امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
1. مهارت هاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي
Social Skills in Interpersonal Communication
ناشر : رشد
سال نشر : 1382
نویسندگان : ساندرز کريستين - ديکسون ديويد - هارجي اون - تاون جوردنز
مراجع لاتین(840) - فهرست مندرجات
  2. روانشناسي کار، سازماني، صنعتي
Introduction to Work and Organizational Psychology
سال نشر : 1384
نویسندگان : کميل نيک
مراجع لاتین(1072) - فهرست مندرجات
3. مديريت و اداره امور دولتي در اسلام: نگرشي اسلامي بر توسعه اداري
Management & administration in Islam
سال نشر : 1380
نویسندگان : ال بورايي محمدعبدالله
مراجع لاتین(560) - فهرست مندرجات
  4. مديريت پوياي سازمان: با پيشگفتار مديريت سازمان در ايران
-
ناشر : فروزش
سال نشر : 1381
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (493) - مراجع لاتین(127) - فهرست مندرجات
5. استراتژي هاي رشد و توسعه اقتصادي
-
ناشر : ني
سال نشر : 1388
نویسندگان : يوسفي محمدقلي
مراجع فارسی (14) - مراجع لاتین(453) - فهرست مندرجات
  6. سازمان: ساختار، فرايند و ره آوردها
Organizations (Structures,Processes & Outcomes
سال نشر : 1381
نویسندگان : هال ريچارد
مراجع لاتین(499) - فهرست مندرجات
7. نظام برتر: آينده آموزش و آموزش آينده
-
ناشر : ترمه
سال نشر : 1380
نویسندگان : مجيدي اردوان
مراجع فارسی (211) - مراجع لاتین(181) - فهرست مندرجات
  8. مديريت استراتژيک سازمان
Strategic Management of Organization
ناشر : فروزش
سال نشر : 1384
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (261) - مراجع لاتین(190) - فهرست مندرجات
9. ارتباطات سازماني: (رويکردها و فرايندها)
Organizational communication: approaches and processes
سال نشر : 1377
نویسندگان : ميلر کاترين
مراجع لاتین(395) - فهرست مندرجات
  10. مديريت پاياي سازمان
-
ناشر : فروزش
سال نشر : 1382
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (282) - مراجع لاتین(76) - فهرست مندرجات
11. روانشناسي کار: کاربرد روانشناسي در کار، سازمان و مديريت
Work Psychology
ناشر : ويرايش
سال نشر : 1382
نویسندگان : ساعتچي محمود
مراجع فارسی (16) - مراجع لاتین(379) - فهرست مندرجات
  12. نظريه ها و الگوهاي مديريت دولتي با تأکيدي بر مسايل ايران
-
سال نشر : 1385
نویسندگان : اعتباريان اکبر
مراجع فارسی (111) - مراجع لاتین(201) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۱ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com