امروز، 25 Sep 2017 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : کيفيت فراگير- مديريت
25. هوشين کانري يا مديريت کيفيت جامع
-
سال نشر : 1376
نویسندگان : آکائو يوجي
مراجع لاتین(102) - فهرست مندرجات
  26. مديريت کيفيت فراگير
Total quality management
سال نشر : 1382
نویسندگان : جعفري مصطفي - اصولي حسين - شهرياري حسام - شيرازي منش مژده - فهيمي اميرحسين
مراجع فارسی (12) - مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
27. راهنماي جامع استقرار استانداردهايISO9000/2000:[ايزو نه هزار دو هزار] الزامات براي سيستم مديريت کيفيت
The memory Jogger 9000/2000:A pocket guide to implementing the ISO 9001 quality
سال نشر : 1381
نویسندگان : پورشمس محمدرضا
مراجع لاتین(1) - فهرست مندرجات
  28. مديريت کيفيت فراگير(TQM)[تي.کيو.ام]
Total Quality Management
سال نشر : 1378
نویسندگان : رجب بيگي مجتبي - سليمي نمين محمدحسين
مراجع فارسی (12) - مراجع لاتین(10) - فهرست مندرجات
29. سيستم هاي مديريت کيفيت-الزامات
Quality Management Systems- Requirements
سال نشر : 1380
نویسندگان : -
فهرست مندرجات
  30. مديريت کنترل کيفيت فراگير(نگرش کاربردي)
A practical approach to total quality / management
سال نشر : 1378
نویسندگان : کزازي ابوالفضل
مراجع فارسی (18) - مراجع لاتین(4) - فهرست مندرجات
31. فرايندگرايي و استاندارد ISO9004:2000 [ايزو نه هزار و چهار: دو هزار]: راهنماي بهبود علمکرد
-
ناشر : کتاب مرو
سال نشر : 1380
نویسندگان : رحمان زاده هروي محمد
فهرست مندرجات
  32. SIX SIGMA[سيکس سيگما] آشنايي با اصول و مفاهيم و روش هاي اجراي شش سيگما
-
ناشر : اميران
سال نشر : 1381
نویسندگان : اميران حيدر
فهرست مندرجات
33. مديريت کيفيت فراگير: شناخت و کاربرد
-
سال نشر : 1378
نویسندگان : رضايي نژاد عبدالرضا
مراجع لاتین(10) - فهرست مندرجات
  34. رويکرد نوين مديريت کيفيت جامع در آمريکا: چهار انقلاب عملي در مديريت
A NEW AMERICAN TQM Four Revolution In Management
ناشر : دانشکار
سال نشر : 1380
نویسندگان : شيبا شوجي - گراهام آلان - والدن ديويد
فهرست مندرجات
35. TQM [تي. کيو. ام] با ايجاد کايزن: فنون بهبود کيفيت و بهره وري در ژاپن
TQM with generating KAIZEN
سال نشر : 1379
نویسندگان : بابا موتومو
فهرست مندرجات
  36. مديريت کيفيت جامع در بخش عمومي: دولت
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : رياحي بهروز
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴
۳ از ۴

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2017   Irannetbook.Com