 80
تعيين نقطه سفارش 80
ذخيره 15ايمني 81
تخفيف کمي 82
مسائل 86
فصل 7: تعيين مقدار تجهيزات و ماشين آلات -
محاسبه تعداد ماشين آلات مورد نياز 88
تخمين ضايعات 89
محاسبه تعداد ماشين آلات در روش چند مرحله اي 91
مسائل 94
فصل 8: ايجاد تعادل در خط توليد 95
مراحل بالانس خط توليد 97
فرمول تعيين وجود گلوگاه 97
فصل 9: برنامه ريزي توليد -
برنامه ريزي بلند مدت 102
مديريت تقاضا 105
زمان بندي اصلي توليد (MPS) 106
روش CPOF 106
روش BOL 106
روش پروفيل منابع 107
برنامه ريزي نيازمندي به مواد(MRP) 107
برنامه ريزي نيازمندي هاي ظرفيتي CRP 107
برنامه ريزي کو تاه مدت 108
زمان بندي مونتاژ نهايي(FAS) 108
برنامه ريزي و کنترل ورودي/ خروجي 108
مديريت پروژه 109
برنامه ريزي سر انگشتي ظرفيت مورد نياز (RCCP) 110
نحوه تعيين ظرفيت موجود 110
ظريب کارايي 111
محاسبه BOL 113
تعديل در عوامل توليد 116
تعديل جهت ضايعات 117
تعديل براي تاخيرهاي اجتناب ناپذير و عدم کارايي 117
فصل 10: تعيين محل کارخانه -
عوامل مو ثر بر تصميمات مکان يابي 120
فرآيند مکان يابي 122
ملاحظات ناحيه اي 124
ملاحظات محل يابي 124
فرمول مکان يابي کارخانه 125
مسائل 127
فصل 11: مدل تخصيص -
مدل تخصيص 128
حالتهاي خاص در مساله تخصيص 133
فصل 12: مديريت پروژه -
پروژه چيست؟ 142
مديريت پروژه چيست؟ 144
روش هاي کنترل پروژه و برنامه ريزي 146
وظايف برنامه ريزي و کنترل پروژه 146
نمودار گانت 149
مسير بحراني (CPM) 150
محاسبات روش CPM 158
روش پرت PERT 158
روش گرافيکي GERT 159
روش مو نت کارلو 159
مسائل 160
فصل 13: کنترل کيفيت آماري -
مسئوليت مديريت 164
اصول سيستم هاي کيفيت 164
کنترل و تاييد قراردادها 164
کنترل طراحي 164
کنترل مستندات 164
سيستم خريد 164
شناسايي و رديابي محصول 165
کنترل فر ايند 165
آزمون و بازرسي 165
تعيين وضعيت کالا در آزمون بازرسي 165
کنترل محصولات تاييد نشده 166
اقدامات اصلاحي 166
حمل، انبار، بسته بندي و تحو يل 166
سوابق کيفي 166
مميزي و کنترل هاي داخلي کيفيت 166
آموزش 167
خدمات 167
استفاده از روش هاي آماري 167
آشنايي با مو سسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران 168
کنترل کيفيت آماري 170
استاندارد کيفيت جهاني 171
مزاياي گواهي ايزو 171
هيستو گرام ها در مديريت کيفيت 172
کاربرد هيستوگرام 176
نمودار ميانگين يا X 180
نمودار دامنه تغييرات يا R 181
نمودار هاي کنترل کيفيت براي وصفي ها 181
کنترل و کيفيت وصفي(آماري) 182
نمودار P 182
نمودار C 184
فصل 14: برنامه ريزي ،نگهداري و تعميرات -
ترو تکنولوژي 187
اهداف مديريت فني 187
دلايل رو ند افزايش اهميت امور نگهداري و تعميرات در صنايع در مقابل پيشرفت زمان 188
بخشهاي اصلي تشکيل دهنده امور مديريت فني 189
محاسبه قابليت اطمينان در سيستم هاي توليدي 190
سيستم هاي موازي- سري 193
شاخصهاي ارزيابي امکانات پشتيباني 194
شاخصهاي مربوط به قابليت اطمينان 195
متوسط زمان بين دو تعمير 197
مسائل 200
فصل 15: کارسنجي و روش سنجي -
تکنيکهاي روش سنجي 203
نمودار جريان کار 203
تجزيه و تحليل عمليات 207
تجزيه و تحليل تربلينگ 209
تجزيه و تحليل تربليگ 209
مطالعه خرده حرکات 211
تکنيکهاي زمان سنجي 214
برآورد زمان استاندارد براساس اطلاعات گذشته ( تاريخي ) 214
زمان سنجي به کمک کرنومتر 214
نمونه گيري کار 219
روش استفاده از داده هاي استاندارد 222
تفکيک MTM 222
تفکيک MOST 224
فصل 16: الگوبرداري از بهترين ها 230
فصل 17: بهره وري کارکنان و مديران 244
فصل 18: فن آوري توليد، انتخاب و مديريت فن آوري 256
برنامه ريزي خطي 271
سوالات چهار جوابي و نمو نه سوالات آزمو نهاي کارشناسي ارشد 290
واژه نامه 345
منابع و مآخذ 361


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com